13. aprill 1997 kell 22:00

Abieluvaraleping muudab varad avalikuks

Abieluvaraleping on leping, millega abikaasad määravad kindlaks oma vastastikused varalised õigused ja kohustused, erinevalt nendest, mis tuleneksid seadustest.

Abieluvaralepingut võib sõlmida kas vahetult pärast abieluakti allakirjutamist või hiljem. Samas annab perekonnaseadus võimaluse sõlmida leping ka enne abielu, kuid registrisse saab selle kanda alles pärast abiellumist. Kui abielu jääb sõlmimata, siis ei tulene abieluvaralepingust ka õigusi ja kohustusi.

Abieluvaralepingus võib kindlaks määrata, milline enne abielu soetatud vara jääb abikaasade lahus- või ühisvaraks ja milline abielu kestel soetatud vara jääb lahus- või ühisvaraks, samuti selle, kuidas ühisvara vallata, kasutada, käsutada, jagada, ning ka ülalpidamiskohustused abielu kestel ning selle lõppemisel abikaasade muud vastastikused varalised õigused ja kohustused, kui see ei ole vastuolus kehtiva seadusega.

Abieluvaralepinguga ei või lugeda abikaasade ühisvaraks vara, mis abikaasa on kinke või pärimise teel omandanud tingimusega, et see kuulub temale lahusvarana, või jätta abikaasat, ka lahutatud abikaasat, ilma õigustest saada ülalpidamist perekonnaseaduses sätestatud alustel, näiteks loobuda abikaasade ühisvara jagamise õigusest abielu lõppemisel.

Kui abieluvaraleping ei ole sõlmitud või kui see ei hõlma kogu vara, siis kohaldatakse perekonnaseaduse sätteid vastavalt lepinguga puutumata jäänud vara ulatuses.

Abieluvaraleping tõestatakse notariaalselt ja registreeritakse abikaasade nõudel abieluvararegistris.

1. septembril 1996 jõustus abieluvararegistri seadus. Tegemist on perekonnaseaduse rakendusliku õigusaktiga. Seadus reguleerib abikaasade varalisi suhteid kolmandate isikutega. Registrikanne annab kolmandatele isikutele infot selle kohta, milline on abikaasade varaline seis ja selle jaotumine abikaasade vahel. Seega annab abieluvararegister võimaluse kolmandatele isikutele tutvuda ärisuhete rajamisel nende partnerite perekonnasiseste varaliste suhetega. Näiteks, kui keegi annab ühele abikaasadest laenu, võib ta registris teada saada tema vara suuruse.

Abieluvararegistri andmed on avalikud, seega võib nendega tutvuda igaüks. Abieluvararegistrid tegutsevad kinnistusametite juures. Seda kahel põhjusel: esiteks, kinnistusametid on meil igas maakonnas, see teeb need inimestele kergesti kättesaadavaks. Teiseks, kõige suuremaks varaks, mis inimesel võib olla, on kinnisvara ja kui meil on abieluvararegister ja kinnisturaamat ühes kohas, on võimalik kiiresti ka abieluvararegistrist tulenevat vara lahusust arvestada kinnisturaamatus.

Abieluvaralepingut võib muuta ja lõpetada, muutmise korral jääb leping kehtima selles osas, mida abikaasad muutnud pole, uue lepingu sõlmimisel võib eelmise lepingu lõpetada, kuid see võib jääda ka lõpetamata. Abieluvaralepingu võib lõpetada abielu kestel. Abieluvaralepingu võib kohus kehtetuks tunnistada, kui üks pool varjas teise eest, et ta on juba abielus või mõjutas teist abikaasat abielluma pettuse või sunniga.

Hetkel kuum