21. august 1997 kell 22:00

Vaidlus kapitalirendi tähenduse üle

ASi Teras esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv ütles, et 1991. aasta juunis sõlmitud rendilepinguga läksid ASi Teras bilanssi nii põhi- kui käibevara. Lisaks kohustus Teras lõpuni ehitama olmehoone, millest lepingu sõlmimise ajal oli valminud vaid 0-tsükkel. AS Teras kulutas selleks ligi miljon krooni, ent alanud omandivaidlused seiskasid ehitustööd ja nüüd seisab hoonekarp mitu aastat konserveeritult.

Pilv tõlgendab Terase ja erastamisagentuuri eelkäija riigivaraameti vahel sõlmitud rendilepingut kui kapitalirenti, mis pidanuks andma Terasele võimaluse lepingu lõppedes ehk detsembris 1996 katta kogu vara maksumus ja saada selle omanikuks. Aivar Pilv viitas seejuures asjaolule, et erastamisagentuur on pidevalt fikseerinud Terase võlgnevust kui kapitalirendi võlga. Ka audiitorfirma KPMG Estonia audiitorid on kinnitanud, et ASi Teras raamatupidamine on lähtunud vara arvestamisel ja rendise tasumisel kapitalirendist. Vandeadvokaat Aivar Pilve arvates on riik seega müünud kapitalirendile antud vara, millega erastamisagentuur viis eksiteele ka 1995 Terase varad ostnud ASi Valser.

ASi Valser esindaja vandeadvokaadi vanemabi Monika Sehver viitas ülemnõukogu presiidiumi otsusele 1990. a juulist ja sellele järgnenud valitsuse määrustele, mille kohaselt tuli peatada kõik omandisuhte muutmist põhjustavad tehingud. Rentnikele anti küll õigus osta välja käibevara, mida AS Teras ka tegi, kuid Sehveri kinnitusel pole seni vastu võetud ühtegi seadusandlikku akti, mis võimaldanuks anda tervikvara rendile koos selle väljaostmise õigusega.

Sehver viitas seejuures ka rendilepingus sätestatule, mille kohaselt renditud vara kuulub rendileandjale ja see tuleb lepingu lõppedes rendileandjale tagastada. Valseri esindaja ei leidnud rendilepingust viidet selle kohta, et vara erastatakse rentnikule.

ASi Teras taotlusel andis eile kohtus tunnistusi tehnikaülikooli rahanduse ja panganduse õppetooli dotsent Olev Raudsepp, kes ütles, et rahvusvaheliste raamatupidamistavade järgi on vaidlusalune rendileping kahtlusteta kapitalirent.

Kohtuvaidlus jätkub 10. septembril.

Hetkel kuum