27. juuli 1997 kell 22:00

Venemaa tollis olge tähelepanelik

ASi Skaneksped tegevdirektor

Üllar Lainela:

Veofirma, kes võtab teostada vedusid Venemaale, eriti Moskvasse ja St. Peterburgi, peab kindlasti jälgima ohutusnõudeid tollioperatsioonidel.

Kui koorem tollitakse lahti mujal kui ametlikus tolliterminaalis või ametlikus tollipunktis (paiknevad vahel suurte tehaste territooriumitel), siis on vedaja poolt sooritatud kuritegu.

TIR-konventsiooni redaktsioon kehtib juba üle kahekümne aasta ja selle näol on tegemist üheselt arusaadava reeglistikuga, mille nõuete mittejärgimine toob endaga kiiresti kaasa ebameeldivaid tagajärgi. See seadus näeb ette, et vedaja peab dokumendid esitama ainult tolliinspektorile (mitte mingil juhul juuresviibivale kauba saajale) ja olema kogu aeg oma dokumentide kõrval, piltlikult nende nurgast peaaegu kinni hoides. Sageli aga ei lasta autojuhti tolliterminaali vestibüülist kaugemale, dokumendid aga soovib korjata keegi terminaali töötaja enda kätte. Sellisel juhtumil on rikutud juba seadust. Lähiminevikust on hulk kurbi näiteid selle kohta, kuidas just siis võltsiti kaubaarvet (viimase aja trend) või saadi TIR-märkmikku valed tollipitsatid.

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni TIR-osakonna juhataja Lauri Lusti soovitused käitumiseks sellistes situatsioonides: Igale autole anda kaasa venekeelne ettevalmistatud akt, millele võtab autojuht pärast dokumentide üleandmist tollitöötajalt töötõendi alusel saaja nime, ametikoha, allkirja ja isikliku pitsatijäljendi. Aktis sisaldub teave, et see ja see tollitöötaja on võtnud veofirmalt vastu kaubaarve (Invoice), CMRi ja TIR-märkmiku. Kindlasti peavad olema näidatud dokumentide seerianumbrid, kauba maksumus arve alusel ja muu, mis tundub väga oluline. (TIR-konventsioon, lisa 3, p.d 7: Vedaja kohustuste deklaratsioon ühingule, millele kirjutab alla iga TIR- märkmiku kasutaja, kohustab teda punktis 7 «viivitamatult nõudma asjassepuutuvatelt tolliametnikelt TIR- konventsiooni nõuete kohaseks transpordioperatsiooni täitmiseks vajalikke templeid ja allkirju TIR-märkmikusse või kirjalikku tõendit, kui osutub võimatuks saada neilt kas templit ja allkirja või TIR-märkmiku kohest tagastamist sihttollipunktis.»)

On väga tõenäoline, et niimoodi oma õigusi nõudev autojuht tekitab terminaalis palju närvilist segadust, sest teised autojuhid ei pruugi nii talitada. Kui tolliametnik põhimõtteliselt keeldub dokumendile allkirja andmast (ei saa välistada, et ta on pettusest ise otseselt huvitatud), siis jääb mahalaadimine pooleli.

Kui ka nüüd peaks juhtuma kõige halvem, kus veofirmast tahetakse hakata alusetult süüdlast tegema, siis antud dokumentaalse tõestuse alusel saab probleemid lahendada.

Hetkel kuum