Äripäev • 14. aprill 2016 kell 12:45

Europarlament kiitis heaks andmekaitsereformi

Euroopa Parlament  Foto: Scanpix/REuters

Euroopa Parlamendi saadikud kiitsid täna heaks uued andmekaitse reeglid, mille eesmärk on anda kodanikele kontroll oma isikuandmete üle ja luua ühtlane andmekaitse tase kogu ELis.

Reform sätestab samuti miinimumstandardid andmete töötlemisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas.

Parlamendi hääletusega lõpeb üle nelja aasta kestnud ELi andmekaitse reeglite uuendamine. Reform asendab praeguse, 1995. aastast kehtiva andmekaitse, isikuandmete kaitse üldmäärusega ja selle eesmärk on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle.

Uued reeglid sisaldavad järgmisi sätteid:

- õigus andmete kustutamisele ("õigus olla unustatud")

- andmete töötluse nõusoleku andmise tingimused

- andmete ülekandmise õigus ühelt teenusepakkujalt teisele

- õigus saada viivituseta teavet isikuandmetega seotud rikkumistest

- sätted tagamaks, et privaatsuspoliitikad on selged ja arusaadavad

- sätted reeglite paremaks jõustamiseks ja trahvide määramise üldkord, sh võimalus trahvida kuni 4 % ulatuses ettevõtte eelneva majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest

Andmekaitsepakett sisaldab ka direktiivi andmete edastamise kohta politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. Direktiiv reguleerib piiriülest andmete edastamist ELis ning esmakordselt sätestab miinimumstandardid andmete töötluseks igas liikmesriigis.

Uute reeglite eesmärk on sätestada selged õigused ja piirangud andmete edastamiseks kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ning nende eest vastutusele võtmise eesmärgil, samuti julgeolekuohtudega tegelemisel.

"Peamine probleem seoses terrorirünnakute ja teiste piiriüleste kuritegudega on see, et liikmesriikide õiguskaitse ametid ei soovi väärtuslikku teavet jagada," ütles andmekaitse direktiivi raportöör Marju Lauristin (S&D, ET). "Andmekaitse direktiiv on oluline vahend isikuandmete kiireks ja tõhusaks jagamiseks ametiasutuste vahel, sätestades Euroopa tasandil standardid õiguskaitseasutuste teabevahetuseks, samas austades põhiõigust privaatsusele," lisas ta.

Hetkel kuum