21. juuli 1996 kell 22:00

Elektri hinna põhjendatusest

Teatavasti kinnitas valitsus alates 1. juunist keskmiseks elektri hinnaks 45,4 senti/kWh, sealjuures kodutarbijale 45 senti/kWh. Majandusministri kinnitatud tariifitabelis on jäetud kodutarbija öötariifiks 22 senti/kWh, mis tähendab, et väljakujunenud tarbimisstruktuuri juures on kõikide kodutarbijate keskmine müügihind 38,1 senti/kWh. Et keskmine hind 45,4 senti/kWh tuleks välja, saab teiste tarbijate, s.o juriidiliste isikute keskmiseks hinnaks 49 senti/kWh.

Selleks, et ühtlustada elektrijaamade koormust ööpäeva ulatuses, püütakse soodustada elektritarbimise suurendamist öisel ajal. Põhiline soodustamisvõte on öisele elektrile madalama hinna kehtestamine.

Majandusarvutustes lähtutakse öise tariifi arvutamisel kütuse ja selle transpordi maksumusest, seadmete kulumist ning osast tööjõukulust. Nii peaks öine tariif moodustama veidi üle 60% päevasest, sest päevase tariifi arvutamisel võetakse aluseks kõik tootmis-, jaotamis- ja müügikulud. Lähtudes eeltoodud põhimõtetest, esitatakse elektritootja ettepanekud elektri hinna kehtestamiseks.

Kuid riiklikud instantsid langetavad otsuseid tariifide kohta mitte ainult majandusarvutuste alusel, vaid ka poliitilistel põhjustel. Selline väide põhineb järgmistel arvudel. Ajavahemikus 1. jaanuarist 30. septembrini 1995. aastal oli kodutarbija põhitariif 35 senti kilovatt-tunni eest ja öine tariif 22 senti/kWh ehk 63% põhitariifist. 1. oktoobrist tõusis kodutarbija põhitariif 39 sendini kilovatt-tunni eest, kuid öötariif jäi endiseks, moodustades põhitariifist 56%. Käesoleva aasta 1. juunist kehtestatud uus põhitariif on juba 45 senti/kWh, kuid öiseks tariifiks jäi endiselt 22 senti/kWh ehk 49 protsenti põhitariifist. Seega, pärast eelmise aasta 1. oktoobrit kehtiv kodutarbija öötariif ei vasta enam tegelikele kulutustele.

Et aga energiasüsteem peab oma toodangu müügist saadud raha eest katma kõik tootmiskulud, siis mõnele tarbijagrupile tehtud tariifisoodustuse maksavad kinni teised tarbijad. Äraseletatult tähendab see, et kodutarbija soodsa öötariifi tõttu peavad juriidilised isikud elektri eest maksma rohkem. Edasi arutledes võib öelda, et kuna elektri hind mõjutab toodete ja teenuste hinda, siis lõpptulemusena mõjub see ikkagi elanike rahakotile, kuid nüüd juba kõigile, mitte ainult öötariifi kasutajaile.

Hetkel kuum