7. oktoober 1997 kell 22:00

Ehitustööde riigihangetel kasutusel uus seadus

Soovitan uue «Ehitusprojekteerimise ja ehitustööde riigihangete teostamise eeskirjaga» tutvuda kõigil ehitajatel ja tellijatel. Saavd ju kõik isikud võtta ehituse töövõtu korraldamisel aluseks nimetatud eeskirjad, kui tellija peab seda vajalikuks.

Riigihangete seadus näeb ette pika loetelu, mida vähemalt peavad sisaldama pakkumise kutse dokumendid. Eeskiri teeb täiendusi ja täpsustusi ehitustööde, ehitusprojekteerimise ja ehitusjuhi teenuse riigihangete pakkumise kutse dokumentide kohustuslikku koosseisu.

Seni kehtinud ehituse võistupakkumise eeskirjad sätestasid, et alternatiivseid pakkumisi ei arvestata pakkumiste hindamisel juhul, kui tellija on eelnevalt teatanud, et ta ei soovi neid. Uus eeskiri sätestab, et alternatiivseid pakkumisi saab esitada, kui see võimalus on pakkumise kutse dokumentides ette nähtud ja seda on kirjalikult kõigilt pakkujatelt küsitud.

Pakkumise kutse dokumentide korrektsusest, täpsusest ja terviklikkusest sõltub pakkumiste võrdlemine ja hindamine.

Pakkujate võrdse ja erapooletu kohtlemise aluseks loetakse ostja poolt pakkumise kutse dokumentides kohustusliku tingimusena näidatud hindamiskriteeriumeid, mida kasutatakse pakkumise edukuse üle otsustamisel. Pakkumiste hindamine ei ole lihtne ja seetõttu tuleb moodustada spetsialistidest komisjon.

Kui pakkumise kutse dokumentides ei ole väljendatud teisiti, toimub pakkumiste hindamine hinnakriteeriumi alusel. Eeskiri sätestab, et soodsaim pakkumine tähendab sel juhul madalaimat pakkumishinda.

Nimetatakse ka teisi ehituse riigihangete juures kasutatavaid hindamiskriteeriume nagu -- kvaliteedikriteerium, riskikriteerium, kasutuskulukriteerium, ajakriteerium.

Eeskiri sätestab, et ostja kohustub sõlmima ehituse töövõtulepingu 30 päeva jooksul pakkumise vastuvõtmisest arvates. Riigihangete seaduse järgi loetakse pakkumine vastuvõetuks selle edukaks tunnistamisest kümne tööpäeva möödumisel.

Eeskiri viitab, et lepingu hinda ja tähtaega mõjutavate muudatuste arvestamisel lähtutakse keskkonnaministeeriumi soovitustest töövõtulepingute kohta. Planeerimis- ja ehitusseaduses on sätestatud, et ehituse töövõtulepingule esitatavad nõuded kehtestatakse vabariigi valitsuse kehtestatud korras. Seda korda tänaseni ei ole.

Hilisemate arusaamatuste ärahoidmiseks saab pakkumise kutse dokumentides ära tuua ka lepingutingimusi, millest kavatsetakse lepingu sõlmimisel lähtuda.

Lepingutingimustena on eeskirjades toodud:

- on nõutav koguriski vastutuse lepingu sõlmimine ostja nimel;

- lepingu tähtaja ületamise eest tasub ehitusettevõtja viivist 0,5 protsenti iga täisnädala eest, kuid mitte rohkem kui 15 nädala eest;

- ostja maksab arvete tasumisega hilinedes töövõtjale viivist 0,01 protsenti iga hilinenud kalendripäeva eest;

- määratakse maksegraafiku korrigeerimise kohustus, kui hälbed maksegraafikust on üle 10 protsendi;

- kui nähakse ette muud lepingutingimused, tuleb need esitada pakkumise kutse dokumentides.

Eeskiri käsitleb ka kulukontrolli, ehitusjärelevalvet jms. (Loe ka 10. 09 ÄP).

Hetkel kuum