21 jaanuar 1999

Eesti laevaomanike liidu petitsioon

Käesolev petitsioon on Eesti laevandusettevõtjate kollektiivne avaldus Eesti laevaomanike liidu kaudu Eesti riigikogule ja Soomes ning Taanis toimuva omavoli vastu, mis kahjustab Eesti laevandusettevõtjate õigusi kommertsalusel piiramatule juurdepääsule turule ja liiklusele Läänemerel.

Need õigused on sätestatud Euroopa Liidu (EL), nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelises assotsieerumislepingus.

Eesti majandusolukorda mittearvestava ebaloomulikult kõrge palganõudega püütakse kehtestada Läänemere meretransporditurul täiendavad piirangud nende riikide ettevõtjatele, kes neid nõudeid täita ei suuda. See puudutab otseselt Eesti ettevõtjaid. Vaatamata madalamale palgatasemele töötavad Eesti laevandusettevõtjad Skandinaavia ettevõtetega samadel kommertsaladel.

Skandinaavia riikides kehtestatud riiklik toetussüsteem loob nende riikide laevandusettevõtjatele võrreldes Eesti ettevõtjatega isegi soodsamad konkurentsitingimused.

Seoses tekkinud olukorraga paluvad Eesti laevandusettevõtjad riigikogult:

1. määratleda riigikogu selge seisukoht Eesti laevandusettevõtjate toetuseks ning pöörduda sellega Soome Vabariigi parlamendi poole;

2. teha ettepanek riigikogu poliitilistele erakondadele pöörduda sarnase poliitilise kursiga poliitiliste erakondade poole Soomes, Taanis ja teistes Skandinaavia riikides, et viia läbi konsultatsioone konflikti reguleerimiseks ning nende ärahoidmiseks tulevikus;

3. pöörata Eesti valitsuse tähelepanu vajadusele võtta tarvitusele kiired ja konstruktiivsed meetmed konflikti reguleerimiseks ning seoses sellega anda ministritele konkreetsed tähtajalised ülesanded ja kontrollida nende täitmist.

- Eesti valitsus esitab Soome valitsusele selge ja ühemõttelise majanduspoliitilise seisukoha;

- jätkata jõuliselt tööd ELi juhtorganites, et saada hinnang konfliktile, mis nõrgestab eestimaalaste usku ELi õigusallikates sätestatud põhimõtetesse ning kokkuvõttes Eesti kodanike huvi ELi vastu;

- vaatamata sellele, et Soome-Eesti meretranspordialane kokkulepe on riiklike delegatsioonide poolt parafreeritud, jätkata tööd kokkuleppe sätete täiendamiseks, et käesolevas petitsioonis nimetatud konflikte tulevikus ära hoida. Seoses sellega tühistada parafreering Eesti delegatsiooni initsiatiivil;

- alustada laevanduspoliitika, selle riikliku strateegia ja laevanduse kui olulise majandustegevuse toetamise instrumentide väljatöötamist.

Hetkel kuum