31. oktoober 2005 kell 22:00

2006. aastast tollideklaratsiooni täitmisel uued nõuded

Euroopa Komisjon muutis 18.12.2003 oma määrusega nr 2286/2003 ühenduse tolliseadustiku rakendussätteid.

Võimaldamaks liikmesriikidel teha piisavaid ettevalmistusi uute eeskirjade rakendamiseks, sätestas komisjon, et tollideklaratsiooni täitmist käsitlevaid sätteid on liikmesriigid kohustatud rakendama alates 01.01.2006. Samas anti liikmesriikidele võimalus rakendada neid sätteid ka enne 1. jaanuari 2006. Seda võimalust kasutas näiteks Soome impordi suunal.

Kuna eelpool nimetatud määrusega muudeti ka tolliseadustiku rakendussätete lisasid, muutusid ka tollideklaratsiooni täitmise nõuded. Rakendussätete lisas 37 sätestati ülevaatliku maatrikstabelina tollideklaratsiooni need lahtrid, mida tuleb täita kauba konkreetsele tollikäitlusviisile suunamise deklaratsioonides.

Nõudeid lahtritele on kolme liiki: tähisega A - lahtrid, mille täitmine on kohustuslik kõikides liikmesriikides; tähisega B - lahtrid, mille täitmisest võivad liikmesriigid loobuda; ja tähisega C - lahtrid, milles sisalduvaid andmeid võivad ettevõtjad esitada, kuid liikmesriigid ei või nõuda.

Kõikidel liikmesriikidel on kohustus teatada komisjonile lahtrite loetelu, mille täitmist konkreetses liikmesriigis esitatud tollideklaratsioonidel nõutakse. Need andmed avaldatakse Komisjoni poolt, et ettevõtjad erinevate liikmesriikide nõudeid teaksid.

Kaob ära harjumuspärane seos tollideklaratsiooni liigi (lahter 1) ja tollikäitlusviisi koodi (lahter 37) esimese koha vahel. Samuti saavad tollideklaratsiooni liigi tähtkoodi kõik lihtsustatud tollideklaratsiooni liigid ja lisadeklaratsioonid. Muutub isiku identifitseerimisnumbri kuju. Seni meil kasutatava äriregistri koodi asemel hakatakse kasutama koodi, mille 2 esimest kohta on riigi tähis (EE).

Senise kahekohalise transpordiliigi koodi asemel hakatakse kasutama ühekohalist koodi. Praegu kasutatakse tollideklaratsioonidel kahte liiki tolliasutuse koode - täht- või numbrikoodi. Tulevikus hakatakse kasutama ainult ühte koodi, mis on kaheksakohaline ning koosneb numbritest ja tähtedest.

Muutuvad maksuliikide koodid. Oluline muudatus toimub lahtri 40 täitmise osas. Sinna hakatakse tulevikus märkima kauba eksportimisele või liikmesriiki lähetamisele eelneva dokumendi, ülddeklaratsiooni või tollideklaratsiooni andmeid.

Kuna uued nõuded tollideklaratsiooni täitmisele esitasid uusi nõudeid ka liikmesriikides kasutatavatele tollideklaratsioonide töötlemise süsteemidele, on Euroopa Komisjon käesolevaks hetkeks pikendanud nende rakendamistähtaega 1. jaanuarini 2007.

Autor: Heli Tarik

Hetkel kuum