ÄP fototoimetus • 18. november 2001 kell 22:00

Mõisted ja viited

Äripäeva kinnisvararubriik alustab kinnis- ja vallasvarasse puutuvate nendega tihedalt seonduvate mõistete lahtiseletamist, tehes seda läbi järjestikuste lehenumbrite. Sageli oleneb mõistete ja väljendite õigest tõlgendamisest kogu tehingu juriidiline pädevus, mistõttu on väga oluline seda asjatundlikult teha.

Äripäev püüab siinkohal abiks olla, kirjutades mõisted lahti nii, nagu see seadustes kirjas. Alustame viidetega seadustele, millega kinnis- või vallasvara omanikul või kasutajal kõige rohkem tegemist tuleb teha ning mille kiire leidmine on sellepärast oluline.

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Määratleb EV riikluse alused, kodanike põhiõigused, vabadused ja kohustused. Vastu võetud 28.06. 1992.a. Avaldatud RT 1992, 26, 349.

Saadaval: http://www.riigikogu.ee/ev_pohiseadus.html

ENSV Tsiviilkoodeks

Vastu võetud 12.06.1964.a. Avaldatud RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 25, 406; 53, 889; 63, 1065.

Saadaval: www.just.ee/index.php3?cath=1394

Asjaõigusseadus

Reguleerib vallas- ja kinnisasjade tsiviilkäivet. Sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. Vastu võetud 09.06.1993.a. Avaldatud RT I 1999, 44, 509.

Saadaval: http://seadus.ibs.ee/seadus/aktid/New20Folder/rk.s.19930609.164.20010410.html

Planeerimis- ja ehitusseadus

Eesmärk tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestavad tingimused keskkonna kujundamiseks, selle kestvaks ja säästvaks arenguks, maakasutuseks ning sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse planeerimise sidumiseks. Vastu võetud 14.06.1995.a. Avaldatud RT 1995, 59, 1006. Muudatuste ja parendustega planeerimis- ja ehitusseadus hakkab kehtima 01.01.2002.a.

Saadaval: http://seadus.ibs.ee/seadus/aktid/

rk.s.19950614.37.20020101.html

Elamuseadus

Reguleerib elamusuhteid ning on aluseks elamusuhteid reguleerivatele teistele normatiivaktidele. Vastu võetud 23.04.1992.a. Avaldatud RT 1992, 17, 254; RT I 1998 , 71, 1199.

Saadaval: http://seadus.ibs.ee/seadus/aktid/FCn.s.19920423.1200.20001129.html

Maakatastriseadus

Sätestab maakatastri pidamise alused, eesmärgi, katastriüksuste registreerimise korra, katastriandmete koosseisu ja nende töötlemise ning katastri finantseerimise korra. Vastu võetud 12.10.1994.a. Avaldatud RT I 2001, 9, 41.

Saadaval: http://seadus.ibs.ee/seadus/aktid/

rk.s.19941012.429.20001218.html

Notariaadiseadus

Määrab kindlaks notariaadi korralduse, notarite ametitegevuse õiguslikud alused ning notariaaltoimingute tegemise põhinõuded. Vastu võetud 17.06.1993.a. Avaldatud RT I 1993, 45, 640.

Saadaval: http://www.notar.ee/home.nsf/seadused/

5159773A4E034B57C2256808005B99E5

Autor: ÄP

Hetkel kuum