PRIA alustab esmaspäeval põllumaa metsastamise toetuse taotluste vastuvõttu

14. märtsist kuni 24. märtsini ootavad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti bürood põllumaa metsastajaid toetust taotlema.

Põllumaa metsastamist toetatakse esmakordselt ja selleks on tänavu võimalik jagada 55 miljonit krooni.

Toetuse eesmärgiks on vähendada põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud maade osakaalu ja parandada maastike mitmekesisust. Metsakultuuri rajamise toetust makstakse 13 801 krooni hektari kohta.

Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes omab põllumaad, mis on PRIAs registrisse kantud. Ühel taotlejal on võimalik saada toetust 0,3-30 hektarile metsakultuuri rajamiseks. Maa peab olema olnud põllumajanduslikus kasutuses vähemalt üks kord viimase viie aasta jooksul. Üle viie hektari suurusele põllule metsakultuuri rajamise korral peab maa keskmine boniteet olema kuni 35 hindepunkti.

Toetatakse metsapuutaimede soetamist, maapinna istutamiseks ettevalmistamist ja taimede istutamist. Ei toetata jõulupuuistanduste rajamist ega pehmete lehtpuude (välja arvatud kaasikud) istutamist.

Taimede müüjal peab olema Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse poolt väljastatud tegevusluba ning metsapuutaimed peavad olema varustatud päritolu tõendava dokumendiga. Taimed peavad olema soetatud tänavu ja metsakultuur peab olema rajatud 1. juuniks. PRIA juhib taotlejate tähelepanu sellele, et seoses plaanitava määrusemuudatusega tuleb taotlejal esitada PRIA-le hiljemalt 10. juuniks metsapuutaimede soetamist tõendava dokumendi koopia.

Metsakultuuri rajamise toetuse taotlus-tegevuskava ja põllumassiivi kaart tuleb enne PRIA-le esitamist kooskõlastada piirkondliku maaparandusbüroo ja maakonna keskkonnateenistusega. Maaparandusbürood ja keskkonnateenistused võtavad dokumente kuni 14. märtsini ja neil on kooskõlastuse andmiseks aega 10 tööpäeva.

PRIA-le tuleb 14.-24. märtsini esitada maaparandusbüroo ja keskkonnateenistuse poolt kooskõlastatud taotlus ja täidetud põllumassiivi kaart. PRIA vaatab taotlused läbi ning kontrollib dokumentides esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse 1. augustiks. Toetus makstakse välja hiljemalt 10. oktoobriks.

Hetkel kuum