ÄP fototoimetus • 27. september 2005 kell 22:00

Logistika põhimõisted - V osa

ERAA ? Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon

ettevõtte põhitegevusvaldkond ? tuum, milleks on ettevõte ellu kutsutud ja mis peaks olema ettevõttes peamiseks kasumit andvaks valdkonnaks. Ettevõtte põhi­tegevusvaldkond nähakse ena­masti ette selle äriplaani­ga. Põhitegevusvaldkonna tegevuste sooritamist ei anta ettevõttest välja (n-ö ei outsourc?ita).

Euro Vignette ? ELi transpordi maksustamisraamistik. Vignette direktiivi järgi peavad ELi liikmesmaad viima sisse raske transpordi osas maksud. Oma rii­gi transpordivahenditele kehtestatakse aastamaksud, läbisõitvale välismaa transpordile aga kuu, nädala või päeva maksud. Päevamaksu maksimummäär on 8 eurot. Direktiiv kehtestati liikmesmaades alates 01.07. 2000.

Euroopa Liidu transpordipoliitika ? ELi transpordipoliitika nurgakivideks on liberaliseerimine ja harmoniseerimine. Harmoniseerimise all mõeldakse kõikides ELi maades ühesuguste reeglite, eeskirjade, tehniliste normide, seadusandlike aktide väljatöötamist ja kehtestamist, mis hõlbustaks majandusühenduse-sisest transporti. Liberaliseerimise all mõeldakse vaba konkurentsi sisseviimist ilma mingisuguste takistuste ja piiranguteta.

FIATA ? ülemaailmne­ ekspedeerijate assotsiatsioon.­ EEA on FIATA liige. EEA liikmestaatuses ettevõte võib taotleda FIATA assotsieerunud liikme staatust.

GMT ? Greenwich Mean Time, kellaaeg nullmeridiaanil, mis läbib Greenwichi ob­servatooriumit Londoni lä­histel.

HBL ? House Bill of La­­­ding, eks­pedeerija väljastatud konossement, mil­­le originaaleksemplaride esitamise vastu vabastab eks­pe­dee­rija agent sihtpunktis kau­ba konossemendi esitajale.­

hulgiladu ? enamasti maaletooja või hulgimüüja ladu suurte kaubakoguste ladustamiseks ja käsitsemiseks. Hulgilaod tegutsevad ka kaupluse- ja kaubamajakettide keskladudena.

insourcing ? loobutakse teenuste ostmisest valdkondades, mis on lähedalt seotud et­tevõtte põhitegevusega. Et­te­võte valib insourcing?u juhul, kui selle tulemusena saab ta toote või selle osa parema kvaliteediga, odavamalt, kiiremini, usaldusväärsemalt ja paindlikumalt kui seda teeks kolmas osapool.

integreeritud logisti­ka ? logistika, mille puhul üks part­ner sooritab vähemalt kaks jär­­jesti­kust logistilist toimingut

intermodaalsed veod ? kombineeritud vedude liik, mille puhul kasutatakse vähemalt kaht erinevat veoviisi ning üht ja sama veoühikut.­­ Veoprotsessis osalevad eri­nevad vedajad, erinevad veodokumendid määravad kindlaks vastutuse jagunemise vedajate vahel.

IRU ? Rahvusvaheline Maanteevedajate Liit, mille tähtsaim ülesanne on liikmesorganisatsioonide ühiselt vastu võetud tegevuspõhimõtete järgimine rahvusvahelise­ maanteeliikluse parandamiseks. IRU tegutsemise üks suuremaid saavutusi on TIR Konventsioon, mis võimaldab vähendada oluliselt tollifor­maalsusi riikideva­helises liik­luses. Eestit esindab IRUs Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon.

Autor: ÄP

Hetkel kuum