22 märts 1999

Valitsus täiustab konkurentsiseaduses riigiabi sätteid

Täna arutuse all oleva konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõuga on valitsuse pressibüroo teatel kavas muuta seaduse riigiabi peatükki. Riigiabiks nimetatakse kõikvõimalikke soodustusi, mida ettevõtjatele ja kaupadele on võimalik anda.

Praktikas on ilmnenud puudusi, mis takistavad riigiabi alase töö tegemist ja Eesti poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste rakendamist, seisab eelnõu seletuskirjas.

Seadust täiendatakse seoses Euroopa lepingu alusel lähitulevikus vastu võetavate riigiabi rakenduseeskirja kehtestavate sätetega.

Veel on kavas seadus viia kooskõlla Euroopa Liidu (EL) kehtestatud riigiabi reeglitega. ELi asutamisleping eristab riigiabi, mis on ühisturuga kokkusobiv, ja riigiabi, mis on ühisturuga kokkusobiv vaid teatud tingimustel. Eelnõuga on kavas riigiabi andmise, sellest teatamise ja selle tagasimaksmise korra kehtestamist puutuv lõik tühistada, kuna ELi asutamislepingu kohaselt tuleb teatada eelnevalt kõigist riigiabi andmise plaanidest.

Konkurentsiseaduse muutmisest tulenevalt on vaja muuta ka valla- ja linnaeelarve seadust. Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu järgi on valla- ja linnavalitsused kohustatud eelarveprojektis sisalduva riigiabi kohta esitama rahandusministrile riigiabi andmise loataotluse. Seetõttu tuleb ka valla- ja linnaeelarve seadusse viia sisse muudatus, mille alusel kuuluks eelarve projekti koostamise hulka ka riigiabi andmise loataotluse esitamise kohustus.

Autor: BNS

Hetkel kuum