11. veebruar 1997 kell 22:00

Tollimaksuseaduse eelnõu vajab analüüsi

Eesti kaubandus-tööstuskoda kaitsetollide kehtestamist ei poolda, kuid kui rahvaesindajate poliitiline tahe on teistsugune, vajab tollimaksuseaduse eelnõu analüüsi ja korrektiive.

Tegemist on maksuseaduse eelnõuga, millest üheselt mõistetavalt ei selgu, mida maksustatakse. Täpselt määratlemata on maksu objekt, maksu tasumise kord ja selle seaduse rakendamise kord. Seaduse tasandil on jäetud kehtestamata ka maksumäärad. Tollimaks, mis on maksukorralduse seaduse aspektist üks riiklik maks, ei ole sedavõrd eriline, et oleks põhjendatud üldnormi eiramine ehk maksumäära kehtestamata jätmine. Kaubanduskoda on seisukohal, et tuleks lähtuda maksukorralduse seaduse 7. paragrahvist ning sätestada maksumäärad ja maksuseaduse rakendamise kord.

Ettevõtlusega tegeleja vajab teatud stabiilsust. See eeldab, et majandustegevuseks olulised tingimused oleksid teada ning neid ei saaks ülepeakaela ja määramatult muuta. Eelnõu järgi kehtestaks tollimaksumäärad valitsus. Olukorras, kus tollimaksuga maksustatavaks võib osutuda peaaegu iga kaup, tähendab määrade kehtestamise või tühistamise õiguse delegeerimine valitsusele majanduse destabiliseerimist. Eelnõus on maksu objekt -- kaup -- jäetud sätestamata. Maksuobjekti ebamäärasus tähendab ettevõtja jaoks samuti ebastabiilsuse kasvu. Konkreetsete tollimaksuga maksustamisele kuuluvate kaupade loetelu ja maksumäärade kehtestamine peaks olema riigikogu pädevuses.

Maksu kehtestamise alused on kas ebamäärased või eiratakse väljakuulutatud eesmärki: siseturu kaitse vajalikkust. Selle varjus soovitakse saavutada fiskaalseid eesmärke. Samuti ei arvestata, et näiteks neil juhtudel, kui kaupu imporditakse hinnaga, mis on oluliselt madalam sarnase kauba keskmisest turuhinnast väljaveoriigis ja kodumaine tootja sarnase kauba osas ei konkureeri, on see Eestile kasulik. Maksu kehtestamise aluseks saaks olla vaid üks asjaolu -- kui imporditakse kaupa, mille tootmist või eksporti välisriigis subsideeritakse ja selle kauba import kahjustab sarnase kauba tootmist Eestis.

Eelnõus on reguleeritud ainult tollimaksu kehtestamise kord, tuleks aga ette näha ka muutmise ja tühistamise kord või alternatiivina kehtestada maks ajutisena ja näha seaduses ette selle kehtestamise tähtaeg.

Eelnõu § 12 osas, milles tunnistatakse kehtetuks välisinvesteeringu seaduse paragrahvid 13 ja 16, tuleks arvestada, et välisinvesteeringu seaduse § 13 lõige 1 näeb ette: «Tollimaksust vabastatakse vara, mille välisinvesteerija toob Eesti Vabariiki sissemaksete tegemiseks väliskapitaliga ettevõtte põhikapitali.»

Tulenevalt Eesti Vabariigi sõlmitud investeeringute soodustamise ja kaitse lepingutest on Eesti kohustunud vastavate lepinguosaliste riikide investeerijatele tagama samasugused tingimused kui kohalikele investeerijatele. Tollimaksu kehtestamine asutatava äriühingu sissemaksena Eesti Vabariiki toodavale varale tähendab välisinvesteerija olukorra halvendamist ja kujutab sõlmitud välislepingute otsest rikkumist. Nende riikide võimalike investeerijate suhtes, kellega Eesti ei ole investeeringute soodustamise ja kaitse lepinguid sõlminud, tähendaks tollimaksu kehtestamine eemalepeletamist. Olukorras, kus vajame jätkuvalt investeeringuid ja meie naabrid kehtestavad sellealaseid soodustusi, kahjustab selline säte Eesti huve.

Hetkel kuum