18. oktoober 1998 kell 22:00

Laenu refinantseerimisega saab vähendada maksekoormust

Kui muutuvad laenu olulised tingimused, siis käsitletakse laenu refinantseerimisena üht liiki laenu ümbervormistamist teist liiki laenuks (nt igakuiselt tagastatava käibelaenu vormistamine arvelduskrediidiks). Laenu ümbervormistamine võib tähendada ka lepingu valuuta ja/või intressimäära kehtestamise ja arvestamise korra muutmist.

Praktikas on laialt levinud võimalus, kus laenusaajaga sõlmitud laenulepingu järgsed kohustused võtab üle teine isik, st muutub laenu saaja. Sellisel juhul sõlmib võlausaldaja laenulepingu uue laenusaajaga ning laenusummast kustutatakse esialgne laen. Skeemi kasutatakse pandiga koormatud kinnisasja või ehitise kui vallasasja võõrandamisega paralleelselt. See tähendab, et pandiga koormatud ehitise kui vallasasja võõrandamisel vormistatakse laen ümber ostjale. Kinnisasja puhul ei ole võla ümbervormistamine kohustuslik ning kinnisasja koormava hüpoteegiga saab tagada kolmanda isiku laenukohustust.

Laenu refinantseerimise enim levinud viis on nn laenu ülesostmine teise võlausaldaja poolt, st uus võlausaldaja pakub laenu soodsamate tingimustega ning sõlmitava laenulepingu järgselt kantakse uus laen olemasoleva laenukohustuse kustutamiseks.

Laenu refinantseerimine toimub laenusaaja kirjaliku taotluse ning võlausaldaja otsuse alusel, kui muutub laenusaaja või muutuvad laenu tingimused. Võlausaldaja analüüsib taotleja esitatud dokumente ning veendub taotleja maksevõimes. Võlausaldaja muutumisel teeb uus võlausaldaja eelnevalt laenu andmise otsuse ning fikseerib refinantseerimise tingimused. Seejärel lepivad võlausaldajad omavahel kokku tagatislepingutest tulenevate õiguste loovutamise.

Üldjuhul tingib laenu refinantseerimine muudatuste tegemise tagatislepingutes. Ehitiste, transpordivahendite ja väärtpaberite pandilepingus tuleb fikseerida võlasuhete aluseks olev leping ja selle lepingu pooled. Kuigi hüpoteek ja kommertspant ei eelda tagatava nõude olemasolu, tuleb vastavas pandi seadmise lepingus fikseerida pooled, kelle vahelisest võlasuhtest nõuded on tagatud.

Enne laenu refinantseerimistaotluse esitamist on soovitatav veenduda, kui suured on refinantseerimisega kaasnevad kulud (nt tagatislepingu muutmisega kaasnevad notaritasu ning riigilõiv, laenu ennetähtaegse tagastamise tasu, lepingutasu taotluse analüüsi ja uue laenulapingu vormistamise eest) ja kas laenu ümbervormistamisega saavutatavad tingimused korvavad nimetatud kulutused.

Muutuvad laenu olulised tingimused

üht liiki laen vormistatakse ümber teist liiki laenuks

Muutub laenusaaja

võlausaldaja sõlmib laenulepingu uue laenusaajaga, laenusummast kustutatakse esialgne laen

Muutub võlausaldaja

laenulepingu järgselt kantakse uus laen olemasoleva laenukohustuse kustutamiseks

Hetkel kuum