Sten Luiga • 27. veebruar 2005 kell 22:00

Vettpidav leping päästab juhatuse liikme märjaks saamisest

Kuigi juhatuse liikmele lubatakse algul sageli pudrumägesid, tuleb need enda kindlustamiseks vormistada alati kirjalikult.

Töötajaid kaitsev seadusandlus juhatuse liikmele ei laiene. Ilma pädeva lepinguta võib juhatuse liige osutuda suhete jahenemisel räästa all olevaks.

Juhatuse liikme suhetele äriühinguga kohaldatakse peale äriseadustiku ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse võlaõigusseaduse sätteid 619?634. Piltlikult öeldes on tegemist sama suhtega, mis on volituse andjal volitatud isikuga. Antud juhul on volituse andjaks äriühing ja volitatud isikuks juhatuse liige.

Seadus garanteerib juhatuse liikmele vähe ning garantiide puudumist tuleb tasakaalustada detailse lepinguga.

Alljärgnevalt loetelu valdkondadest, mis vajaksid kindlasti reguleerimist juhatuse liikme ja äriühingu vahelistes suhetes.

Vastutusvaldkonna täpne määratlemine ? näiteks finantsvaldkond, tootmisvaldkond, turustusvaldkond. Vaatamata asjaolule, et äriseadustikust tuleneb juhatuse liikmete solidaarvastutuse regulatsioon, on vastutusvaldkondade täpsel määratlemisel oluline roll vastutuse kohaldamisel ja juhatuse liikme kohustuste rikkumise kindlakstegemisel.

Tööalased õigused. Seadus on üsna täpne juhatuse liikmele vastutuse kohaldamisel, kuid jätab õigused lahtiseks. Ähmane on juhatuse liikme pädevuse piir suhetes nõukogu ja osanikega.

Küllalt tavaline on olukord, kus juhatuse liikme tegevusetus põhjustab äriühingule kahju, kuigi tegevusetuse peamine põhjus on ebakindlus oma õiguste osas.

Tööaeg, puhkepäevad ja puhkused. Juhatuse liikmele ei laiene töötajatele mõeldud seadused, mis reguleerivad töö- ja puhkeaega, puhkuste pikkust ning tasu.

Juhatuse liikme leping peab üksikasjalikult reguleerima juhatuse liikme õigust tasulisele puhkusele, kasutamata puhkuse kompenseerimisele ja ülesannete delegeerimist korralise puhkuse ajaks.

Tasu ja muud hüvitised. Soovitav on reguleerida nimetatud valdkond peensusteni, sest juhatuse liikmeks kutsumisel antud lubadusi võib äriühing olukorra muutumisel hilisemalt revideerida.

Kindlasti peaks viivis tagama juhatuse liikme õiguse maksete õigeaegsele laekumisele.

Ülesannete täitmiseks vajalike töövahendite loetelu. Vajalik on üles loetleda sõiduauto, süle- ja pihuarvuti, telefonide jms kasutamise õigus või õigus vastavale kompensatsioonile. Vastasel korral ei ole juhatuse liikmel õigust nõuda nimetatud töövahendeid või nende kompenseerimist.

Seaduse kohaselt eeldatakse, et need kulud kannab juhatuse liige oma tasu raames, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õigus lähetustasude hüvitamisele. Vastava klausli puudumise korral võib tekkida äriühinguga vaidlus ööbimis- ja sõidukulude, päevarahade vms hüvitamise kohustuse üle.

Konfidentsiaalse informatsiooni määratlemine. Soovitav on reguleerida lepingus juhatuse liikme õigus kasutada konfidentsiaalset informatsiooni oma ülesannete täitmisel.

Vastasel korral võib tekkida vaidlus küsimuses, millises mahus oli heauskselt tegutseval juhatuse liikmel õigus avaldada konfidentsiaalset informatsiooni äriühingu lepingupartneritele või avalikkusele.

Reeglina tekib vaidlus juhul, kui luhtaläinud äriprojekti puhul on vaja leida süüdlane.

Konkureerimiskeeld. Soovitav on lepingus määratleda ära valdkonnad või äriühingud, mille korral ei rakendu juhatuse liikme suhtes konkurentsikeeld. Sellisel juhul kiidab äriühingu nõukogu koos lepinguga heaks ka konkurentsikeelu erandid.

Õigused tagasikutsumiseks. Soovitav on leppida kokku juhatuse liikme tagatised ennetähtaegse vabastamise korral. Seaduse kohaselt võib juhatuse liiget kutsuda tagasi sõltumata põhjusest igal ajal, kuid juhatuse liikme õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

Seega võib leppida kokku, et ennetähtaegse tagasikutsumise korral säilib juhatuse liikmel õigus tasule ja hüvitisele kuni volituste esialgse lõppemise kuupäevani, kuigi kohustused äriühingu suhtes lõpevad tagasikutsumise kuupäeval.

Lepingu lõppemisest teavita äriregistrit. Vastasel korral võib tekkida patiseis, kus juhatuse liikmel on õigus äriühingust lahkuda, kuid äriühing soovib tema lahkumist takistada.

Harvad ei ole olukorrad, kus registrist kustutamata juhatuse liikmele saadetakse trahvihoiatus majandusaasta aruande esitamata jätmise eest, kuigi juhatuse liige on äriühingu juhtimise juba ammu lõpetanud.

Selliste juhtumite vältimiseks tuleks äriühingule näha ette mõjuva suurusega rahaline sanktsioon.

Vastutuse piiramise sät­ted ja õigus ametialasele kindlustusel. Seaduse kohaselt ei saa piirata juhatuse liikme vastutust kolmandate isikute ees, kuid lepinguga saab piirata juhatuse liikme vastutust äriühingu enda ees.

Soovitav on piirata see näiteks majandusaasta aruande heakskiitmisega, kuigi Eesti kohtud ei ole taolisele vastutusest vabastamise praktikale ühest hinnangut veel andnud.

Juhatuse liikmel lasuvad kohustused ja vastutus muutuvad aina rängemaks ja firmad peavad tagama neile vähemalt need õigused, mis ei ole vastuolus juhatuse liikme ametikoha olemusega. q

Hetkel kuum