Karin Räägel • 18. november 2003 kell 22:00

Seadus võtab suured tootjad teravdatud tähelepanu alla

Suurtootjate saastuse tekke aitab kontrolli alla võtta saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (IPPC ? Integrated Pollution Prevention Controll), millega tähistatakse saaste tekkimist ennetavat suunda suurtootjate keskkonnakorralduses. Eestis reguleerib seda ala 1. mail 2002 jõustunud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus. IPPC eesmärk on kaitsta keskkonda kui tervikut, võttes kasutusele ressursisäästliku ja jäätmevähese tehnika, ja aidata vältida saastuse kandumist ühest keskkonnaelemendist teise. IPPC tõstab ettevõtte juhataja vastutuse määra inimeste tervist või keskkonda ohustava tegevuse eest ja tagab firmale keskkonnasõbraliku organisatsiooni maine.

Selleks, et rakendada IPPCd ettevõtetes, on suurtootjatele kohustuslikuks tehtud kompleksloa omamine. Kompleksluba on dokument, mis annab õiguse kasutada käitist või selle osa viisil, mis tagab määratud tegevusvaldkondades toimuva tegevuse võimalikult vähese kahjuliku mõju keskkonnale. Komplekslubade süsteem asendab keskkonnaelementide kaitsel põhineva lubade süsteemi (asendab ettevõtte jaoks senini eraldi taotletud vee erikasutusloa, jäätmeloa, välisõhu saasteloa jt keskkonnaload). Kompleksloa kohaselt peab ettevõte kasutama parimat võimalikku tehnikat (PVT). Parim võimalik tehnika on selline tegutsemisviis, mille juures tootmissüsteem kogu oma elutsükli vältel avaldab keskkonnale võimalikult vähest mõju. Kompleksluba sisaldab ettevõtte keskkonnajuhtimise- ja omaseiresüsteemi kirjeldust ning kohustab ettevõttel ennetama keskkonnasaastuse teket, tegema keskkonnaseiret ning rakendama tootmis- ja tööõnnetuste ennetamise meetmeid.

Ülalkirjeldatud kompleksluba võivad taotleda kõik ettevõtted, kes omavad õhu-, vee- ja jäätmeluba. Uued ettevõtted, kes tegutsevad alal, kus kompleksluba on kohustuslik, peavad taotlema kompleksluba juba enne tegevuse alustamist, olemasolevad ettevõtted peavad esitama loataotluse vabariigi valitsuse määruses märgitud tähtpäevaks ajavahemikus 1. maist 2003 kuni 1. jaanuarini 2007.

Hetkel kuum