20. detsember 1999 kell 22:00

Eksportöör saab nõuda lihtsamat tollivormistust

Ekspordi või taasväljaveo kohaldamisel võib toll lubada lihtsustatud tollivormistust kauba perioodilise deklareerimisena.

Lihtsustatud tollivormistuse õigust saab deklarant taotleda oma asukohajärgsest tolliasutusest. Kirjalik taotlus peab sisaldama lihtsustatud tollivormistuse kasutamise vajaduse põhjendust. Taotlusele lisatakse äriühingu asutamisdokumendid ja äriregistri kandeotsuse kinnitatud koopia ning maksuameti asukohajärgse asutuse õiend maksuvõla puudumise kohta või Maksuameti otsus maksuvõla tasumise ajatamise kohta. Lihtsustatud tollivormistuse õiguse andmisest või keeldumisest teavitab toll deklaranti kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

Lihtsustatud tollivormistuse õiguse andmisest võib toll keelduda, kui:

- deklarandil pole tolli rahuldavat lihtsustatud tollivormistuse kasutamise põhjendust;

- deklarant on viimase kuue kuu jooksul rikkunud tollieeskirju;

- deklarant ei ole teostanud tollivormistust regulaarselt vähemalt ühe aasta jooksul enne taotluse esitamist;

- deklarandil puudub laitmatu ärialane reputatsioon.

Sama nimetusega kauba sagedasel väljaveol sama isiku poolt võib toll lubada kauba perioodilist deklareerimist, kusjuures kauba väljavedu toimub kaubaveo saatedokumentide alusel.

Perioodilisel deklareerimisel esitatakse kauba väljaveol piiritolliasutuses tollile kaup ning kahes eksemplaris kaubaveo saatedokumendid.

Dokumendi üks eksemplar tagastatakse deklarandile pärast kaubaveo saatedokumentide aktsepteerimist tollis.

Deklarant esitab väljaveetud kauba kohta ekspordi kaubadeklaratsiooni asukohajärgsesse tolliasutusse perioodiliselt, tolli poolt ettenähtud tähtajal.

Tähtaeg kauba perioodilisel deklareerimisel ei tohi ületada ühte kalendrikuud.

Hetkel kuum