Indrek Kald • 8. mai 2013 kell 6:24

Haridusministeerium avastas diplomeid müüva kõrgkooli

Haridusministeeriumi teatel väljastas üks Eesti kõrgkool diplomeid isikuile, kel puudub nende saamiseks õigus.

Riiklik järelevalve viidi läbi 1. veebruarist 31. märtsini ning esialgne kahtlus leidis tõendamist. Täiendavate asjaolude ilmnemisel tekkis vajadus teostada järelevalvet kogu kõrgkooli õppetegevuse üle.

Selleks kaasati SA Archimedese Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kaudu ärinduse ja halduse valdkonna eksperte. Ekspertiisi tulemusel selgus, et nii Eestis kui ka Tšehhis oli õppetöö korraldus ebausaldusväärne ning kvaliteet ebarahuldav.

Ühtlasi tuvastati mitmeid otseseid rikkumisi. Näiteks eksameid sooritati ja lõputöid kaitsti ebaloomulikult lühikese aja jooksul. Ühel tõendatud juhul läbiti nelja-aastane õppekava 98 päevaga.

Politseile anti uurimiseks kolm rikkumist. Leiti tõendeid, mille kohaselt instituut pakkus õpet magistriõppe õppekaval, omamata selleks luba. Samuti on põhjust kahtlustada allkirjade võltsimist ning lisaks kasutas õppeasutus oma pitsatil riigivapi kujutist, mida tohib kasutada ainult riigiasutus.

Minister Jaak Aaviksoo sõnul pole küsimus ainult selles, et kõrgkool pettis riiki. "Eelkõige on petetud noori, kes heas usus asusid omandama Eesti kvaliteedinõuetele vastavat haridust. Lisaks on välisriigis tegeletud praktikaga, millel on ilmselged diplomite müügi tunnused," sõnas ta.

Aaviksoo kinnitusel on Eesti kõrghariduse mainet kahjustatud nii kohapeal kui ka rahvusvaheliselt.

Kõrgkooli diplomitöid on kaitstud teemadel, mis pole seotud õppekava eesmärkide ega oodatavate õpitulemustega. Näiteks õppekaval "Ettevõtte juhtimine" kaitsti tšehhikeelne diplomitöö teemal "Ebatüüpilise autismiga lapse integreerimine tavaalgkooli".

Akadeemilisele õiendile oli kantud suvalisi, õppekavaga mitte seotud aineid. "Ettevõtte juhtimise" õppekava lõpetanud inimese akadeemilisel õiendil on õppeained "Kesknärvisüsteemi füsioloogia", "Elutegevuse ohutus" jms.

Riiklikku registrisse (EHIS) on Majanduse ja Juhtimise Instituut esitanud valeandmeid. Muuhulgas polnud märgitud õppe ühe läbiviimise kohana Tšehhit. Üliõpilaste eelneva hariduse osas oli teatud info jäetud märkimata. Vähemalt ühel üliõpilasel puudus eelnev haridus, et üldse kõrgharidust omandada.

Jaak Aaviksoo kinnitas riikliku järelevalve tulemused ning teeb valitsusele ettepaneku õppe õiguse tühistamiseks ärinduse ja halduse õppekavagrupis.

Instituudi üliõpilastel on võimalus jätkata oma õpinguid mitmes kõrgkoolis. Venekeelset rakenduskõrgharidusõpet ärinduse ja halduse õppekavagrupis viivad läbi ning omavad tähtajatut õppe läbiviimise õigust EEK Mainor, Euroakadeemia, bakalaureuseõpet Tallinna Tehnikaülikool.

Hetkel õpib Majanduse ja Juhtimise Instituudis venekeelsetel õppekavadel 397 üliõpilast, sh esimesel kursusel 43, teisel kursusel 77, kolmandal kursusel 101 ja neljandal kursusel 176 tudengit.

Tulenevalt erakooliseadusest peab õppe õiguse kehtetuks tunnistamisel õppeasutus vastuvõtu lõpetama ning koostöös haridusministeeriumiga tagama üliõpilastele võimaluse jätkata õpinguid samas või teises õppeasutuses samal või lähedasel õppesuunal.

Riiklikku järelevalvesse kaasati ekspertidena sihtasutuse Archimedes esindajad ENIC/NARIC keskusest ja kõrghariduse kvaliteediagentuurist.

Instituudi kodulehe teatel toimus tänavu 30. aprillil Ecomenis Bureau Veritase järjekordne audit, kontrollimaks õppeasutuse õppesüsteemide vastavust standardite ISO 9001 nõuetele.

Tsitaat kodulehelt:"Audit viidi läbi korraga nii Sillamäel kui ka Tallinnas. Auditi kokkuvõttes toodi välja:- õppejõud on püsiv, kompetentne ja pikaajalise õppealal kogemusega, teadlik oma tööülesannetest ja juhtimissüsteemi nõuetest;- õppetöö planeerimine ja ettevalmistus ning õppetöö korraldamine kõrgel taseme;- õppeprogrammid vastavad nõuetele"

Majanduse ja Juhtimise Instituudi Ecomen eelkäija oli 1993. aastal loodud Rahvusvaheline Öko Tehnoloogiline Kolledž – esimene erakõrgkool Ida-Virumaal. 1999 nimetati kolledž ümber Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituudiks, 2006 sai ta praeguse nimetuse. Kõrgkooli rektor on Hanon Barabaner.

Õppeteaduste nõukogu esimees on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Mihhail Bronštein. Prorektorid on Max Kaur, Ljudmilla Barabaner, Natalja Morohhova ja Aleksandr Lukjanov. Instituudi hoolekogu juhiks on BLTR suuromanik ja juht Fjodor Berman. Samuti kuuluvad sinna Tallinna Äripanga nõukogu liige Valeri Lvovski, Fabec Electronicsi direktor Andrei Nassonov, Estel Plussi peadirektor Sergei Frolov ja teised.

Erarakenduskõrgkooli omanik on mittetulundusühing Ecomen. Instituut teostab õppetööd erialadel ettevõttemajandus ja ettevõtte juhtimine. Nendel erialadel koos vastavate spetsialiseerumistega sai instituut detsembris 2010 riikliku litsentseerimise.

Instituut teostab õppetööd Tallinnas ja Ida-Virumaal Sillamäel, Narvas ning Kohtla-Järvel. Õppetöö Instituudis toimub vene keeles.

Hetkel kuum