Anne Oja • 22. märts 2012 kell 4:40

Miks riik ei kompenseeri suurenenud kütusekulusid?

Küsimusele, miks riik ei muuda vedelkütuseseaduse muutmise ja erimärgistatud kütuse keelamise tõttu tekkinud lisakulude hüvitamiseks hankelepinguid, vastab rahandusministeeriumi riigiabi ja riigihangete osakonna juhataja Agris Peedu.

Järgneb selgitus, mille andis Äripäevale Merko Ehitus Eesti ja Skanska EMV nõudeid kommenteerides Agris Peedu, kes on rahandusministeeriumi riigiabi ja riigihangete osakonna juhataja halduspoliitika asekantsleri ülesannetes.

Hankelepingu muutmine on lubatud ainult riigihangete seaduses (RHS), täpsemalt RHS § 69 lg 3 ja 4, sätestatud korras. Eesti riigihankeõiguse kohaselt ei ole sõlmitud hankelepingu muutmine reeglina lubatud ning muutmine saab kõne alla tulla vaid teatud erandjuhtudel. Maksukeskkonna muudatustele tuginedes on hankelepingu muutmine RHS § 69 lg 3 ja 4 alusel pigem välistatud. Hankelepingu muutmiseks peavad olema täidetud kõik eelnevalt osundatud tingimused nagu muutmist tingiv asjaolu on objektiivne ja hankijal polnud seda võimalik lepingu sõlmimisel ette näha, hankelepingu muutmata jätmisel satuks täielikult või olulises osas ohtu lepingu eesmärgi saavutamine ning muudatus pole oluline. Kui kasvõi üks neist tingimustest puudub, pole ka õiguslikku alust hankelepingu muutmiseks. Asjaolu, et maksukeskkonna näol pole tegemist staatilise, vaid ajas muutuva nähtusega, saab pigem lugeda üldtuntuks, millega turuosalised saavad ja peavad arvestama.Riigihankeõiguse seisukohalt on maksude tõstmisest tulenev risk pakkuja äririsk. Pikaajaliste hankelepingute korral hindab mõistlik pakkuja kõnealust riski proportsionaalselt lepingu kestusega. Mida pikaajalisem on leping, seda tõenäolisemalt võivad lepingu täitmise käigus aset leida muutused maksukeskkonnas. Kuivõrd maksukeskkonna muutumist saab lugeda üldtuntuks, oleks kohatu väita, et tegemist on ettenägematu asjaoluga. Õiguse üldpõhimõtetega kooskõlas jõustub uus maksumäär tavapäraselt teatud etteteatamistähtaja, näiteks kuue kuu või aasta möödudes. Sellest tulenevalt ei oma muudatused maksukeskkonnas lühiajalistele hankelepingutele olulist mõju. Reeglina ei täida maksumäärade tõus RHS § 69 lg 3 ja 4 esitatud kumulatiivseid tingimusi.Vedelkütuseseaduse muudatused võeti Riigikogus vastu 15. juunil 2011 ja muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2012.

 

Hetkel kuum