Eliisa Matsalu • 7. aprill 2015 kell 8:33

Loe koalitsioonilepet täismahus

Peaminister Taavi Rõivas Reformierakonna volikogu eel ajakirjanikele aru andmas  Foto: Raul Mee

Äripäev avaldab Reformierakonna, SDE ja IRLi koalitsioonileppe viimase versiooni. Lepe võib veel mõnes detailis muutuda, kuna täna arutavad selle üle veel SDE ja IRLi volikogu.

Reformierakonna volikogu kiitis eile õhtul leppe heaks.

Noppeid koalitsioonileppest:

3. Tööjõumaksude vähendamine

3.1         Vähendame sotsiaalmaksu määra 1% võrra, kompenseerides ravi– ja pensionikindlustuse osa riigieelarve muudest tuludest. Muudame sotsiaalmaksu maksmise ja sellega seotud sotsiaalsete garantiide saamise paindlikumaks.

8. Sissetulekute kasvatamine ja ettevõtluse edendamine

Fiskaal - ja maksupoliitika põhimõtted

8.1         Jätkame vastutustundlikku eelarvepoliitikat ja hoiame eelarve struktuurses tasakaalus lõdvendamata kehtivaid eelarvereegleid. Nõuame Euroopa Liidus kokkulepitud eelarvereeglite täitmist ka teistelt riikidelt.

8.2         Majanduskasvu ja ausa konkurentsi huvides parandame jätkuvalt maksude kokkukogumist suurendamata ebaproportsionaalselt ettevõtete halduskoormust.

8.3         Võtame täiendava tähelepanu alla ema- ja tütarettevõtete vahelised tehingud. Kohustame iga kuu deklareerima seotud osapooltele antud ja neilt saadud laenud ning hoiused koos intresside ja tootlustega, et hõlbustada maksuhalduri kontrolli kasumi Eestist väljaviimise üle.

8.4         Hoidume investeeringute maksustamisest.

8.5         Vabastame ettevõtte tulumaksust välismaal asuvate tütaräriühingute võõrandamisest teenitud kasu.

8.6         Analüüsime võimalusi motiveerida kohalikke omavalitsusi looma ettevõtlusega tegelemiseks soodsamat keskkonda.

8.7         Kaalume äriühingutel lubada maksuvabalt annetada tasuta kättesaadava avaliku sporditaristu arendamisse ja ei loe tööandja panust töötajate terviseedendamisse ja haiguspäevade vältimisse erisoodustuseks.

8.8         Analüüsime dividendide topeltmaksustamise kaotamist alla 10% osaluse korral, et muuta soodsamaks investeerimistegevust ja Eestisse peakorterite loomist ning Eestis teenitud kasumi dividendidena väljamaksmist Eestis.

8.9         Analüüsime tulumaksu kinnipidamise kaotamist litsentsitasudelt, sest see muudab kallimaks investeeringud kõrgtehnoloogilistesse seadmetesse ja protsessidesse.

8.10      Analüüsime võimalusi Justiitsministeeriumi juures tegutsenud FIE-de õigusliku reeglistiku töögrupi koostatud ettepanekuid FIE-de maksustamise ja aruandluse lihtsustamiseks.

8.11      Analüüsimeenergiajookidele aktsiisimaksu kehtestamist.

8.12     Analüüsime maamaaksuvabastust ühisomandis ja liitsihtotstarbega maaomanikele võrdse kohtlemise printsiipist.

Ettevõtluse väärtustamine, kutsehariduse ning ettevõtjate parem koostöö, teadus ja arendustegevus

8.13      Integreerime esmase finantskirjaoskuse, ettevõtlusõppe, programmeerimise ja robootika kõigi haridusastmete õppekavadesse ning laiendame selleteemaliste vaba- ja valikainete valikut. Toetame noorte paremat ettevalmistust osalemiseks tööturul ja ettevõtluses, selleks edendame karjääri- ja ettevõtlusõpet ning rõhutame loovuse, ettevõtlikkuse ja töökuse arendamist kogu üldhariduse õppekavas.

8.14      Kaasame hariduse kvaliteedi tõstmiseks hariduspoliitika planeerimisse ning teostamisse tööandjad.

8.15      Ettevõtlusvaldkonda puudutavate seaduseelnõude menetlemisel kaasame ettevõtlusorganisatsioone ja teeme mõjuanalüüsi hindamaks muudatuse mõju ettevõtjate halduskoormusele ja ettevõtluskeskkonnale. Seame eesmärgiks, et maksukeskkonda oluliselt mõjutavate seaduste jõustumise aeg on üldreeglina vähemalt 6 kuud vastuvõtmisest.

8.16      Rakendame õpipoisiõppe.

8.17      Seame sisse ettevõtjate päeva tähistamise.

8.18      Toetame ettevõtjaid juhtimiskvaliteedi tõstmisel. Peame vajalikuks jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse süsteemset edendamist ja väärtustamist.

8.19     Soodustame ettevõtete ja teadlaste koostööd ning teadusasutuste suuremat panustamist turulähedasse toote- ja tehnoloogiaarendusse. Loome Euroopa riikide parimaid kogemusi arvestades lisamotivaatoreid erakapitali kaasamiseks teadus- ja arendustegevuse rahastamisse.

8.20      Arendame koostöös ülikoolide ja ettevõtetega võimalusi patentide vormistamiseks ja kommertsialiseerimiseks.

2. Madalapalgaliste toimetuleku parandamine

2.1         Loome madala sissetulekuga töötavate inimeste igaaastase tagasimakse süsteemi, millega riik toetab inimesi elujärje parandamisel ja soodustab nende tööle siirdumist (süsteem jõustub 1. jaanuar 2016). Uus skeem ei asenda toimetulekutoetuse maksmise süsteemi, vaid on mõeldud täisealisele täiskoormusega püsivalt töötavale vähemalt alampalka saavale inimesele, kelle igakuine töötasu on tema ainukene sissetulekuallikas. Tagasimakse kujunemisel arvestatakse alampalga ja vaesuspiiri muutumisega. Makse suurus arvutatakse lahutades absoluutse vaesuse piirist 35% inimese brutokuupalgast ning korrutatakse töötatud kuude arvuga. Valem vaadatakse vajadusel üle iga aastase riigieelarve koostamise käigus. Tagasimakse administreerimisel kasutatakse Maksu - ja Tolliameti andmeid, et tagasimakse jõuaks inimeseni võimalikult mugavalt ja riigi halduskoormust suurendamata.

2.2         Tõstame puuduses olevate pere toetamiseks toimetulekutoetuse määra 130 euroni.

2.3         Rakendame riigipoolsed meetmed, mis aitavad kaasa tootlikkuse tõusule, tööjõu kvalifikatsiooni parandamisele, tööhõive suurendamisele ja regionaalsete ning sooliste palgaerinevuste vähendamisele. Riigieelarve strateegia koostamisel kuulame ära tööturu osapoolte seisukohad sissetulekute poliitikast. Teeme rööbiti riigipoolsete meetmete rakendamisega tööturu osapooltele ettepaneku tõsta nelja aasta jooksul alampalk tasemele vähemalt 45% keskmisest palgast. Seome alampalga suurusest lahti valdava osa sellega sisuliselt mitte seotud näitajaid.

2.4         Algatame noorte tööle aitamiseks projekti „Minu esimene töökoht” ning toetame 55+ vanuses töötajate täiendõpet, osutame tööturuteenuseid töövõimelistele vanaduspensionäridele ja laiendame ümberõppevõimalusi töötuskindlustuse vahenditest.

2.5         Tõstame tulumaksuvaba miinimumi 205 euroni kuus.

 

Hetkel kuum