Kilvar Kessler • 22. november 2009 kell 21:00

Eesmärk: stabiilne finantsturg

Kõne prokuratuurist: turumanipulatsiooni kriminaalasi edastati kohtule! Keskendun siiski materjalidele, mida ootavad Armeenia finantsjäreleval-vajad. Kolleeg toob töölauale järelevalve vastuse halduskohtule poolelioleva vaidluse tarbeks. Laekuvad esimesed küsimused ajakirjanikelt. Üle koridori hõigatakse, et Ühendkuningriigi finantsjärelevalve saab volitusi juurde, seadus juba välja kuulutatud. Valmistatakse ette ühtsete ELi finantsjärelevalveasutuste loomist, mis on samm tegeliku ühisturu suunas. Piiks-piiks! Üks investeerimispankur saadab SMSi küsimusega: "Mis toimub?".

Tõesti, viimaste avalikuks saanud järelevalvetoimingute tõttu väärib see küsimus vastamist.

Finantssektori toimimine põhineb usaldusel. Usalduse kadumine on selles maailmas väga tõsiste tagajärgedega. Näiteks Inglise panga Northern Rocki asi. Inimesed kaotasid kaljukindlale seisule viitava nimega panga vastu usalduse, tagajärjeks maksejõuetus ja vajadus riigi sekkumise järele ehk kasutada maksumaksjate raha.

Finantsjärelevalve üks peamine ülesanne on usalduse säilitamine finantssektori vastu. Sel eesmärgil jälgib järelevalve, et finantsasutused suudaksid klientide ees võetud kohustused tulevikus täita ja on maksejõulised. Samuti seda, et finantsasutused annaksid klientidele piisavalt õiget ja arusaadavat teavet pakutavate teenuste kohta ja käituksid ise õiguspäraselt. Seda kõike teeb finantsinspektsioon kehtivates õiguslikes raamides.

Finantsasutuste tegevus on seadustega reguleeritud, üsna täpselt on kirjas, kuidas tuleb käituda ja mis on keelatud. FI peab silmas, et neid seadusi täidetaks.

Kui turuosalised reegleid ei täida, võib järelevalveasutus nende tegevust piirata, nt sundida kohendama sise-eeskirju kuni juhtide tagasikutsumise, tehingute tegemise keelu või tegevusloa kehtetuks tunnistamiseni välja. Piirang peab olema proportsionaalne rikkumise suhtes, kuid selgelt arvestama avalikku huvi stabiilse finantsturu püsimiseks.

Finantsvahenduses on ohtlikemad usalduse kuritarvitamisega seotud süüteod: (investeerimis)kelmus, usalduse kuritarvitamine, siseinfo väärkasutamine ja turumanipulatsioon. Nende põhjustatud kahju hõlmab laia investorite või hoiustajate ringi, tekitatav kahju on enamasti suur, uurimismenetlus nõuab ka eriteadmisi rahandusest ja majandusest.

Paljudel juhtudel on rikkumist võimalik järeldada üksnes kaudsete tõendite alusel. Kui kelmuse puhul on konkreetne kannatanu, siis turumanipulatsiooni puhul kannatab börsi kui kauplemiskoha usaldusväärsus.

Jälgime igapäevaselt, kas ja kuidas meie järelevalve alla kuuluvad isikud finantssektori seadusi täidavad. Meile laekub erinevaist allikaist märkimisväärne kogus teavet: regulaarne aruandlus, kaebused, meedia, vihjed, vestlused. Turuosalised teevad järelevalveasutusega üldiselt head koostööd. Äärmiselt mahukas info tuleb loetud arvu inimestega läbi töötada ja analüüsida.

Teabes võib mõnikord silma torgata erinevusi tavapärasest, küsitavusi, vastuolusid. Väga palju sõltub kogemusest infot tunnetada ja näha seoseid, alati ei pruugi ka finantsjärelevalve kõike tähele panna või mõista. Anomaaliaid, mida on reeglina väike osa teabest, kontrollitakse juba järelevalvemenetluse käigus. Selleks tehakse täpsemaid päringuid, kogutakse täiendavat infot.

Juristid ja majandusinimesed kaaluvad asjaolusid hoolikalt. Analüüs kõrvaldab kahtluse või tugevdab seda. Edasi hargneb menetlus kaheks. Kui tegu on finantssektori seaduse rikkumise kahtlusega, menetleb seda FI ja asi lõpeb inspektsiooni otsusega. Otsuse saab vaidlustada halduskohtus.

Teisel juhul on tegu kriminaalseaduse rikkumise kahtlusega. FI koostab kuriteoteate ja edastab selle kriminaalmenetluse algatamise otsustamiseks prokuratuurile. Uurimist juhib prokurör, suures osas viib selle läbi politsei. Kogutakse tõendeid, kontrollitakse, kas sooritati kuritegu või mitte.

Finantssektori seaduse rikkumine ja kuritegu ei ole õiguslikult samased. Nt väärtpaberituru seaduses sätestatud siseinfo väärkasutamise ja kriminaalseaduses keelatud siseteabe väärkasutamise puhul tuleb tõendada erinev kogus asjaolusid.

Väärtpaberituru seaduses sätestatud siseteabe väärkasutamise keelu rikkumine ei tähenda automaatselt, et isik on sooritanud vastava kuriteo. Lihtsustatult, vaetakse lisaks teole endale tahtluse, õigusvastasuse välistamise ja süü aspekte. Sestap tuleb kriminaalmenetluses teostada menetlustoimingud just seoses kuriteo olemasolu ja puudumise kontrolliga.

Hetkel kuum