13. aprill 1997 kell 22:00

Tulemusjuhtimise põhimõtted

Tulemusjuhtimine on paljudele meie äri-partneritele Põhjamaades üks juhtimisfilosoofia alustaladest.

Tulemusjuhtimise kesksed põhimõtted võivad tunduda lihtsad ja mõnes osas sarnased käsumajanduse-aegse ettevõttesisese planeerimise põhimõtetele.

Tegelikult on tulemusjuhtimine vajalik just konkurentsis edu saavutamiseks.

Tulemusjuhtimine seob firma strateegia ja indiviidi eesmärgid.

Võtmetulemuste kindlaksmääramine loob eeldused sihipäraseks ja iseseisvaks tegutsemiseks.

Töötaja, kes täpselt teab organisatsiooni ja oma ülemuse ootusi, on sagedamini rahul nii iseenda kui ka oma ülemusega.

Tulemusjuhtimine kontsentreerib personali tähelepanu nendele 20% tegevustele, mis annavad 80% organisatsiooni kui terviku jaoks olulistest tulemustest.

Tulemusjuhtimise tegelikuks rakendamiseks on vaja vaeva näha nii kasvavas väikefirmas, kus ettevõtja-tegevjuht soovib ülesandeid delegeerida, kui ka privatiseeritud suurettevõttes, mida asutakse restruktureerima.

Tulemusjuhtimise kesksed põhimõtted:

- organisatsiooni strateegiliste arengueesmärkide seostamine iga juhi ja spetsialisti eemärkidega;

- igapäevase «tulekahjude kustutamise» raamest väljuvate oluliste arenguvaldkondade kindlaksmääramine, nendes tulemuste hindamiseks sobivate mõõdupuude ja ajahorisondi (näiteks poolaasta, kvartal) fikseerimine;

- ülemuse ja alluva süstemaatiliste vestluste rakendamine, mille käigus ühiselt formuleeritakse eesseisva perioodi võtmetulemused ja eesmärgid ning hinnatakse saavutatut;

- majanduslike, funktsionaalsete ja tugitulemuste eristamine (võimalikud on ka teistsugused, organisatsiooni spetsiifikat arvestavad klassifikatsioonid);

- juhtimisstiili arendamine suunas, kus jooksva tegevuse vigade eest «näppude pihta andmise» asemel on põhirõhk alluvate suunamisel visiooni, kavandamise ja enesekontrolli kaudu, juht harjub tegutsema treeneri rollis;

- individuaalsete võtmetulemuste ja eesmärkide dokumenteerimine viisil, mis võimaldab organisatsiooni erinevates osades püstitatud eesmärgid omavahel seostada.

Hetkel kuum