22 veebruar 1999

CMRi eelne leping aitab vältida vaidlusi

Autotranspordiga seotud ettevõtjal on veo käigus oma huvide määratlemisel otstarbekas temale olulised küsimused kirjalikult lepingus fikseerida. Sellega mõjutab ta kolme veo käigus tekkida võivat probleemitasandit:

- Esimene reguleerib väiksemaid veotasu ümberarvestusi ca- 100 Saksa marga ulatuses;

- Teine mõjutab veotasu tegeliku arvelduse toimumist;

- Kolmas annab aluse kauba kahjustumise korral kindlustusseltsiga suheldes vältida tühja tööd.

Mõningaid momente ei kajasta tavaliselt ka laadimisel sõlmitud muude dokumentide suhtes ülimuslik CMRi saatedokument-veoleping. Sellest tulenevalt peaks need punktid, milliseid usaldusväärse lepingu puhul võib olla üle 50, olema kokku lepitud poolte vahel täiendavalt CMRi eellepinguga.

Hea lepingu puhul on kõik oluline hõlmatud ja lihtsalt ning arusaadavalt kirjalikult vormistatud, mis annab selge ja kindla positsiooni kõigis veosuhetes. Tähtsamatest punktidest peab lepingus kindlasti olema määratletud:

- Seadusandlik alus, millest lepingupooled erimeelsuste puhul lähtuvad. Euroopa autoveonduses on konkurentsitult enim levinud CMR-konventsioon, millele alternatiivi ei näe.

- Maksja (haruldane ei ole, kui ekspedeeritava veo puhul on maksja asemel ebamäärane subjekt ekspedeerija.

- Veotasu.

- Maksetähtaeg.

- Kauabaruumi mõõtmed. Lepingus näidatud kauba mõõtmed ei tähenda veel, et näiteks 60 m³ kaupa mahub ka 60kuupmeetrisesse kaubaruumi. Oluline on fikseerida kaubaruumi parameetrid, millised vedaja peab tagama.

- Nõutavad lisatingimused.

- Lepingutingimustest mittekinnipidamise puhul veotasu ümberarvestuse määr. Näiteks, ootepäev 200 Saksa marka päev, mis kehtib mõlemale poolele.

- Laadimistähtajad (või -vahemikud) ja laadimisaja kestused.

- Klausel, et vaidlused toimuvad Eestis, seal või seal kohtus. Erimeelsuste lahendamise puhul välismaalastega annab see olulist tuge.

Sagedasti kuuluvad tekkivad probleemid CMR-konventsiooni reguleerimisalasse. Eri tüüpi juhtumite puhul on aga võrdlemisi raske kiirelt ja ammendavalt kõiki sellekohaseid seadusesätteid eelnimetatud konventsiooni keerulisest tekstist leida.

Lähikuudel ilmub bro?üür, mis kirjutab lahti ja kommenteerib CMR-konventsiooni veo kulgemise loogilises järjekorras.

Autor: Üllar Lainela

Hetkel kuum