Q Vara võlakirjadel vaatlusmärge

04. detsember 2008, 18:03

Tallinna börs lisas Q Vara võlakirjale
vaatlusmärke, kuna ettevõtte on jätnud korduvalt börsile esitamata nõutud
teabe ja dokumendid. Tekkinud olukord võib oluliselt kahjustada investorite
huve.

Seoses AS Q Vara erinevate toimingutega, mille tulemusel muutus Q Vara võlakirjade tagatis (Q Vara võlakirjade ainsaks tagatiseks jäi tema emaettevõtja SLProductions OÜ käendus), edastas börs Q Varale järelepärimise, milles palus Q Varal esitada börsile tagatisagendi lepingu, mis on sõlmitud Sampo Pangaga võlakirjaemissiooni väljalaskmisel ning lepingu ja kõik muud dokumendid, mis kajastavad AS Q Vara emaettevõtja SLProductions OÜ-le kuulunud AS Q Vara aktsiate ülekandmist AS-i Gild Fund Management väärtpaberikontole, seisis Tallinna börsi teates.

Börsi Reglemendi osa "Järelevalve" (edaspidi: JV) punkti 3.5 kohaselt on börsil õigus lisada kauplemissüsteemis ja oma veebilehel kuvatavale kauplemisinformatsioonile väärtpaberi tähise juurde nn. vaatlusmärge, juhtimaks turul osalejate tähelepanu väärtpaberi või selle emitendiga seotud olulist tähtsust omada võivale asjaolule.

Kuna ühest esitatud lepingust selgus, et teatud varade ülekandmine toimub "eraldi kokkulepete" alusel AS-iga Gild Fund Management, esitas börs Q Varale 26. oktoobril täiendava järelepärimise, milles palus nimetatud lepingute esitamist. Q Vara esindaja Alo Lillepea kinnitusel olid lepingutel veel teatud
vormistuslikud puudused, mistõttu lepingud olid veel allkirjastamata, kuid ta kinnitas, et 10 päeva jooksul saavad lepingud allkirjastatud ja esitatakse viivitamatult ka börsile. Vaatamata korduvatele hilisematele järelepärimistele ja lubadustele ei ole Q Vara kõnealuseid lepinguid siiani börsile esitanud.
Seega on Q Vara korduvalt rikkunud Reglemendi nõudeid esitada börsile nõutud teave ja dokumendid.

Siiani esitatud lepingu alusel on börsil põhjust eeldada, et üks aktsionär on teiste investorite ees eelisseisundis, kuid kuna Q Vara ei ole börsi täiendavatele järelepärimistele vaatamata lubatud lepinguid esitanud, puudub börsil käesoleval hetkel võimalus põhjendatud järelduste tegemiseks. Börs on
esitanud oma tähelepanekud ka finantsinspektsioonile.

Lisaks on börsil Q Vara pikaajaliste võlgnevuste ja korduvate asjakohaste lubaduste täitmatajätmise tõttu alust arvata, et olukord võib viidata emitendil püsiva iseloomuga makseraskuse esinemisele, mida tuleb lugeda sellise tähtsusega asjaoluks, millest investorid kindlasti teadlikud peaksid olema.
19. novembri 2008. a. vastavasisulisele börsi järelepärimisele, ettekirjutusele avalikustada asjakohane börsiteade ega hilisematele meeldetuletustele Q Vara vastanud ei ole, seega on Q Vara rikkunud oluliselt Reglemendi nõudeid avalikustada börsiteade olulise teabega.

Vaatlusmärke lisamise üheks võimalikuks aluseks on JV punkti 3.5.4.4. kohaselt emitendi või tema tegevuse korduv, jätkuv või oluline mittevastavus Reglemendis sätestatud nõuetele; JV punkti 3.5.4.7 kohaselt emitendi muu olukord, mis võib börsi hinnangul oluliselt kahjustada investorite huve ning JV 3.5.4.2. alusel emitendil püsiva iseloomuga makseraskuse esinemine.

Börsi hinnangul võib äriühingu tagatiste muutmine, teatud tehingute tegemine äriühingu emaettevõtja varade ja kohustustega ning muu nimetatud varade ja tagatiste olemasolu ja struktuuri restruktureeriv tegevus omada mõju ettevõtte varadele, kohustustele ja tulevikuperspektiividele ning seeläbi ei ole
välistatud investorite huvide kahjustamine, eriti arvestades asjaolu, et esinevad olulised puudused teabe esitamisel börsile ning samuti teabe avalikustamisel. Samuti võib börsi hinnangul emitendi finantskohustuste pikaajaline täitmatajätmine, sellekohaste lubaduste korduv ja pikaajaline täitmatajätmine ning teabe avalikustamatajätmine viidata emitendil püsiva iseloomuga makseraskuse esinemisele.

JV punkti 3.5.5 kohaselt otsustab vaatlusmärke lisamise JV punktis 3.5.4.4 sätestatud alusel börsi juhatus ning teistel ülalkirjeldatud alustel tegevdirektor. Lähtudes optimaalsusest on erinevate aluste esinemise puhul põhjendatud vaatlusmärke lisamise otsustamine erinevatel alustel ühe ja sama
organi e juhatuse poolt.

Juhindudes JV punktidest 3.5.1, 3.5.4.2., 3.5.4.4., 3.5.4.7 ja 3.5.5 otsustas Tallinna börsi juhatus lisada AS-i Q Vara võlakirjale alates 04. detsembrist 2008. a. vaatlusmärge JV punktides 3.5.4.2, 3.5.4.4. ja 3.5.4.7. sätestatud alustel.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
31. December 2008, 10:39
Otsi:

Ava täpsem otsing