12. oktoober 1997 kell 22:00

Kuidas saab ennast kaitsta maksuhalduri ettekirjutuse vastu

Maksukorralduse seaduse § 23 lg 2 alusel võib maksuhaldur teha maksumaksjale või maksu kinnipidajale ettekirjutuse maksuvõla tasumiseks neljakümne kaheksa tunni jooksul.

Taolise ettekirjutuse tegemise tingimuseks on see, et maksumaksja hoidub kõrvale maksude tasumisest.

Eesti maksumaksjate liit tellis advokaadibüroolt Tark & Co seaduse sellele sättele juriidilise ekspertiisi.

Juriidilise ekspertiisi eesmärgiks oli saada selgust, millistel asjaoludel võib maksuhaldur kõne all olevat ettekirjutust teha ja kuidas ta peab seda vormistama ning millised võimalused on maksumaksjal end taoliste ettekirjutuste vastu kaitsta.

Ekspertiisi tulemused on kokkuvõttes järgmised:

- maksukorralduse seaduse § 23 lg 2 alusel võib maksuhaldur teha ettekirjutuse maksuvõla tasumiseks kõikidel juhtudel, kui maksu on vähem tasutud. Seda sõltumata sellest, kas maksu tasuti vähem teadlikult või ettevaatamatusest;

- seadusest ei tulene maksuhalduri kohustust vormistada maksukorralduse seaduse § 23 lõige 2 alusel ettekirjutust teisiti kui sama paragrafi lõige 1 alusel tehtud ettekirjutust;

- kui maksumaksjale antakse üle maksukorralduse seaduse § 23 lõige 2 alusel koostatud ettekirjutus ja ta on veendunud, et see on vastuolus seadusega, võib maksumaksja anda otsekohe (s.o 48 tunni jooksul pärast ettekirjutuse kättesaamist) kaebuse halduskohtusse, et see ettekirjutus tunnistataks kehtetuks, koos taotlusega peatada kohtuotsuse jõustumiseni ettekirjutuse täitmine;

- juhul kui ettekirjutuse alusel jõustub nõue tasuda maksuvõlg 48 tunni jooksul ja maksuhaldur arestib maksumaksja pangakontod ning hiljem ettekirjutuse vaidlustamisel see maksuhalduri enda poolt tühistatakse või tunnistatakse kehtetuks kohtus, võib maksumaksja taotleda maksuhaldurilt tsiviilhagi korras talle tekitatud majandusliku kahju hüvitamist.

Hetkel kuum