24. august 1998 kell 22:00

Kontroll vähendab kadu

Tootmises ja kaubandustegevuses on arvestatavaks ohuks tõusnud kadu, eriti kuritegelik kadu. Arvestades tootmise ja kaubandustegevuse kiiret väljakasvamist tsentraliseeritud süsteemist ning Eesti geopoliitilist ning sotsiaalset olukorda, puudub paljudel ettevõtetel edukaks arenguks vajalik majanduslik julgeolek.

Ettevõte peab aga olema võimeline vastutama nii oma klientide, vara kui ka personali turvalisuse eest ning olema hästi valmis riskide maandamiseks.

Kadu on võimalik vähendada miinimumini, kui:

- kindlustada ettevõtte majandusjulgeolek juriidilistest ja füüsilistest isikutest klientide osas ning avalik- ja eraõiguslikes suhetes

- töötada välja ettevõtte turvalisusstrateegia

- kooskõlas ettevõtte majanduspoliitikaga töötada välja konfidentsiaalsuse kontrolli alused

- hinnata kriitiliselt olemasolevat sisekontrolli süsteemi ning tagada selle organiseeritus ja efektiivsus

- analüüsida tootmis- ja müügisektoris toime pandud vargusi ja anda vajalikud ülesanded turvateenistusele

- juhul kui tegemist on varguse või riisumisega, teha kindlaks nende toimepanejad

- selgitada puudujäägid ja nende tekkimise põhjused

- kuriteo korral teha kindlaks selle toime pannud isikud, koguda vajalik dokumentatsioon ja tõendismaterjal ning esitada need koos vormikohase avaldusega politseile

- teha süsteemselt siseauditit

- vajadusel kasutada sisekontrollispetsialistide teenust, kes suudavad koostada turvaplaani, sisekontrolli süsteemi ning tegeleda ka raamatupidamise siseauditiga.

Hetkel kuum