Mati Nõmmiste • 10 jaanuar 1999

Küprosel on palju maksusoodustusi

Küpros asub Vahemeres Euroopat, Aafrikat ja Aasiat ühendavate mereteede ristumiskohal. Strateegiline asukoht on mänginud olulist rolli saare kujunemisel oluliseks finantskeskuseks piirkonnas.

Küpros on Eesti ärimeestele kahtlemata tuttav maksuparadiisina ehk offshore-riigina, mis pakub välisäriga tegelevatele ettevõtetele võimalust maksta makse üpris madalate määrade järgi.

Samas pakub Küpros huvi ka välisinvestoritele, kes soovivad arendada tegevust saare siseselt ehk on-shore. Küpros meelitab investeeringuid oma majandusse mitmete asjaoludega, näiteks:

- saare strateegiline geograafiline asukoht mitmete tähtsate mereteede ristumisel;

- kõrge hariduse ja oskuste tasemega ning kahte keelt kõnelev tööjõud:

- ideaalne kliima;

- ulatuslik topeltmaksustamise vältimise lepingute võrk;

- maksusoodustused;

- Inglise õigusel baseeruv seadusandlus;

- tollialased kokkulepped Euroopa Liiduga;

- mõõdukas elukalliduse tase.

Välisinvestor peab osaluse omandamiseks Küprosel registreeritud ettevõttes taotlema luba keskpangalt. Loa saamine sõltub tavaliselt investeeringu finantseerimise tingimustest. Investeeringult saadava tulu (kasumid, dividendid, intressid) väljamaksmist riigist ei piirata. Royalty'te ja sarnaste tasude maksmiseks on tarvis eelnevat luba.

Välisriigi isikutel (nii füüsilistel kui juriidilistel) tuleb taotleda luba kinnisvara soetamiseks Küprosel. Kinnisvara müügist saadud kasumit (müügihind miinus ostuhind) saab riigist välja viia 10 000 naela kaupa aastas.

Küprose Vabariigi valitsuse majanduspoliitika eesmärgiks on riigi tööstuslik areng ja kujunemine üheks piirkonna finantskeskuseks. Majanduskasvu ja majanduse mitmekesistumise stimuleerimiseks julgustatakse välisinvesteeringuid Küprose majandusse. Välisinvesteeringud on eriti teretulnud, kui need tehakse ühisettevõttesse Küprose firmaga, mis edendab kohalikku tehnoloogiat ja oskusteavet ning suurendab Küprose eksporti.

Küprose majanduspoliitika oluliseks osaks on maksusoodustuste pakett, mida pakutakse nii oma kui ka välisriikidest pärit investoritele. Maksusoodustustel on kahtlemata olnud suur mõju Küprose majanduse ja välisinvesteeringute kasvule.

Küprose majanduspoliitika, sh maksusoodustuste rakendamise kogemust võiks kasutada ka Eesti, kes paljuski sarnaneb Küprosele -- nii oma suuruse kui ka soodsa geograafilise asukoha poolest.

Küprose ettevõtetele pakutakse mitmeid maksu-

soodustusi:

Kümneaastane maksupuhkus. Uued ettevõtted, mis on loodud uute toodete tootmiseks, ja olemasolevad ettevõtted, mis lähevad üle uuele toodangule, saavad kümneaastase vabastuse tulumaksust. Tulumaksust on vabastatud ka nende ettevõtete poolt makstavad dividendid. Uueks tooteks peetakse seejuures toodet, mida ei valmistatud enne 6. aprilli 1987. aastal.

Selleks, et kümneaastane maksusoodustus saada, peab ettevõte investeerima vähemalt 100 000 Küprose naela masinatesse ja seadmetesse ja valmistama tooteid, mille lisandunud väärtus on üle 35% vähemalt 100 000 Küprose naela eest aastas.

Maksuamortisatsioon. Investeeringuid soodustatakse ka võimalusega need maksustatavast tulust suhteliselt lühikese perioodi jooksul maha arvata. Nii on erinevatele investeeringutele kehtestatud järgmised maksuamortisatsiooni määrad:

- masinad ja seadmed -- 20% (teatud tingimustel 45%);

- robotid, arvuti riist- ja tarkvara -- 40%;

- ühistranspordi bussid -- 45%;

- hotellid, turismikülad, samuti golfiväljakud, sadamad, kämpingud ja tervisekeskused hotellide juures -- 25%;

Investeeringud aktsiaettevõttesse. Soodustamaks investeeringuid avalikesse aktsiaseltsidesse (Public limited company), on eraisikutel lubatud aktsiaseltsi poolt saadud dividendid oma maksustatavast tulust maha arvata. Samuti on lubatud maha arvata kuni 30% summast, mis on aktsiaseltsi aktsiatesse investeeritud.

Maksusoodustused kauba ja teenuse eksportijatele. Ekspordi soodustamiseks on kehtestatud järgmised maksusoodustused:

- kasumit Küprosel valmistatud toodete ekspordilt maksustatakse 50% vähendatud tulumaksumääraga;

- kasum väljaspool Küprose territooriumi osutatud teenustelt on vabastatud tulumaksust 60% ulatuses;

- 90% maksuvähendus kehtib Küprose residendile, kes saab tulu, sh dividende, välisriikidest.

Maksusoodustused offshore-firmadele. 1975. aastal kehtestas Küpros seaduse, mis pakub olulisi soodustusi ettevõtetele, kelle tegevus toimub väljaspool Küprost.

Tänaseks on selliseid ettevõtteid Küprosel registreeritud üle 30 000.

Maksusoodustused on järgmised:

- offshore piiratud vastutusega äriühingud maksavad tulumaksu 4,25%;

- offshore-filiaalid, mida juhitakse ja kontrollitakse väljast, ning offshore- täis- ja usaldusühingud on tulumaksust vabastatud;

- filiaalide ja äriühingute omanike tulu (sh dividendid) ei maksustata;

- offshore-firmade poolt Küprosele tööle palgatud välismaalastest töötajate tulu maksustatakse tavalisest poole võrra madalama määraga;

- väljaspool Küprost töötavate offshore- -firmade välismaalastest töötajate tulu ei maksustata, kui seda makstakse Küprose panga kaudu, ja maksustatakse tavalisest 90% võrra madalama määraga, kui palka makstakse välismaal.

Hetkel kuum