31. märts 1997 kell 22:00

Ohtlike veoste transpordil vajalikud veodokumendid

Ohtlikuks peetakse veost, mis sisaldab ohtlikke aineid ja esemeid, mis võivad oma plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude ohtlike omaduste tõttu tekitada vedamisel kahju inimesele, varale või keskkonnale.

Ohtliku veose transpordil peavad juhil kaasas olema järgmised veodokumendid:

- veose saatekiri;

- sõiduki ohtliku veose autoveole lubamise tunnistus;

- ohtlike veoste veo autojuhi koolituse tunnistus;

- veetava ohtliku veose ohutusjuhend;

- klassi 1*- kuuluva veose korral politseiametilt saadud veoluba;

- eriti ohtliku veose korral veotee kooskõlastus.

* Klassi 1 kuuluvad lõhkeained ja neid sisaldavad esemed.

Hetkel kuum