30. märts 1997 kell 22:00

Aktsiaid puudutava info kättesaadavusest

Info kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine investoritele on iga riigi väärtpaberiseaduse esmane ülesanne. Seejuures on kvaliteetne info vaja tagada igale investorile võrdselt. Kvaliteetne info peab olema kättesaadav nii esmaslevitamise kui pidevalt järelturul avalikult kaubeldavate väärtpaberite suhtes.

Emitendi kohustused info avaldamise osas võibki liigitada järgmiselt:

- kvaliteetse info avaldamise kohustus;

- investorite võrdse kohtlemise kohustus.

Kvaliteetse info avaldamise kohustus hõlmab nii tõest kui piisavat infot. Liiga vähese info avaldamine, isegi kui see on tõene, on vastuolus kvaliteetse info avaldamise kohustusega. Kvaliteetse info avaldamise kohustusega on vastuolus ka rohke, kuid kaheldava tõesusega info avaldamine. Info piisavus tähendab samuti, et avaldamiseks peab olema kohustuslik ainult oluline info.

Investorite võrdse kohtlemise kohustus tähendab info avaldamist selliselt, et see muutuks üheaegselt kättesaadavaks kõigile investoritele.

Vaadeldavas õigussuhtes on õigustatud pooleks investorid ja kohustatud pooleks emitent ning tema nn insider'id. Investorite õiguste rikkumisega kaasneb ka vastutus.

Insider, kes asub ise investoriks ja kasutab talle usaldatud infot väärtpaberitehingute sooritamiseks, petab teisi investoreid. Insider peaks vastutama tekitatud kahju ja saamatajäänud tulu ulatuses petetud investorite ees.

Administratiiv- ja kriminaalvastutus nii insider trading'u kui vale või ebapiisava info levitamise eest on täiendavalt tsiviilasutustele ette nähtud kõigis arvestatava kapitalituruga riikides.

Insider trading ja vale või ebapiisava info levitamine põhjustavad valesid otsuseid investeerimisel. Ebaõiglaseks teeb insider trading'u see, et ühed isikud kasutavad teiste isikute poolt neile usaldatud ja võrdsele avaldamisele kuuluvat infot pettuseks väärtpaberitehingute sooritamisel.

Efektiivse kapitalituru teooria väidab, et insider trading'u lubamine muudab kapitalituru efektiivsemaks, viies turuhinnad lähemale väärtpaberite tegelikule väärtusele. See teooria peab õigustamatult vähetähtsaks investorite võrdse kohtlemise printsiipi ja selle eiramise tagajärgi.

Insider trading'u efekt väärtpaberite turuhindade ja tegelike hindade ühtlustamisel, võrreles hästikorraldatud info avaldamise süsteemiga, on samuti küsitav. Insider trading ja vale või ebapiisava info levitamine toovad kaasa investorite usalduse languse väärtpaberituru suhtes, mis suunab investeeringud teistele väärtpaberiturgudele.

Saavutamaks Eesti väärtpaberituru stabiilsust, on ülitähtis tagada seaduse tasemel kvaliteetne info kõigile investoritele võrdselt.

Arvestades valeinfo leviku ning insider trading'u ohtlikkusega ja stabiilse väärtpaberituru olulisusega riigile, peab regulatsioon olema tagatud sanktsioonide rakendamise võimaluse ja efektiivse täitevmenetlusega. Kvaliteetse info võrdse kättesaadavuse tagamise probleem kerkib teravalt esile ka riikidevahelise väärtpaberituru loomise kontekstis. Plaan Balti väärtpaberituru loomiseks on olemas, selle turu stabiilsuse tagamiseks on vaja kvalitatiivse info võrdne kättesaadavus tagada kolme riigi koostöö vormis.

Hetkel kuum