8. märts 1998 kell 22:00

Aktsiaseltsi nõukogu õigused

Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul äriseadustikust tulenevad õigused ning õigused, mida on võimalik anda põhikirjaga.

Äriseadustiku kohaselt on nõukogul õigus:

- tutvuda kõikide aktsiaseltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu ning aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

- saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist;

- anda juhatusele korraldusi aktsiaseltsi juhtimise korraldamisel. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, saab juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Nendeks on eelkõige tehingud, millega kaasneb:

-osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

-ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

-kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ning koormamine;

-välisfiliaalide asutamine ning sulgemine;

-investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

-laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa;

-laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

Nõukogu nõusolek ei ole tehingu tegemiseks vajalik, kui tehinguga viivitades kaasneks aktsiaseltsile oluline kahju.

Põhikirjaga võib ette näha, et eespool toodud tehingute tegemiseks ei ole nõukogu nõusolek vajalik või on vajalik ainult põhikirjas nimetatud juhtudel.

Põhikirjaga on nõukogule võimalik anda õigused:

- kuni kolmeks aastaks suurendada sissemaksete tegemisega aktsiakapitali põhikirjas ettenähtud suuruseni. Aktsiakapitali ei või suurendada rohkem kui poole võrra võrreldes ajaga, kui nõukogu sai õiguse suurendada aktsiakapitali;

- tasuda väljalastud aktsiate eest mitterahalise sissemaksega.

Põhikirjaga võib nõukogule anda õiguse otsustada ka muid küsimusi, mille otsustamine ei kuulu seaduse või põhikirja järgi aktsiaseltsi juhatuse või üldkoosoleku pädevusse.

Hetkel kuum