Korralagedus platsil nudib ehitaja mainet

Korralagedus ehitusobjektil räsib lisaks ohutusele ka juhtide ja peatöövõtjate autoriteeti, leiab Oma Ehitaja juhatuse esimees Kaido Fridolin.

Ohutusse tehtud kulutused tulevad tagasi hea maine, aga ka partnerite huviga koostööd teha, leiab ta.

Küsimustele vastab Kaido Fridolin.

Mil moel on seotud tööohutus platsil ja ehituse kasumlikkus?Tegemist on filosoofilise küsimusega. Kindlasti põhjustab tööohutusnõuete tagamine ehitusobjektil kulutusi. Samas on kindel see, et kui ehitusobjekt on turvatud kukkumisohu vältimiseks ohutuspiiretega ja töölise töömaa on töö tegemiseks korrektne ja korras, siis saab ka töö tegija keskenduda vaid konkreetse tööoperatsiooni tegemisele. Inimene tunnetab alateadlikult, et töötamine on ohutu.

Vastupidises olukorras ta hindab ja tuletab endale pidevalt meelde võimalikku ohtu - mitteturvalises keskkonnas ohutunde kadumisel ei ole kahjuks õnnetusjuhtum kaugel. Sel juhul on inimese keskendumisvõime jagatud mitme erineva asja vahel ning seetõttu kannatab keskendumine töö tegemisele ning hea tulemuse saavutamisele.

Korralagedusele objektil tekitab ka töömeeste hulgas autoriteedi langust oma juhtide ja ka peatöövõtja suhtes. Eelnev jutt viitab tööde efektiivsusele, sealt edasi töö tulemile ehk siis kasumlikkusele. Kui rääkida veel kasumlikkusest otse, siis tõesti, raha, mis suunatakse ohutustehnikasse, võib olla märkimisväärne kulu, aga tulu (ka kasumlikkus) tuleb töövõtjale tagasi ka hea mainena ning tellijate huviga koostööd teha.

Mida ütleksite ehitusettevõtjale, kes näeb tööohutusega tegelemises vaid suurt kuluallikat?Näiline hetkeline kokkuhoid tööohutuse arvelt põhjustab kindlasti tulevikus suuremaid ja ettearvamatuid kulutusi. Tegelikkuses ei saa inimelu või püsivat invaliidsust mõõta rahas.

Millele pöörate enim tähelepanu ehitusplatsil?2013. aasta tööohutuse statistika järgi esines enim probleeme kukkumise kaitse valdkonnas - kõrgusest kukkumise vältimine kaitsepiirete paigaldamise ja/või vahelagede avade katmisega. Taolisi puudusi esineb kõige rohkem hoone karkassi ehitamise perioodil. Oma Ehitaja pöörab oma objektidel erilist tähelepanu kukkumisohule ja tööohutusele töötamisel töölavadel ning tellingutel.

Kuidas oma platsidel ohutuse tagate?Oma Ehitajas kehtiv juhtimissüsteem vastab tööohutuse rahvusvahelise standardi OHSAS 18001:2007 nõuetele. Tööohutusnõuete tagamine ehitusobjektidel on olnud meil kogu aeg olulise tähelepanu all. Oma Ehitajas on kasutusel seadusandlusega ja töövõtulepingutega nõutavad ennetusmeetmed tööohutuse tagamiseks ehitusobjektidel.

Iga ehitusobjekti kohta koostatakse enne ehitustööde algust ehitusobjekti tööohutuse ja sisekorra eeskiri, mis on kohustuslik täita kõigil ehitusobjektil viibivatel isikutel. Iga objekti tööohutust kontrollib iga nädal objekti tööohutuse ja töötervishoiu koordinaator (objektijuht).

Lisaks kontrollivad tööohutust ehitusobjektidel ettevõtte kvaliteediosakonna töötajad. Alltöövõtjatega viiakse enne töödega alustamist ehitusobjektil läbi algusnõupidamine, kus käsitletakse ka alltöövõtuga kaasnevaid võimalikke riske ja nende ennetusmeetmeid. Objektil töötavatele inimestele tutvustatakse enne töödega alustamist objekti tööohutuse plaani ja töösisekorraeeskirju. Objektil töötavatelt alltöövõtjatelt nõutakse, et nende töötajad kasutaksid töö iseloomule vastavaid isikukaitsevahendeid ja töörõivastust.

TASUB TEADAKuidas õnnetust ära hoida ehk mida kontrollida?Kas kõik ehitusplatsil viibivad isikud kannavad nõuetekohaseid kaitsepeakatteid ja -jalatseid?Kas töötajad kasutavad tööle vastavaid isikukaitsevahendeid?Kas ehitusplats on taraga ümbritsetud, et kõrvalised isikud sellele ei pääseks?Kas kõik töötajad pääsevad ohutult oma töökohale, näiteks tellingutele, ja saavad seal ohutult töötada?Kas vajalikud sildid on üles pandud (näiteks liikumisteed, volitatud töötajad)?Kas ehitusplats on korras, hästi valgustatud ja hea planeeringuga?Kas on välja selgitatud olemasolevad elektriliinid (maa-alused või õhuliinid) ja hangitud vastavad töövahendid?Kas on võetud ettevaatusabinõusid elektrisüsteemide ohutu seisukorra tagamiseks?Kas sõidukeid hoitakse töötajatest eemal? Kas sõidukitel on piisavalt pööramisruumi ning kas nende ohutusseadmed (näiteks helisignaalid, piirded) töötavad?Kas liikumisteid hoitakse ohutus seisukorras?Kas tõsteseadmed on nõuetekohaselt paigaldatud ja pädevate isikute poolt kontrollitud?Kas tellinguid püstitavad, teisaldavad ja võtavad maha pädevad isikud?Kas tellingute seisukorda kontrollitakse regulaarselt ja pärast halbu ilmastikutingimusi (näiteks tugevaid tuuli)?Kas on võetud meetmeid töötajate ja esemete kukkumise vältimiseks?Kas kergesti purunevad katused ja katuseosad (näiteks katuseaknad) on selgesti märgistatud?Kas avaused on kukkumiste vältimiseks kaitstud selgesti märgistatud ja kinnitatud kaantega?Kas tööd saab teha ohutumalt kui redelit kasutades (kasutades näiteks mobiilseid ligipääsuvahendeid)?Kas kaevandid on piisavalt toestatud või siis rajatud nii, et nende kokkuvarisemise oht oleks minimaalne?Kas inimesed ja sõidukid on kaitstud kaevanditesse kukkumise eest?Kas kaevandit kontrollib regulaarselt pädev isik?Allikas: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Hetkel kuum