Silvia Kruusmaa • 19. oktoober 2010 kell 14:46

Euroopa Komisjon peatab loomade kloonimise toiduainete tootmiseks

Euroopa Komisjon teatas täna, et teeb ettepaneku peatada ELis ajutiselt loomade kloonimine toiduainete tootmiseks.

Ühtlasi kavatseb komisjon seisata ajutiselt ka kloonitud põllumajandusloomade kasutamise ja kloonidelt saadud toodete turustamise, teatas Euroopa Komisjoni Esindus Eestis.

Kõik ajutised meetmed vaadatakse viie aasta pärast üle. Samuti nähakse ette süsteemi loomine kloonimisel kasutatava reproduktiivse materjali, nagu kloonide sperma ja embrüod, impordi jälgimiseks. See süsteem võimaldab põllumajandusettevõtjatel ja toiduainetööstusel koostada andmebaasid sellise materjali kasutamise tulemusena saadud loomade kohta.

: „Täna vastu võetud teatis on vastus Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide üleskutsele töötada selle sensitiivse teemaga tegelemiseks välja konkreetne ELi poliitika. Arvan, et ajutine peatamine on realistlik ja teostatav lahendus praegustele loomade heaoluga seotud probleemidele,” sõnas tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli.

Volinik rõhutas, et ettepaneku kohaselt peatatakse üksnes toiduainete tootmisega seotud kloonimine, mitte aga selle tehnoloogia kasutamine teadusuuringuteks, ohustatud liikide säilitamiseks või ravimite tootmiseks.

Komisjoni arvates on hoolikalt valitud meetmete rakendamine koos kohustusega hinnata viie aasta pärast nende mõju parim viis kõnealuses küsimuses edasi minna. Meetmed peaksid aitama piisavalt hajutada muret loomade heaolu pärast, kehtestamata seejuures mittevajalikke ja põhjendamatuid piiranguid.

Aruandes antakse kloonimistehnoloogiale hinnang toiduainetööstuse seisukohast ning käsitletakse kloonimise asjakohaseid aspekte kehtivast õiguslikust raamistikust lähtuvalt. Samas tunnistatakse, et loomade heaoluga seotud küsimused on sageli keerulised, ning tõstetakse esile kloonimisega kaasnevat eetilist tahku. Märgitakse, et kloonitud loomadelt või nende järglastelt pärineva toidu puhul puudub teaduslik tõendusmaterjal, mis annaks alust muretseda sellise toidu ohutuse pärast.

Teatises vaadeldakse kloonimise olukorda nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides. ELis on kloonidelt pärineva toidu import, sellega kauplemine ja selle kasutamine praegu reguleeritud üldiste ELi õigusaktidega. Taani on ainus liikmesriik, kus loomade kloonimine ärilistel eesmärkidel on keelatud. Samas on ELi väliseid riike, kus juba kasutatakse kloonimist aretusloomade saamiseks.

Komisjon pidas nõu sidusrühmadega, palus EFSAlt kõige ajakohasemaid teaduslikke andmeid ning võttis arvesse teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma arvamust.

Kloonimine tähendab sellise organismi loomist, mis geneetiliselt on teise indiviidi jäljend. See tähendab, et mõlemal on täpselt ühesugune DNA.

Arutelud toiduainete tootmise eesmärgil kloonimise üle puhkesid mõni aasta tagasi, kui ELi imporditi kloonitud embrüoid. Vastavalt asjaomasele ELi määrusele käsitatakse nn uuendtoiduna üksnes kloonidelt pärinevat toitu, sest seda ei toodeta traditsiooniliste aretustehnikate abil. Niisiis kuulub selline toit praegu ELi tasandil arutlusel oleva uuendtoidu määruse reguleerimisalasse. Uuendtoiduks peetakse toitu ja toidu koostisosi, mida ei ole enne 1997. aasta 15. maid ELis olulisel määral inimtoiduna kasutatud.

2008. aasta septembris vastuvõetud resolutsioonis pooldas Euroopa Parlament kloonimise täielikku keelustamist. 2009. aastal palus nõukogu laiema pildi saamiseks komisjonilt aruannet. Volinik John Dalli lubas käesoleva aasta algupoolel toimunud Euroopa Parlamendi kuulamisel, et aruanne esitatakse 2010. aasta lõpuks.

Hetkel kuum