Ave Lepik • 12. september 2013
Jaga lugu:

Veebikommentaare jälgib pool miljonit Eesti inimest

Eesti online-väljaannete kommentaare loeb regulaarselt üle poole Eesti igapäevastest internetikasutajatest.

Avatud Eesti Fondi tellitud ja uuringufirma TNS Emor läbi viidud uuringust selgus, et Eesti 823 000 internetikasutajast kasutab iga päev internetti 575 000 inimest. 484 000 netikasutajat (58,8% üldarvust) tarbib online-väljaannete artiklite kommentaare regulaarselt.

Valdav enamus vastajatest loeb kommentaare iga nädal (72,7%), neist omakorda neljandik (84 000 inimest) loeb kommentaare iga päev. Peamine põhjus kommentaaride lugemiseks on veendumus, et need moodustavad artikliga terviku, mistõttu loodetakse kommentaaridest leida teemale lisa.

Oluline on ka välja tuua, et loetakse siiski vaid lugejat huvitavate artiklite kommentaare, mitte valimatult kõike. Lugejahuvi artikli vastu määrab peaasjalikult teema, mitte artikli autor.

Kolmandik vastanutest toob põhjusena välja soovi näha, kui labaseks võib online-kommenteerimine minna. Veel tõid vastanud põhjustena välja isikliku kokkupuute artikliga seoses, huumori või soovi teada, milline on teiste inimeste (arvajate) suhtumine. Teiste inimeste arvamuste teadasaamine on mitte-eestlastele olulisem põhjus kommentaaride lugemisel (vastavalt 60,3% mitte-eestlastest ja 36,3% eestlastest kommentaaride lugejaist).

Uuring toob välja, et nädala lõikes loevad enam artiklite kommentaare kõrgharidusega inimesed (82,2%), mehed (79,7%) ning pigem eestlased (76%) kui venelased (63%).

Kommentaaride kirjutajate hulgas on enam nooremaid, alla 35-aastaseid ning rohkem madalama haridustasemega inimesed (alg- ja põhihariduse ning kesk- ja keskeriharidusega vastajaid kokku 43%) ning rahvuse lõikes kirjutavad rohkem venekeelsed (23,6%) kui eestikeelsed lugejad (17,1%).

Kommentaare on kirjutanud ja kirjutab ise viiendik netikasutajaist, tehes seda enamjaolt anonüümselt (63,7%). Täheldada saab, et oma nime alt on meelsamini valmis kirjutama madalama haridustasemega inimesed. Suurim argument kirjutamisel on veendumus, et kirjutajal on artiklis sisalduvale anda juurde olulist lisateavet (65,6% kommenteerijatest ehk 102 000 inimest). Sellest tulenevalt valitakse kommenteeritavaid artikleid (nagu ka lugemise puhul) teema, mitte autori järgi (96%).

Kokkuvõtlikult (siinkohal väljendab protsent osakaalu kogu Eesti elanikkonnast ehk ühiskonnast):Eesti elanikke: 1 085 309 (100%)Internetikasutajad: 823 000  (76%)Igapäevased internetikasutajad: 575 000 (53%)Regulaarsed kommentaaride lugejad: 484 000 (45%)Kommentaare on kirjutanud: 155 000 (14%)Regulaarsed kommenteerijad: 29 000 (3%)Igapäevased kommenteerijad: 3000 (0,3%)

Avatud Eesti Fondi tellitud uuringu viis AS TNS Emor läbi tänavu 3.–7. septembril. Küsitlusel kasutati CATIbussi meetodit. Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 15 või enam aastat (seisuga 1. jaanuar 2013 kokku 1 085 309 inimest).

Jaga lugu:
Seotud lood
Hetkel kuum Äripäevas