Leon Glikman • 7. detsember 2003 kell 22:00

Sooviksin rohkem maksuprivaatsust

ÄP 26.11.03 artiklis (vt - Advokaadibürood teenivad omanikele miljoneid) toodi välja suuremate advokaadibüroode osanike dividenditulud ja juhatuse liikmete tasud, samuti palganumbrid. ÄP 01.12.03 artiklis tunti muret, et notari tulud on avalikkuse eest varjatud.

Põhiseaduse § 26 sätestab eraelu puutumatuse. Eraisiku tulu ei kuulu vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 4 ja maksukorralduse seaduse § 27 avalikustatavate andmete loetellu. Nende andmete õigeks adressaadiks on maksuamet.

Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni artikkel 8 sätestab eraelu kaitse põhimõtte. Euroopa Inimõiguste Kohus on korduvalt otsustanud, et kõnealune artikkel hõlmab ka erialalise ja ärilise iseloomuga tegevust.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 24.12.02 lahendis 3-4-1-10-02 on toonitatud, et eraelu kaitse tähendab mitte üksnes palgasaladust, vaid ka õigust mitte avalikustada juhtorganite liikmete tasusid ? ja seda isegi riigi osalusega äriühingute puhul, muidu oleks tegemist sekkumisega isiku eraellu. Riigikohus rõhutas, et PS § 26 kaitseala hõlmab ka ärilise tegevuse kohta selliste andmete kogumist, säilitamist ja avaldamist, mis võimaldavad saada ülevaate isiku varast ja majanduslikest huvidest.

ÄP võib vastu väita, et andmed saadi avalikust registrist. Äriregistrile kohustuslike andmete esitamise eesmärk on huvitatud isikule vajaduse tekkel võimaluse andmine tutvuda äriühingu majandusseisuga. Leian, et see ei ole samastatav juriidilise isiku aruandluse analüüsi kaudu eraisiku tulude avalikustamisega määratlematule sihtgrupile.

MKS § 26 tagab maksusaladuse kaitse. Palgaseaduse § 8 sätestab palgasaladuse. PS § 12 üldine võrdsuspõhimõte koosmõjus PS § 26 privaatsusõigusega ja isikuandmete kaitse seadusega peaks kaitsma kõiki maksumaksjaid, mistõttu palgatulud ei tohiks olla konfidentsiaalsemad kui ettevõtlusega seotud sissetulekud.

Nõukogu ja juhatuse liikmeid koheldakse eriti diskrimineerivalt, kuna nende tasudelt röövitakse maailmapraktikas tavatut sotsiaalmaksu, samas juhtorgani liikmed kannavad, erinevalt palgasaajatest, täisvastutust ja n-ö lisakaristusena ei ole nende tasunumbrid konfidentsiaalsed.

Äriregistrile esitatava aruandluse nõuded peaksid olema kehtestatud kooskõlas PS § 26 ja konventsiooni artikliga 8 eraisiku tulu avalikuks tulekut välistaval viisil. Suhteliselt kriminaalses ja mitte just eriti ettevõtjasõbralikus Eestis on privaatsuse vajadus eriti terav. Inimväärikust hinnatakse siis, kui tunnustatakse isiku õigust mitte häbeneda väikest tulu või jääda tagasihoidlikuks suure puhul, mille eelduseks on valikuvabadus otsustada, kas lubada oma tulu avalikustamist või jätta see enda ja maksuameti teada.

Hirm avalikustamise ees ei stimuleeri tulu ausat deklareerimist. Teiste sõnadega, miks peab tulu ausat deklareerimist ja sellelt maksude maksmist karistama sundavalikustamisega?

Hetkel kuum