Andres Kärssin • 21. november 2005 kell 14:26

Paet: Euroopa Liidu eelarves tuleb kokkuleppele jõuda detsembris

Esmaspäeval osales välisminister Urmas Paet Brüsselis Euroopa Liidu välisministrite nõukogul, kus pöörati põhitähelepanu Euroopa Liidu järgmisele eelarvele.

Välisministeeriumi teatele keskenduti arutelus Euroopa Liidu omavahenditele ning eelarvestruktuuri kaasajastamisele, samas avaldati kahetsust, et eesistuja pole veel esitanud konkreetseid ettepanekuid. Eesistujariigi Suurbritannia välisministri Jack Straw sõnul peab uus finantsraamistik olema tõhusam, kaasaegsem ning arvestama muutunud vajadusi ja kohustusi. Ta rõhutas, et eelarvet on vaja reformida ja see peab arvestama võrdse kohtlemise nõudeid.

Välisminister Urmas Paet rõhutas vajadust saavutada aastate 2007-2013 eelarveraamistiku kokkulepe mõne nädala pärast toimuval Ülemkogul. Urmas Paet tõdes, et lahenduse saavutamine on raske, aga mitte võimatu. 'Meil on veel tõsiseid eriarvamusi, kuid loodan siiski, et enamik liikmesriike on valmis kompromisse tegema,' ütles Paet.

Kõneldes omavahenditest rõhutas välisminister, et Eesti pooldab lihtsat ja läbipaistvat süsteemi, mis põhineb rahvuslikul kogutulul ning vajadusel tagades ühtlasi ka üleliigse eelarvekoormuse õiglase tasandamise. Sujuvaks üleminekuks soovib Eesti selle süsteemi kaasajastamise aruteluga alustada juba uue eelarveperioodi esimesel aastal. Paet märkis, et Eesti toetab ka eelarve ülevaatamisklauslit, mis paneb paika omavahendite ja ühtse põllumajanduspoliitika reformi põhimõtted ja ajakava.

Seekordsel kohtumisel ei räägitud veel eelarveraamistiku konkreetsetest summadest, vastavad ettepanekud peaks eesistuja tegema enne välisministrite konklaavi 7. detsembril.

Välisministrid käsitlesid ka detsembri keskel Hongkongis toimuvat Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ministrite konverentsi ning võtsid vastu lõppjäreldused, milles rõhutati laiahaardelise ja tasakaalustatud kokkuleppe saavutamise vajadust.

Praeguses Doha voorus peetakse läbirääkimisi erinevatel teemadel, nagu kaubanduse lihtsustamine, tööstustoodete turulepääs, teenused, põllumajandus, intellektuaalse omandi kaitse jm. Välisminister Paeti sõnul pole kahjuks varem loodetud tasemel kokkuleppe saavutamine Hongkongi konverentsiks ülearu realistlik, kuid seeläbi ei tohi kannatada läbirääkimiste üldine eesmärk. 'Oluline on see, et erinevate teemade puhul liigutakse edasi tasakaalustatult ja et neist aruteludest võtaksid osa kõik WTO liikmed,' rõhutas Paet.

Tänase nõukogu üldasjade sessioonil olid kõne all veel detsembrikuise Ülemkogu ettevalmistused, lisaks eelarveraamistikule arutatakse siis tööhõive ja majanduskasvu küsimusi, ELi säästva arengu strateegiat, kliimamuutusi, terrorismivastast võitlust, migratsiooni ning Aafrika strateegiat ja välissuhteid.

Töölõunal ning pärastlõunasel välisasjade sessioonil kõnelevad välisministrid olukorrast Lähis-Idas, Lääne-Balkanil, Iraanis ja Iraagis ning Euroopa Liidu poliitikast Aafrika suunal ning koostöö koordineerimisest võitluses illegaalse rände ja inimkaubandusega.

Täna õhtul toimub ka Põhjamõõtme-alane konverents, kus välisministrid arutavad Põhjamõõtme edasise tegevuskava põhimõtteid.

Hetkel kuum