Miks saadab mõnda investeerimisplatvormi ebaedu samas kui teised aina koguvad jõudu juurde?

Vastastikune laenuandmine on tõusuteel ja selles valdkonnas on palju värskeid tulijaid, kuid sedajagu kui lisandub uusi ettevõtjaid, on mitmed oma tegevuse juba lõpetanud. Nii tekibki küsimus: miks saadab mõnda platvormi ebaedu samas kui teised aina koguvad jõudu juurde? Debitum uurib lähemalt...

Stabiilsus, läbipaistvus ja ausus

Platvorm peab olema juurepääsetav ja kergesti kasutatav, teave peab olema selgesti esitatud ja klienditugi tõhusalt korraldatud. Kui need tingimused on täitmata, järgneb segadus ja ebakindlus, ning võimalik, et ka usalduse kaotus, eelkõige platvormi esmakordsete kasutajate hulgas.

Investeerimisplatvormi kasutajatel tuleb enne otsuse tegemist hoolikalt hinnata, millisesse platvormi investeerida. Investorid peavad teadma mitte ainult seda, milliseid tagatisi platvorm pakub, vaid ka laenuvõtjaid ja -andjaid. Kõigil Debitumi platvormi kaudu pakutavatel laenudel on mingisugune tagatis, mida on iga laenu juures selgesõnaliselt kirjeldatud. Peale selle kontrollime põhjalikult laenuandjaid, kellega koostööd teeme. Erinevalt paljudest otselaene pakkuvatest investeerimisplatvormidest võib Debitumi pidada ainulaadseks, sest koostöö laenuandjatega muudab platvormi pigem turuplatsiks, mille kaudu luuakse suhe isiku ja ettevõtte vahel.

Valvsus ja nõuetekohane hoolsus on väga olulised stabiilsuse, läbipaistvuse ja aususe tagamisel, mida vajab vastastikuse laenuandmise sektor. Laenuandja kontrollimine platvormiga liitumisel ja jälgimine pärast liitumist aitab välja selgitada kõik tema nõrgad küljed või halvad tulemused ning nendega tegeleda enne kui laenuandja lõpetab äritegevuse. Debitum on liider kirjeldatud praktika rakendamisel ja me tunneme selle üle vaieldamatult uhkust. Kahjuks ei saa sama öelda nii mõnegi konkurendi kohta.

Pidev valvsus aitab platvormidel välja selgitada kõik laenuandjate esitatud finantsandmetes esinevad lahknevused. Platvormid peavad jõuliselt üles näitama nõuetekohast hoolsust ning just seetõttu otsustas Debitum kõrvaldada platvormilt ühe oma laenuandja varad ja maksta investoritele investeering tagasi. Selline tõhusal nõuetekohasel hoolsusel põhinev kiire tegutsemine toob sektorile ainult head. Debitumi käitumine ei jäänud konkurentide poolt mitte üksnes märkamata, vaid viimased hakkasid toimima samal viisil, kuigi palju hiljem. Kui platvorm on ettevaatav ja ennetav, samas püüab minimeerida kõik ebavajalikud riskid, jäävad investorid rahulikuks teadmises, et nende investeeringud on hästi hallatud. Heaolutunne edendab kasvu.

Kui kõik läheb untsu

Viimase kaheteistkümne kuu jooksul on mitmed investeerimisplatvormid suletud, kusjuures nii mõnegi sulgemine ei ole toimunud vaidluseta. Üks sellistest platvormidest – Kuetzel – ei järginud nõuetekohase hoolsuse protseduuri oma laenuandjate suhtes, mistõttu platvormil reklaamiti 20% kasumit pakkuvaid petulaene. Põhinõude täitmata jätmise tõttu kaotas Kuetzel järelejäänud maine ja lõpetas tegevuse. Järelkajad ei kao kuhugi. Investorid kaotavad enamiku, kui mitte kogu oma algsetest investeeringutest, jättes suhu kibeda maigu nii investoritele kui ka mainekatele platvormidele.

Reguleerimise vajadus

Praegu on see investeerimissektor reguleerimata, kuid see ei tähenda, et reguleerimine oleks kaugel või et vastastikuse laenuandmise platvormid seda ei toetaks. Valitseb üldine arusaam, et kõiki ettevõtteid tuleb auditeerida ja reguleerida ning Euroopa tasandil töötatakse selle nimel. Euroopa Ülemkogu sõnutsi on Euroopa ühisrahastusteenuse osutajate litsentsi (ingl k European Crowdfunding Service Providers License – ECSP) „eesmärgiks kõrvaldada ühisrahastusplatvormide barjäärid, võimaldades neil osutada oma teenuseid piiriüleselt, samas harmoniseerides miinimumnõuded tegutsemisel koduriigis ja teistes EL-i riikides. Ühtsed investorkaitse reeglid suurendavad ka õiguskindlust”.

Litsentsi taotlemise ja saamise kriteeriumid peavad aitama kõrvaldada turult vähem tõsised ettevõtjad ning vähendada petmise võimalust ja petturlikku käitumist.

Debitum on veendunud, et selline litsents parandaks stabiilsust, läbipaistvust ja oma platvormi tegevuse kontrollimist, tagades samal ajal ka selle, et valitsuse finantsturu reguleerija korraldab järelevalvet kõigi platvormi tegevuste üle. Investorid saavad konkreetsetel juhtudel kasutada investeeringu kaitsemeetmeid, muuhulgas ka hüvitist kuni 90% võlgu olevast summast, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Turvalises keskkonnas tegutsev litsentsiga platvorm lisab väärtust ja kasvab ning on atraktiivne nii uutele kui ka olemasolevatele klientidele.

Väga kerge on teha subjektiivseid järeldusi ajalehe pealkirjade ja investeerimist pakkuva veebisaidi alusel. Pakutavate laenude suurem arv võib jätta mulje rohketest investeerimisvõimalustest, kuid millise hinnaga? Mis saab siis, kui laenuandja läheb pankrotti? Kuidas see mõjutab platvormi ja selle investoreid? On ilmselge, et investeerimisplatvormi edu valemiks on valvsus, nõuetekohane hoolsus ja pidev kontroll, kusjuures oluline ei ole mitte laenude arv, vaid nende kvaliteet.

Debitum on seisukohal, et ärilaenudele spetsialiseerumine ning korraliku ja põhjaliku riskihindamise korraldamine parandab investeerimisportfelli kvaliteeti.

Ebaedu vastu ei ole tagatist, kuid asjaomases valdkonnas saab teha paljugi ebavajaliku ebaõnnestumise ärahoidmiseks. Peale reguleerimise on oluline ka see, et iga platvorm täidaks oma rolli nõuetekohase hoolsuse tagamisel ja klientide kontrollimisel, mis omakorda aitab tagada stabiilsuse, läbipaistvuse ja aususe, vältimaks investeerimisplatvormide ebaedu tulevikus.

Hetkel kuum