Indrek Kald • 26. september 2011 kell 12:47

Rahanduskomisjon nõustub Indrek Tederi kriitikaga

Täna Eesti riigi garantii andmist Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) võlakohustustele arutanud riigikogu rahanduskomisjon pidas kaalukaks õiguskantsleri seisukohta, et koos riigipoolse garantii andmisega tuleks muuta ka riigieelarve baasseadust.

"Täname õiguskantslerit tema seisukohtade eest, mis aitavad kaasa tõstatatud küsimuste konstruktiivsele ja õiguspärasele lahendamisele. Õiguskantsleril on õigus algatada menetlus õigusaktide põhiseaduslikkusele vastavuse kohta alles peale nende vastuvõtmist, antud juhul on õiguskantsleri tegevus proaktiivne, ja see on igati tänuväärne," ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Eelnevast lähtuvalt otsustas rahanduskomisjon teha riigikogu täiskogule ettepanek lõpetada teisipäeval sotside fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse täiendamise seaduse eelnõu esimene lugemine. Eelnõuga nähakse ette täiendav alus garantiide andmiseks. Muudatusettepanekuid ootab rahanduskomisjon eelnõule kolmapäevaks kell 12ks.

Riigikogu otsuse "Euroopa finantsstabiilsuse fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine" eelnõu vastavust põhiseadustele arutas täna ka põhiseaduskomisjon, mis tõdes, et põhiseadus ei keela riigikogul varaliste kohustuste võtmist. Samas on konkreetne otsuse eelnõu põhiseadusega osalises vastuolus.

Põhiseaduskomisjon asus seisukohale, et eelõu see osa, mis näeb ette garantiide andmise valitsuse poolt, on põhiseaduse vastane ja vajab muutmist, sest see funktsioon kuulub riigikogu pädevusse.

Samuti tõdes komisjon, et riigieelarve baasseaduses tuleks garantiide andmine ja kasutamine täpsemalt reguleerida, samuti vajaks  otsuseeelnõu vastuvõtmine riigikogu koosseisu häälteenamust ehk 51 häält. Põhiseaduskomisjon leidis samuti, et kehtiv seadus ei anna ELi asjade komisjonile pädevust sellekohaste otsustuste heakskiitmiseks, nii nagu eelnõu praegu ette näeb, ning ilmselt tuleks ka riigikogu töö ja kodukorra seaduses edaspidiselt teha asjakohased muudatused.

Täna mõlema komisjoni istungil osalenud õiguskantsler Indrek Teder väljendas arvamust, et hetkel kehtiv riigieelarve seadus ei võimalda anda garantiisid EFSFile kui Luksemburgis asutatud eraõiguslikule juriidilisele isikule.

Ka leidis õiguskantsler, et parlamentaarse demokraatia põhimõtetega on vastuolus see, kui riigikogu otsustab anda garantiisid, mille tulemusena riigikogu kaotaks võimaluse määrata tulevate aastate eelarve kulusid ning seeläbi faktiliselt minetaks võime eelarveliste otsuste kaudu teha põhimõttelisi poliitilisi valikuid. Garantiide kooskõlastamine riigikogu ELi asjade komisjonis ei tagaks õiguskantsleri hinnangul aga riigikogu piisavat kaasatust, ja olulisemad otsused tuleks ta kinnitusel langetada riigikogu täiskogu poolt.

Eelnõud on riigikogu täiskogus esimesel lugemisel teisipäeval. Rahanduskomisjoni ettepanek on mõlema eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Hetkel kuum