Ave Lepik • 3. märts 2013
Jaga lugu:

Järelevalve leidis Padriku lasteaias mitmeid puudusi

Riikliku järelevalve käigus selgus, et Tallinna Padriku lasteaias on probleeme riikliku õppekava rakendamise, laste toetamise, juhtimiskvaliteedi ning nõutava ettevalmistusega õpetajatega.

Haridus- ja teadusministeerium teatab, et üks olulisemaid järelevalve käigus ilmnenud probleeme on lasteaia õppekava mittevastavus koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

Uus õppekava on kehtinud juba kolm aastat, mille jooksul pole lasteaed viinud õppekava vastavusse uuenenud riikliku õppekavaga. Lasteaia õppekavast puuduvad riiklikus õppekavas esitatud eeldatavad üldoskused ning mitmete valdkondade õppe sisu, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise ja korraldamisega seonduv ning 6-7aastaste laste arengu eeldatavad tulemused. Riikliku õppekavaga pole kooskõlas ka õppe- ja kasvatustegevuste valdkonnad ning laste oskuste ja teadmiste loetelu, mille alusel lasteaias hinnatakse laste arengut, ei ole kooskõlas riikliku õppekavaga.

Lasteaias ei ole loodud logopeedi ametikohta, kuigi see on kohustuslik. Viimane laste kõne uurimine toimus 2011. aasta oktoobris ja järgmine laste kõne uurimine on kavandatud alles nüüd, märtsiks. Samuti on nõutavast väiksemad muusika- ja liikumisõpetaja ametikoha suurus.

Suur personalivoolavus. Järelevalve raames pöörati tähelepanu ka lasteaia juhtimisele ning sealhulgas õpetajate liikuvusele ja ettevalmistusele. Eesti Hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetel oli nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osakaal 2011/2012. õppeaastal vaid 34%. Lasteaias oli koolieelse lasteaia õpetaja ettevalmistusega pedagooge kaks korda vähem kui teistes samalaadsetes õppeasutustes.

Pedagoogide liikuvuse kohta andmed puuduvad, kuid ainuüksi 2010/2011. õppeaastal vahetus 63% lasteaiaõpetajatest. Võrreldes teiste samalaadsete õppeasutustega on personali liikuvus lasteaias pea viis korda suurem. Lasteaias praegu töötavast 17 pedagoogist tulid 12 tööle viimase pooleteise aasta jooksul.

Küsimusi tekitab teadmine, et lasteaia direktor polnud enda sõnul teadlik, et lasteasutuse õppekava ei ole kooskõlas riikliku õppekavaga. Järelevalve tulemusena leiti, et direktor ei ole taganud tulemuslikku tööd, et tagada laste mitmekülgne areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Haridusministeerium peab oluliseks, et direktor oleks kompetentne õppe- ja kasvatustöö korraldamisel ning personalitöö juhtimisel. Lasteaia juhi tegevus peab olema suunatud probleemide lahendamisele.

Maavalitsuse käitumine oli kohatu. Laste arengu toetamine ja laste koolivalmidus oli üks lastevanemate murekohti, mille tõttu Harju maavanem jaanuaris järelevalvet soovis, seega oli lastevanemate pöördumine õigustatud.

Kuna avalikkuse ees tõstatus kahtlus maavalitsuse järelevalve erapooletuses ja usaldusväärsuses, otsustas ministeerium maavalitsuse järelevalve tühistada ning toimingud sõltumatute ekspertide abil ise läbi viia. Kuna maavalitsuse järelevalve tühistati, poleks pidanud maavalitsus oma järelevalve tulemusi avalikustama. Maavalitsus tegi dokumendi avalikuks riikliku järelvalve õiendi nimetuse all, aga kuna riiklik järelevalve oli tühistatud, siis poleks maavalitsus saanud sellist dokumenti sellise nime all välja saata.

Jaga lugu:
Seotud lood
Kõik seotud lood
Hetkel kuum