7. mai 2011 kell 15:00

Aktsionärid ulatasid Tallinna Veele abikäe

Tallinna Vesi ASi aktsionärid on koondanud jõud ning võtnud kuulda ettevõtte juhatuse esimehe Ian Plenderleithi palvet tulla veettevõttele appi ja esitanud Euroopa Liidu Komisjonile omapoolse kirja ja palve.

„Ettevõtte aktsionäridena soovime juhtida Teie tähelepanu, et KA (konkurentsiamet - toim.) tegevus ja „Monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadus“ ei ole vastavuses Euroopa Liidu seaduste ja põhimõtetega kaitsmaks piiriüleseid investeeringuid ning tagamaks kapitali vaba liikumist,“ kirjutasid aktsionärid komisjonile.

Äripäev pöördus kirja teel  Tallinna Vee aktsionäri Romani poole, et uurida aktsionäride pöördumise kohta enamat. Roman vastas, et nende pöördumise täistekst on ära toodud LHV foorumis.

Allpool toome ära Tallinna Vee aktsionäride pöördumise:

AS Tallinna Vesi aktsionäridena soovime Teile edastada meiepoolse märgukirja seoses AS Tallinna Vesi (edaspidi AS TV) ja Eesti Vabariigi Konkurentsiameti (KA) vahelise vaidlusega kehtivate ja tulevaste veetariifide hinna ning nende regulatsiooni üle. Vaidluse tulemusena on AS TV teatanud, et on pöördunud Euroopa Liidu Komisjoni siseturu ja -teenuste direktoraadi poole. Käesoleva kirja eesmärk on Teieni tuua meie, kui AS TV väikeaktsionäride ja veeteenuste tarbijate mure, mille on põhjustanud Eesti Vabariigi ja KA Euroopa Liidu seadustele ja põhimõtetele mittevastav tegutsemine ning seeläbi aidata kaitsta aktsionäride vara ja tarbijate huve. Kirja sisu ei ole kuidagi AS TV ega ühegi kolmanda osapoole poolt mõjutatud või muudetud.AS TV aktsiad on alates 2005. aastast noteeritud Nasdaq OMX Tallinna börsil ning ettevõtte aktsiad on kõikidele vabalt kaubeldavad. Uskudes juriidiliste lepingute kehtivusse, Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustesse ning 2002. aastal AS TV ja Tallinna Linnavalitsuse (TLV) vahel sõlmitud teenuslepingusse oleme AS TV-e investeerinud selle börsil noteerimise ajal märkimisväärse summa raha. Paraku otsustas Eesti Vabariigi Valitsus ja parlament eirata kehtivaid lepinguid AS TV ja TLV vahel ilma igasuguse eelneva aruteluta ning anda 2010. aasta novembrist AS TV tariifide ja teenuste hinnareguleerimine „Monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusega“ ühepoolselt riigi hallatavale ja valitsevale KA-le. Peale „Monopolide hinnapiirangute kehtestamise seaduse“ jõustumist töötas KA ühepoolselt välja juhendi veesektori tariifide arvutamiseks ja andis hinnangu, et AS TV tariife tuleks 25% langetada. KA ei ole oma veetariifide määramise reeglites arvestanud AS TV, AS TV aktsionäride ega näiteks Briti veeregulaatori Ofwat’i arvamuste ja ettepanekutega. 2010. aasta novembris esitas AS TV KA-le, vastavalt kehtivatele seadustele, uue hinnataotluse, kuid KA lükkas selle erinevatele puudustele viidates tagasi. 14. jaanuaril 2011. aastal esitas AS TV uue, parandatud hinnataotluse. Kahjuks pole KA seadusega ettenähtud 90 menetluspäeva jooksul hinnataotlusele vastanud.Ettevõtte aktsionäridena soovime juhtida Teie tähelepanu, et KA tegevus ja „Monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadus“ ei ole vastavuses Euroopa Liidu seaduste ja põhimõtetega kaitsmaks piiriüleseid investeeringuid ning tagamaks kapitali vaba liikumist. Seadus ja selle negatiivne mõju kahjustab oluliselt AS TV aktsionäride investeeringute väärtust. Lisaks ei pöörata tähelepanu AS TV ja TLV vahel 2002. aastal sõlmitud teenuslepingule, millega mõlemad pooled on võtnud õigusi ja kohustusi ning mida Eesti Vabariik „Monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadust“ kehtestades on eiranud. AS TV klientidena võime kinnitada, et AS TV on tehtud investeeringutega suutnud saavutada ja tagada vee erakordselt kõrge kvaliteedi. Tarbijatena tundub meile, et KA ei arvesta veehinna langetamise juures võimaliku ohuga vee kvaliteedile. Kahjuks ei ole kogu toimuva protsessi käigus Eesti Vabariigi Valitsus ega parlament omalt poolt teinud midagi kaitsmaks AS TV aktsionäride ja tarbijate huve, kellest enamus on ka Eesti Vabariigi elanikud. Ettevõtte aktsionärid on osapoolte vahelise võitluse ja pikaajalise venitamistaktika tulemusena pidanud kaotama olulise osa oma investeeringust. Tekkinud olukorra kiireks ja osapooli rahuldava tulemuse saavutamiseks loodamegi Teie abile.

Neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil märkis peaminister Andrus Ansip, et ei saa aru, miks peab Tallinnas maksma vee eest kolmandiku võrra rohkem kui Tartus, kui seal on vee kvaliteet isegi parem.

Tallinna Vesi kommunikatsioonijuht Priit Koff ütles Äripäevale mõne päeva eest, et nendega aktsionärid oma Euroopa Liidu Komisjonile tehtavat pöördumist kooskõlastanud ei ole. Küll aga on Tallinna Vesi tema sõnul saanud mitmeid küsimusi ning toetavaid kirju.

Esmaspäeval börsiteates tehtud pöördumises ütles Plenderleith: "kahjuks esineb uue regulatsiooni rakendamisel olulisi puudusi tariifide arvutamises, kui võrrelda konkurentsiameti metoodikat Maailmapanga juhtnööridega erastatud ettevõtetele."

Tariifide mehhanismi muutmises näeb Plenderleith kahju aktsionäridele, kes võivad kannatada olulist kahju. "Sisuliselt seatakse pikaajalistel investoritel nagu Teie, kes on ostnud aktsiaid esmase avaliku enampakkumise käigus või sellele järgnenud perioodil, seeläbi ohtu kuni pool investeeringu väärtusest," kirjutas juhatuse esimees.

Autor: Kadrin Karner, Katre Pilvinski

Hetkel kuum