19. aprill 1999 kell 22:00

Sõnasta ettevõtte missioon

Ettevõtte missiooni sõnastamine on üldjuhul raske ning võtab aega.

Tavaliselt hakatakse sellega tegelema, kui kujuneb ettevõtte identiteet ja väärtustub meeskonnatöö roll eesmärkide saavutamisel.

Kõige olulisem on, et missioon on üheselt mõistetav ja aktsepteeritav kõigile huvigruppidele, kellele ta on mõeldud.

Missiooni huvigrupid on ühelt poolt firmasisesed (töötajad, juhtkond, omanikud) ja teisalt firmavälised (kliendid, tarnijad, partnerid, riigiasutused, ühiskondlikud organisatsioonid).

Üldlevinud on arusaam, et ettevõtte eesmärk on kasumi teenimine. Selline määratlus ei rahulda kõigi gruppide huve ning on liiga kitsas. Küll aga sõltub ettevõtte pikaajaline edukus kogu majanduskeskkonna arengust ehk kõigi huvigruppide vajaduste rahuldamisest.

Missioon on organisatsiooni kõige üldisem eesmärgi määratlus. Missiooniavaldus peaks andma igale organisatsiooni töötajale innustust.

Põhiliselt vastutavad missiooni täitmise eest siiski tippjuhid. Missiooni sõnastamisel tuleb arvestada, et see peab lähtuma järgmistest punktidest:

- selgitama organisatsiooni peaeesmärke ja põhjusi (eelis kliendi jaoks), miks organisatsioon eksisteerib;

- olema visioon tulevikust ja kehtima pikemal perioodil. Mõistlik ajavahemik on vähemalt kolm aastat ning tõenäoliselt reaalne on sõnastada üldine eesmärk kuni kümneks aastaks.

Lähtudes missioonist töötatakse ju välja organisatsiooni võtmevaldkondade strateegiad;

- kirjeldama organisatsiooni põhilisi tegevusi ja kohta majanduskekkonnas ja/või geograafiliselt;

- olema organisatsiooni võtmeväärtuste kirjeldus.

Et missioon tegelikkuses kasulik oleks ja rakendust leiaks, oleks otstarbekas selle n-ö töötava missiooni sõnastamisse kaasa haarata kogu organisatsiooni meeskond.

Autor: Leena Politanov

Hetkel kuum