Piret Reiljan • 13. aprill 2016 kell 15:06

Riigikohus saatis Autorollo tsiviilasja arutamiseks tagasi

Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus 2015. aastal presidendi vastuvõtul.  Foto: Andras Kralla

Riigikohus otsustas täna Autorollo tsiviilasja osaliselt tühistada ja osaliselt saata tagasi ringkonnakohtule menetlemiseks. Seega võtab lõpliku otsuse tegemine veel aega.

Näiteks saatis riigikohus asja ringkonnakohtusse tagasi neis osades, millega ringkonnakohus mõistis Keit Pentus-Rosimannuselt, Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroolt Autorollo pankrotihaldurite kasuks solidaarselt välja ligi 164 000 eurot ning viivise.

Riigikohus jättis tänase otsusega osa hageja nõudeid kostjate vastu rahuldamata, kuna nõude aluseks esitatud asjaolud jäid maa- ja ringkonnakohtus osaliselt tõendamata, teatas riigikohus oma otsuse kokkuvõtteks. Osa nõuete puhul tühistas riigikohus ringkonnakohtu otsuse materiaalõiguse vale tõlgendamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ja saatis asja uueks arutamiseks Tallinna ringkonnakohtule.

Riigikohus menetles OÜ Autorollo pankrotihaldurite hagi Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, Autorollot nõustanud advokaadi Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ (endise ärinimega MAQS Law Firm Advokaadibüroo) ning Siim Roode 100%-lise kontrolli all olnud Osaühingu Roode & Partnerid vastu.

Kokku esitasid pankrotihaldurid kostjate vastu viis nõuet. Esimene neist oli seotud OÜ AutoHills asutamisega ja Autorollo vara sellele üleandmisega, teine kassaraha väidetava kadumisega, kolmas pankrotimenetluse väidetava blokeerimisega, neljas Autorollo võlgnike võlgade Autorollo asemel kolmandatele isikutele tasumisega ja viies Autorollo vara (auto, haagised, sülearvuti ja kontoritarvikud) väidetava kõrvaletoimetamisega.

Riigikohus jättis pankrotihaldurite teise ja kolmanda nõude tervikuna kõigi kostjate vastu rahuldamata. Samuti jäid hageja neljas ja viies nõue Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täielikult rahuldamata ja Siim Roode ning NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu osaliselt rahuldamata. Riigikohus nõustus selles osas Tallinna ringkonnakohtuga, leides, et olulised asjaolud olid tuvastatud ja menetlusõiguse norme ei ole rikutud. Kuna kostja OÜ Roode & Partnerid kustutati 17. septembril 2015 äriregistrist ja sellel ei olnud õigusjärglasi, siis lõpetas riigikohus asja menetluse OÜ Roode & Partnerid vastu esitatud nõuetes.

Riigikohus tühistas Tallinna ringkonnakohtu otsuse esimese ja osaliselt ka neljanda ning viienda nõude ning saatis asja selles uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Riigikohus leidis, et maa- ja ringkonnakohus jätsid kindlaks tegemata hageja nõuete rahuldamise eeldused, rikkudes sellega materiaalõiguse ja kohtumenetlusõiguse norme.

Asja uuel läbivaatamisel peab ringkonnakohus uuesti hindama, kas on alust rahuldada hageja esimene nõue Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Siim Roode vastu ning kas on alust rahuldada hageja neljas ja viies nõue veel vaidluse all olevas osas NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Siim Roode vastu.

Ringkonnakohus rahuldas hagi osaliselt ka Pentus-Rosimannuse vastu

Tallinna ringkonnakohus rahuldas mullu juunis osa Autorollo võlausaldajate nõudest ka välisminister Keit Pentus-Rosimannuse vastu, kuigi Harju maakohus polnud tema vastu ühtegi nõuet rahuldanud. Nimelt tühistas Tallinna ringkonnakohus Harju maakohtu varasema otsuse osas, millega OÜ Autorollo nõue tütarfirma asutamisega tekitatud kahju osas jäeti välisminister Keit Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata ja vähendati kahjuhüvitist 43 765 euro võrra. See tähendab, et teise astme kohus näeb Autorollost vara väljaviimises vastutust ka minister Pentus-Rosimannusel. Pentus-Rosimannus astus pärast ringkonnakohtu otsust tagasi välisministri ametist ja nüüd on ta riigikogu liige.

Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega Autorollo tütarfirma asutamisega tekitatud kahju nõue rahuldati kõigi kostjate – Rosimannuste, Siim Roode ja kahe Roodega seotud firma – vastu summas 163 818 eurot. 

Siim Roode ja Rain Rosimannuse vastu rahuldatud nõuded ringkonnakohtu otsusega kokkuvõttes summaliselt mõnevõrra vähenesid, võrreldes maakohtu otsusega.

Ringkonnakohus leidis, et Roode oli allutatud Rosimannustele.

Skandaalne kohtuprotsess

Autorollo kohtuprotsess on üks viimaste aastate skandaalsemaid, kuna enam kui poole miljoni eurone hagi on seadnud löögi alla Eesti ühe mõjukama poliitperekonna. Harju maakohtu istungitel said kinnitust mitmed pahatahtlikule skeemitamisele viitavad teod, kuid vaieldakse selle üle, kes nende eest vastutab. Perekond Rosimannus on algusest peale nimetanud hagi väljapressimiseks ja mis tahes süüd eitanud.

Tunnistajail oli mälukaotus

Hagi menetlemise kohtuprotsess Autorollo asjas algas 2013. aasta juunis ja kestis esimeses astmes kokku aasta aega. Teise astme otsus tuli omakorda aasta aega pärast esimese astme otsust. Mitut Harju maakohtus ütlusi andnud tunnistajat paistis olevat tabanud mälukaotus, eriti suuri raskusi oli Autorollos toimunu meenutamisega advokaat Roodel, kes teiste tunnistajate sõnade järgi võis olla skeemi aju. Rosimannused kohtus tunnistusi ei andnud, Väino Pentuse tunnistuste andmine kuulutati kinniseks.

Tunnistajate ütlused olid küll kohati vastukäivad, ent kõlama jäi siiski see, et Autorollo varatuks jäämisega päädinud skeemis kasutati variisikuid ning raamatupidamisega olid asjad pehmelt öeldes korrast ära.

Riigikohtu resolutsioon Autorollo tsiviilasjas

Järgnevalt avaldame Riigikohtu resolutsiooni Autorollo tsiviilasjas.

1. Tühistada Tallinna Ringkonnakohtu 30. juuni 2015. a otsus tsiviilasjas nr 2-12-50785 alltoodud osades.

1.1. Osas, millega ringkonnakohus tühistas Harju Maakohtu 27. juuni 2014. a otsuse samas tsiviilasjas osas, millega maakohus jättis rahuldamata OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki esimese nõude (AutoHills OÜ asutamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) Keit Pentus-Rosimannuse vastu täielikult ning Rain Rosimannuse, Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu osaliselt ehk 43 765 euro 26 sendi ulatuses, ja tegi selles osas uue otsuse, millega mõistis Keit Pentus-Rosimannuselt OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki kasuks välja 163 817 eurot 67 senti ning viivise ja Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt 43 765 eurot 26 senti ning viivise.

1.2. Osas, millega ringkonnakohus jättis muutmata p-s 1.1. nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki esimese nõude (AutoHills OÜ asutamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) Rain Rosimannuse, Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu ning millega maakohus mõistis Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki kasuks solidaarselt välja 120 052 eurot 41 senti ning viivise.

1.3. Osas, millega ringkonnakohus jättis muutmata p-s 1.1 nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki neljanda nõude (OÜ Autorollo võlgnike võlgade kolmandatele isikutele tasumisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) ning mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki kasuks solidaarselt välja 17 954 eurot 75 senti ning viivise.

1.4. Osas, millega ringkonnakohus jättis muutmata p-s 1.1 nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki viienda nõude (OÜ Autorollo vara kõrvaldamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) ning mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ning Katrin Prüki kasuks solidaarselt välja 6135 eurot 52 senti ja viivise.

1.5. Osas, millega ringkonnakohus jaotas menetluskulud.

Saata asi resolutsiooni p-des 1.1-1.5 nimetatud tühistatud osades uueks läbivaatamiseks Tallinna Ringkonnakohtule.

2. Tühistada Tallinna Ringkonnakohtu 30. juuni 2015. a otsus ja Harju Maakohtu 27. juuni 2014. a otsus tsiviilasjas nr 2-12-50785 osas, millega kohtud osaliselt rahuldasid ja osaliselt jätsid rahuldamata OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki hagi kõigi nõuete osas OÜ Roode & Partnerid vastu. Lõpetada eelnimetatud osas menetlus.

3. Jätta Tallinna Ringkonnakohtu 30. juuni 2015. a otsus tsiviilasjas nr 2-12-50785 muutmata alltoodud osades.

3.1. Osas, millega ringkonnakohus jättis muutmata p-s 1.1 nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus jättis OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki teise nõude (OÜ Autorollo kassa puudujäägist tuleneva kahju hüvitamise nõude) Rain Rosimannuse, Siim Roode, NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täies ulatuses rahuldamata.

3.2. Osas, millega ringkonnakohus jättis muutmata p-s 1.1 nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus jättis OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki kolmanda nõude (OÜ Autorollo pankrotimenetluse blokeerimisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täies ulatuses rahuldamata.

3.3. Osas, millega ringkonnakohus jättis muutmata p-s 1.1 nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus jättis OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki neljanda nõude (OÜ Autorollo võlgnike võlgade kolmandatele isikutele tasumisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täies ulatuses ning Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu osaliselt (6055 euro 83 sendi ulatuses) rahuldamata.

3.4. Osas, millega ringkonnakohus jättis muutmata p-s 1.1 nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus jättis OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki viienda nõude (OÜ Autorollo vara kõrvaldamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) Keit Pentus-Rosimannuse vastu täies ulatuses rahuldamata ning Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu osaliselt ehk 18 513 euro 46 sendi ulatuses ning Rain Rosimannuse vastu samuti osaliselt ehk 24 488 euro 98 sendi ulatuses rahuldamata.

3.5. Osas, millega ringkonnakohus tühistas p-s 1.1 nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki kolmanda nõude (OÜ Autorollo pankrotimenetluse blokeerimisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu ning mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ning Katrin Prüki kasuks solidaarselt välja 9784 eurot 11 senti ja viivise, ning tegi selles osas uue otsuse, millega jättis hagi selles osas rahuldamata.

3.6. Osas, millega ringkonnakohus tühistas p-s 1.1 nimetatud maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki viienda nõude (OÜ Autorollo vara kõrvaletoimetamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude) Rain Rosimannuse vastu ja mõistis Rain Rosimannuselt OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ning Katrin Prüki kasuks välja 160 eurot ja viivise, ning tegi selles osas uue otsuse, millega jättis hagi selles osas rahuldamata.

4. Jätta OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki kassatsioonkaebus rahuldamata. Rain Rosimannuse ja NJORD Advokaadibüroo OÜ kassatsioonkaebused rahuldada täielikult, Siim Roode ja Keit Pentus-Rosimannuse kassatsioonkaebused rahuldada osaliselt.

5. Tagastada Rain Rosimannuse kassatsioonkaebuselt tasutud kautsjon Rain Rosimannusele, Siim Roode kassatsioonkaebuselt tasutud kautsjon Aavik ja Partnerid Advokaadibüroo OÜ-le, NJORD Advokaadibüroo OÜ kassatsioonkaebuselt tasutud kautsjon NJORD Advokaadibüroo OÜ-le ja Keit Pentus-Rosimannuse kassatsioonkaebuselt tasutud kautsjon Keit Pentus-Rosimannusele. Arvata OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki kassatsioonkaebuselt tasutud kautsjon riigituludesse.

Hetkel kuum