Mida sisaldab Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööprotokoll?

2014. aasta europarlamendi valmiste ajal pilasid IRLi liikmed Eerik-Niiles Kross ja Anvar Samost Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepingut.  Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix
Koit Brinkmann • 10. november 2016 kell 13:01

Keskerakonna ja Ühtne Venemaa koostööprotokoll on üks tellis müürist, millega kindlustatakse Venemaa presidendi ja Venemaa välispoliitika propagandat välismaal.

Keskerakonna juhtimisel moodustatava valitsuskoalitsiooniga seoses on viimastel päevadel teravalt üles kerkinud Keskerakonna koostööprotokoll Venemaa võimuparteiga Ühtne Venemaa.

Koostööprotokoll sõlmiti 11. septembril 2004 Tallinnas. Keskerakonna poolt andsid allkirjad Ain Seppik ja Mailis Reps, Ühtse Venemaa poolt peanõukogu presiidiumi sekretär Valeri Bogomolov ning välissuhete osakonna juhataja Valeri Gussev.

Protokolli järgi lepiti kokku, et pooled viivad läbi konsultatsioone ja vahetavad informatsiooni aktuaalsetes küsimustes Eesti ja Venemaa suhetes ning laiemas rahvusvahelises kontekstis ning tutvustavad muu hulgas üksteisele oma kogemusi osalemises seadusandliku ja täitevvõimu organites ja teistes vastastikust huvi pakkuvates valdkondades.

Huvitavat tausta Ühtse Venemaa rahvusvaheliste suhete eesmärkidest leiab protokollile allkirja andnud Bogomolovi ametlikult kodulehelt. Seal on ka üleval peamised ülesanded ning suundumused Ühtse Venemaa ning rahvusvaheliste parteide vahel 2004. aastal.

Märgitakse, et Ühtse Venemaa koostöö rahvusvaheliste partneritega on üles ehitatud tihedates sidemetes Venemaa presidendi administratsiooniga, Venemaa välisministeeriumiga, Venemaa välismaiste institutsioonide, teiste valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonidega.

Parteidevaheliste sidemete ning kontaktide arendamisega lahendatakse muu hulgas selliseid küsimusi nagu Venemaa välispoliitika propaganda välismaal, Venemaa rahvusvahelise autoriteedi tugevdamine ning soodsate välispoliitiliste tingimuste loomine Venemaa majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks.

Parteil Ühtne Venemaa oli 2004. aastal kokku üle maailma 40 parteid-partnerit. Kontakte partneritega kasutati eeltoodule lisaks ka president Vladimir Putini reformimeelse kursi propagandaks.

Ülevaates märgitakse ära aprillis 2004 toimunud kohtumine Bogomolovi ja Edgar Savisaare juhitud Keskerakonna delegatsiooni vahel. Keskerakond käis kohtumisel välja ettepaneku sõlmida parteide vahel koostöökokkulepe. Koostöölepe allkirjastatigi sama aasta septembris Tallinnas.

Suurt tähelepanu pööras Ühtse Venemaa juhtkond 2004. aastal ka noorte vahetusele välismaiste partneritega. Nii loodi partei noorteorganisatsiooni poolt kontaktid ühe Kasahstani partei, Kuuba kommunistliku partei ning Eesti Keskerakonna noorteorganisatsioonidega.

KOOSTÖÖPROTOKOLL

Käesolev koostöö protokoll (edaspidi nimetatud Protokoll) on ühiste huvide ja kavatsuste deklareerimiseks ja saavutamiseks alla kirjutatud 11. detsembril 2004. a Tallinnas.

Eesti Keskerakond

ja

Venemaa poliitiline erakond Ühtne Venemaa

edaspidi eraldi või koos nimetatud Pool või Pooled,

võttes arvesse, et                      Pooled lähtuvad Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni välispoliitilistest suundadest võrdsele usaldusväärsele partnerlusele ja pikaajalisele  koostööle;

võttes arvesse, et                      Pooled soovivad anda omapoolset panust kindlustamaks heanaaberlikke ja sõbralikke suhteid, laiendamaks ning  süvendamaks  igakülgset koostööd Eesti ja Venemaa vahel;

võttes arvesse, et                      Poolte vahelised sidemed ja nende avalikkus on tähtsaks  koostisosaks  Eesti ja Venemaa suhetes ning on  kutsutud ja seatud kaasa aitama nende edasisele arengule;

võttes arvesse, et                      Pooled tuginevad sõltumatuse, iseseisvuse, vastastikuse lugupidamise, siseasjadesse mittesekkumise, võrdsuse ja partnerluse printsiipidel,

väljendavad ühiseid huvisid ja kavatsusi alljärgnevas koostöös.

I     PROTOKOLLI OLEMUS

Pooled viivad läbi konsultatsioone ja vahetavad informatsiooni aktuaalsetes küsimustes Eesti ja Venemaa suhetes ning laiemas rahvusvahelises kontekstis, tutvustavad üksteisele oma kogemusi erakonna ülesehitamises, organisatoorses töös, kontrolli  ja revisjonide korraldamises, koolituses ja ümberõppes, kirjastustegevuses, osalemises seadusandliku ja täitevvõimu organites, noorte poliitiliste ühenduste koostöös, rahvusvahelistes suhetes ja teistes vastastikust huvi pakkuvates valdkondades.

Pooled hakkavad regulaarselt vahetama delegatsioone erineval tasemel, korraldama ekspertide kohtumisi ja ühisüritusi kahe riigi heanaaberliku koostöö süvendamise eesmärgil.

Pooled arendavad aktiivselt erakondade vahelisi suhteid regionaalsel tasemel.

Pooled arendavad suhteid ja vahetavad kogemusi seadusandlikesse organitesse valitud saadikute vahel.

Pooled korraldavad kahe- ja mitmepoolseid seminare, konverentse, ümarlaudu kaasates spetsialistide ning üldsuse esindajaid, arutamaks aktuaalseid Eesti ja Venemaa ning muid rahvusvahelisi suhteid.

Pooled aitavad aktiivselt kaasa suhete loomisele noorte- ja naisorganisatsioonide vahel, haridus- ja kultuurialastes ning teistes valdkondades.

Pooled moodustavad ühise erakondadevahelise majanduskomisjoni, kuhu kuuluvad mõlema erakonna esindajad, teadlased ja ettevõtjad. Komisjoni eesmärgiks on aidata kaasa mõlema riigi majandusalase koostöö arendamisele ning analüüsida vastastikust huvi pakkuvaid materjale.

II     PROTOKOLLI JÕUSTUMINE

Protokoll jõustub Poolte allakirjutamise momendist arvates. Protokoll on koostatud eesti ja vene keeles kahes identses eksemplaris, millest mõlemale Poolele jääb Protokolli eesti- ja venekeelne eksemplar.

Ain Seppik, Eesti Keskerakonna juhatuse liige, Eesti Vabariigi Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni aseesimees 

Valeri Bogomolov, Erakonna Ühtne Venemaa peanõukogu presiidiumi sekretär, Vene Föderatsiooni Riigiduuma fraktsiooni esimene aseesimees

Mailis Reps, Eesti Keskerakonna juhatuse liige, Eesti Keskerakonna välissekretär

Valeri Gussev, Erakonna Ühtne Venemaa välissuhete osakonna juhataja

Hetkel kuum