10. aprill 1997 kell 22:00

Klientide maksekäitumist saab parandada

Agressiivsest müügipoliitikast ja järjest teravnevast konkurentsist tingitud vajadus pakkuda oma klientidele soodsa(ma)id maksetingimusi võib mõningatel juhtudel kujuneda ettevõttele kallimaks kui heast tehingust saadav kasum.

On küll loodud tingimused raha liikumiseks, kuid raskuste juures tagada raha reaalne laekumine vastanduvad tõhus läbimüük ja kasvanud rentaablus (käibe)aukudele rahavoogudes.

Maksetähtaja ületanud debitoorne võlgnevus on probleemiks paljudele ettevõtetele.

Püüd laiendada firma tegevust, suurendades läbimüüki ja kasvatades käivet, viib ettevõtja sageli situatsiooni, kus ootused lõigata suuri kasumeid jätavad tagaplaanile klientide (ostjate) tausta selgitamise ning majandusnäitajate eelneva kontrollimise.

Samas ei ole Eesti turu väiksuse tõttu mõttekas (võimalik) riskida potentsiaalsete klientide kaotamisega, alustades kompromissitut võitlust ettevõtte kaubaartikli regulaarse tarbijaga, kelle makseraskused on ajutise iseloomuga.

Tähtaja ületanud debitoorse võlgnevuse minimeerimiseks ning kapitali käibesse tagasitoomiseks on ettevõttel võimalik kasutada näiteks kindlustusseltside poolt pakutavaid erinevaid kahjukindlustuse vorme või luua spetsiaalne struktuuriüksus, mille ülesandeks oleks firma deebitoridega suhtlemine.

Lisaks nendele võimalustele on ettevõtjal võimalik kaasata klientide maksekäitumise parandamiseks firmasid, mille põhitegevusala on võlanõuetega tegelemine.

Maailmapraktikas iseloomustab arenenud finantssüsteeme pakutavate toodete/teenuste lai valik, mille hulka kuulub ka kliendi müügitegevuse käigus ostjatega tekkinud probleemide efektiivne lahendamine. Sel juhul volitab ettevõte finantsasutuse sihtotstarbelist institutsiooni -- inkassofirmat -- suhtlema oma võlgnikega, et saavutada võlgnevuse tasumine.

Juhul, kui kohene tasumine pole võimalik, kuid tegemist on ajutise makseraskusega, võib inkassofirma kaaluda võimalust omandada kokkulepitud tasu eest nõudeõigus võlgniku vastu, seega finantseerib debitoorse võlgnevuse inkassofirma, millest tõuseb kasu nii võlausaldajale kui ka võlgnikule: esimene saab käibesse oma raha ning teine maksetähtaja lisapikenduse.

Analüüsides lühidalt ja kokkuvõtvalt nõudlust inkassoteenuse järele, toetume senisele müügitööle: kogumina on vaadeldud ca sada firmat, kellele on seda teenust pakutud. Pakkumise tagajärjel on 25 protsendilt firmadest laekunud inkassoteenuse taotlused. Seega võib öelda, et sellise teenuse vastu on turul elav huvi.

Tänapäeva majanduskeskkonnas, kus firmad oma partnereid otsides lähtuvad eelkõige usaldusväärsuse ja kindluse kriteeriumitest, võib tõdeda, et inkassofirmade professionaalne abi ning nende poolt klientide käibekapitali (hilinenud debitoorne võlgnevus) ja selle kaudu ettevõtete majandustegevuse stabiliseerimisse investeerimine on leidnud klientidelt positiivse vastukaja.

Hetkel kuum