Kesk ja sotsid tahavad Tallinna Vee linnale tagasi saada

04. november 2009, 14:14

Keskerakonna ja sotside täna allkirjastatud
koalitsioonilepe lubab muuhulgas alustada tööd, et saada linna omandusse
ülikasumliku Tallinna Vee enamusaktsiad.

Järgneb Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepe

1. LINNAJUHTIMINE JA TULUBAAS

1.1. Tagame avatud, ausa ja tõhusa linnajuhtimise ning linna heaperemeheliku majandamise.
1.2. Esitame Riigikogule eelnõu kohalike omavalitsuste maksubaasi oluliseks laiendamiseks, alustades 2008. aasta seisu taastamisest, sealhulgas toetused noortespordile, lasteaedadele ning noorsootööle.
1.3. Taotleme Vabariigi Valitsuselt lubaduste täitmist Euroopa 2011. aasta kultuuripealinna kaasrahastamisel, Tallinna lauluväljaku, Tallinna loomaaia ning Kadrioru staadioni rekonstrueerimisel.
1.4. Nõuame Vabariigi Valitsuselt suuremas mahus Euroopa struktuurifondide raha suunamist linna arendamiseks.
1.5. Alandame maamaksumäära, kui pärast maa korralist hindamist maa hind kallineb.
1.6. Seisame Eesti Linnade Liidus ning Euroopa regioonide komitees Euroopa kohalike omavalitsuste harta täitmise eest Eestis.
1.7. Arendame Tallinna välissuhteid eeskätt Läänemere piirkonna suuremate linnadega, Euroopa Liidu riikide pealinnadega, samuti Venemaa, Hiina ja USA sõpruslinnadega. Avame Helsingi väljaku ja U.K.Kekkoneni kuju Tallinna reisisadama juures. Valmib Tallinn–Helsingi veealuse tunneli tasuvusuuring. Toetame Tallinna esinduse jätkamist Brüsselis ning Tallinna aktiivset rolli Euroopa roheliste pealinnade liikumises, samuti Euregios, UCUE`s, Eurocitis`es, BaltMet`is, INTA`s jm.
1.8. Ühtseid lahendusi vajavates küsimustes jätkame koostööd naaberomavalitsustega.
1.9. Linnakodanike paremaks kaasamiseks jätkame linnaelu olulistes küsimuses rahvaküsitluste korraldamist ning loome internetipõhise võimaluse teha ettepanekuid linnavalitsuse ja linnavolikogu eelnõudele.
1.10. Säilitame linnaosad, laiendame halduskogude õigusi munitsipaalkorterite jagamisel. Kui linnaosa korterikomisjoni esimees määratakse linnaosa vanema poolt, siis aseesimees linnaosa halduskogu poolt.
1.11. Toetame linna asumites korteriühistute ja asumiseltside kaudu toimuvat ühistegevust. Kaasame asumiseltside esindajad linnaosa halduskogu komisjonide töösse ning alates 2012. aastast rahastame maamaksust kohaliku elu edendavate ideekonkursside võidutöid.
1.12. Linna ja linnaosade ajalehtede ning teiste infoallikate tasakaalu ja objektiivsuse tagamiseks moodustame linnavalitsuse juurde nõukoja, kuhu kuuluvad teiste hulgas ka kõigi linnavolikogu fraktsioonide esindajad.
1.13. Euroopa paljude pealinnade eeskujul avame linnaelanike paremaks informeerimiseks, teenindamiseks ja linna juhtimisse kaasamiseks koostöös Helsingiga Tallinna telekanali.
1.14. Linnaametnike kompetentsi tagamiseks korraldame jätkuvalt nende töölevõtmise avatud konkursside kaudu.
1.15. Korraldame linnavolikogu revisjonikomisjoni ümber revisjoni- ja korruptsioonivastaseks komisjoniks, andes komisjoni esimehe koha opositsioonile.
1.16. Kaasame linna sisekontrolli tõhustamiseks jätkuvalt sõltumatud litsentseeritud audiitorid.
1.17. Muudame tõhusamaks linna järelevalvesüsteemi ja kaotame dubleerimise erinevate ametiasutuste töös.
1.18. Taotleme Tallinna linnavolikogu vähendamist 79 liikmelt 51-liikmeliseks ja ühtlustame Tallinna volikogu valimiskorra teiste kohalike omavalitsuste volikogude valimiskorraga.
1.19. Linlaste paremaks teenindamiseks toome linnajuhtimise ühte kohta. Selleks alustame uue linnavalitsuse ja linnavolikogu hoone ehitust Tallinna sadamapiirkonda.


2. TÖÖKOHAD

2.1. Viime ellu programmi „Tallinn aitab“. Jätkame linnale kuuluvates ettevõtetes sotsiaalsete töökohtade loomist ning toetame uute töökohtade loomist erasektoris.
2.2. Rakendame jätkuvalt töötuid heakorra- ja hädaabitöödel. Taotleme Vabariigi Valitsuselt avalikel töödel töötutele lubatud töötundide arvu suurendamist.
2.3. Koostöös Töötukassaga kasutame Euroopa sotsiaalfondi raha Tallinna tööhõive parandamiseks, töötute nõustamiseks, täiend-, keele- ja ümberõppeks ning palgatoetuse maksmiseks.
2.4. Uute töökohtade loomiseks investeerime täiendavalt linna infrastruktuuriobjektide rajamisse.
2.5. Suurendame puuetega inimeste tööhõivet. Seisame selle eest, et liikumispuuetega inimestele oleks tagatud nõuetekohane ligipääs ühiskondlikele hoonetele, liikumine nendes, samuti linnaruumis tervikuna.
2.6. Väikeettevõtluse toetamiseks rendime soodsalt linna pindu väikestele poekestele, näiteks toidu-, pagari-, käsitöö- ja raamatuäridele.
2.7. Uusi töökohti loovatel ettevõtetel vähendame jätkuvalt hoonestusõigustasu või rendihinda.
2.8. Toetame Tallinnast rahvusvahelise finantsteenuste keskuse kujundamist.
2.9. Rajame uue tööstuspargi Suur-Sõjamäele, kuhu ettevõtted saavad püstitada tootmishooneid ja luua uusi töökohti.
2.10. Lisaks neljale juba loodud ettevõtlusinkubaatorile (Ülemiste, Kopli, Mustamäe, Veerenni) avame ka viienda.
2.11. Loome tööharjutuskeskuse Lasnamäele.
2.12. Jätkame Nõmme turu eeskujul kodumaise toodangu müümiseks linnaosadesse turgude loomist.
2.13. Kujundame Tallinna Eesti innovatsioonipealinnaks, toetades stipendiumidega Tallinna kõrgkoolide ja tööstuslinnakute koostööd.


3. ÜHISTRANSPORT

3.1. Alustame Lasnamäe trammiliini ehitust.
3.2. Eelisarendame keskkonnasäästlikku ühistransporti. Rakendame ühtse elektroonilise pileti Harju maakonnas ja mujal Eestis. Teeme koostööd Soome ja Läti linnadega piletisüsteemide lähendamiseks.
3.3. Arendame edasi „Pargi ja reisi”-süsteemi Pirita, Peterburi maantee, Pärnu maantee ja Õismäe suunal.
3.4. Jätkame koolibussi projekti, mida 2008/2009. õppeaastal kasutas ligi 40 000 õpilast.
3.5. Tallinna taksonduse kvaliteedi ja keskkonnasõbralikkuse tõstmiseks alustame „Tallinna Rohelise Takso“ projekti. Röövtaksonduse lõpetamiseks taotleme taksodele piirhinna seadmist ja tagame taksoturul ausa konkurentsi.
3.6. Soodustame elektriautode kasutamist müra- ja saastetundlikumates piirkondades (vanalinn, kesklinn, elamualad).
3.7. Paneme Aegna liinil sõitma uuema, suurema ja kiirema laeva ning lülitame selle Tallinna ühistranspordivõrku.
3.8. Käivitame meretakso.

4. MUNITSIPAALEHITUS JA LINNAKESKKOND

4.1. Ühistute remondi- ja ehitustegevuse elavdamiseks, soojaarvete vähendamiseks ning uute töökohtade loomiseks jätkame projekti „Fassaadid korda“. Toetame ühistuid majade kompleksrenoveerimisel ja energiasäästlikuks muutmisel, kaasates selleks Euroopa Liidu finantsvahendid. Samuti töötame heliisolatsiooni parandamiseks välja tüüplahenduse korterelamute rõdude kinniehitamiseks ja lihtsustame nendeks töödeks loa taotlemist.
4.2. Jätkame 1000 korteri ehitamiseks käivitatud II elamuehitusprogrammi, mille eesmärk on luua uue eluaseme üürimise võimalus noortele peredele ning sotsiaaltöötajatele, õpetajatele, politseinikele, päästjatele jt.
4.3. Nõuame riigilt kodulaenude võlgnevuste puhul jagatud vastutuse kehtestamist – kodu kaotamisel peab inimene vabanema ka selle kodu ostmiseks võetud laenust.
4.4. Tagame kodu igale tallinlasele – korteriühistute toetamiseks käivitame Tallinnas ühistupanga rajamise. Nõuame riigilt korteriühistute stabilisatsioonifondi loomist.
4.5. Kaitseme avalikke huve ja linna terviklikkust arendajate suva eest.
4.6. Jätkame programmi „Hoovid korda“, aitamaks korteriühistutel suurelamute õuealadel lahendada linna abiga parkimisprobleemid ning rajada prügimaju ja mänguväljakuid.
4.7. Loome asumitesse vaba juurdepääsuga korrastatud alasid mängu- ja spordiplatsideks ning rohealadeks. Korrastame olemasolevad pargid ja rohealad.
4.8. Motiveerime tallinlasi prügi sorteerima ja teeme sorteeritud jäätmete äraandmise mugavamaks. Seame eesmärgiks taaskasutada jäätmeid võimalikul suures mahus.
4.9. Koostöös riigi ja AS-iga Tallinna Sadam otsime võimalusi Tallinna sadamate arendamiseks.
4.10. Ehitame välja Ülemiste ristmiku.
4.11. Jätkame teede ja tänavate rekonstrueerimist, jalakäijate ala laiendamist ning kvartalisiseste teede ja kõnniteede kordategemist.
4.12. Loome jalgrattaparklaid, kergliiklusteid ning ühendame need Tallinna lähivaldadega ühtsesse võrku.
4.13. Jätkame ohtlike raudteeveoste vähendamist linnas. Nõuame riigilt Kopli kaubajaama likvideerimist.
4.14. Laiendame Vabaduse väljakut Kaarli puiestee äärse osa kaasamise arvel.
4.15. Rekonstrueerime Skone bastioni ja selle ümbruse.


5. TURVALISUS

5.1. Jätkame pimedate ja ohtlike piirkondade ning ülekäiguradade varustamist energiasäästlike valgustitega.
5.2. Teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku tagada politseipatrullide arv Tallinnas 2008. aasta tasemel.
5.3. Toetame jätkuvalt abipolitseinike väljaõpet ja kaasamist linna turvalisuse tagamisel.
5.4. Toetame munitsipaalpolitseid, mis professionaalselt ja pädevalt täidaks ülesandeid linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktide elluviimisel ning sellekohase kontrolli teostamisel.
5.5. Laste turvalisuse tagamiseks toome munitsipaalpolitsei patrullid koolide ja lasteasutuste vahetusse lähedusse.


6. MUNITSIPAALETTEVÕTTED JA LINNAVARA

6.1. Me ei müü linnale kuuluvaid strateegilisi ettevõtteid ning linna poolt ehitatud kortermaju.
6.2. Linnavara otsustuskorras müügile eelistame avalike enampakkumiste korraldamist.
6.3. Alustame tööd, et saada linna omandisse AS Tallinna Vesi enamusaktsiad.
6.4. Viime kanaliseerimise kogu linnas lõpule 2011. aastal, kasutades selleks maamaksu laekumisi ja lisaks teisi linnaeelarve vahendeid.
6.5. Tallinna lahte juhitava reostuse vähendamiseks rajame sadeveepuhastid. Nõuame riigilt Tallinna lahe põhja puhastamist tselluloosijäätmetest.
6.6. Asutame jäätmeveo ja tänavapuhastusega tegeleva linnaettevõtte, eesmärgiga pakkuda sama teenust ulatuslikumalt, saavutada elanikele parem linnakeskkond ja luua juurde uusi töökohti.
6.7. Alustame energiasäästu eesmärgil koostöös erasektoriga Tallinna prügipõletusjaama rajamist.

7. LAPSED JA NOORED

7.1. Viime lõpule kõigi üldhariduslike Tallinna munitsipaalkoolide renoveerimise.
7.2. Säilitame lasteaedade rahastamise linnaeelarvest 2009. aasta tasemel ja taotleme riigipoolse rahastamise taastamist.
7.3. Eesmärgiga tagada igale lapsele lasteaiakoht, loome uusi munitsipaallasteaiakohti ja toetame alternatiivvõimalusi lastehoiu tagamiseks.
7.4. Tagame lasteaiakoha säilimise ja huviringis või spordiklubis osalemise toimetulekuraskustes perede lastele.
7.5. Toetame Tallinna laste ja noorte huvi- ja sporditegevust.
7.6. Teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku luua Tallinna kutsehariduskeskus ja munitsipaliseerida Tallinnale ja linna lähiümbrusele töökohti ettevalmistavad kutseõppeasutused.
7.7. Toetame eesti ja vene koolide vahetusprogramme ning ühisprojekte.
7.8. Doteerime koolilõuna maksumust. Teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku tagada tasuta koolitoit ka gümnaasiumiastmes.
7.9. Noorte tööharjumuste ja ettevõtlikkuse kasvatamiseks laiendame õpilasmalevat. Jätkame üliõpilastele praktikakohtade loomist linnasüsteemis.
7.10. Suurendame lastekaitsetöötajate arvu – 1000 lapse kohta üks lastekaitsetöötaja.
7.11. Tagamaks vähekindlustatud perede lastele toitlustamist ja psühholoogilist abi, loome lastepäevakeskused igasse linnaossa.
7.12. Avame esimesed perelastekodud.


8. TOETUSED JA SOTSIAALABI

8.1. Kompenseerime vähekindlustatud elanikele toasooja- ja veehinna tõusu.
8.2. Tõstame eakatele ja puuetega inimestele hinnatõusu hüvitise (pensionilisa) 2010. aastal 1200 kroonile ning 2014. aastaks 2000 kroonile.
8.3. Taotleme Vabariigi Valitsuselt toimetulekutoetuse piirmäära tõstmist vähemalt 20% võrra, s.o 1000 kroonilt 1200 kroonile.
8.4. Kompenseerime toimetulekutoetust saavatele peredele avalduse alusel maamaksu.
8.5. Hoiame ühistranspordis piletihinna taskukohasena kõikidele abivajajatele (sh töötutele) ja tagame tasuta sõidu õiguse toimetulekuraskustes perede lastele.
8.6. Jätkame supiköökide tegevust, hoides need vajadusel avatuna iga päev. Tagame igale abivajajale koha kodutute varjupaigas ning toetame ravikindlustuseta patsientide statsionaarset ja ambulatoorset ravi.
8.7. Anname kodu kaotanud inimestele võimaluse saada vähemalt peavarju. Ehitame kaks uut sotsiaalmajutusüksust.
8.8. Loome Põhja-Tallinnas kütteturu.
8.9. Nõuame riigilt toasooja käibemaksu vähendamist 5%-le ning kütteaktsiisi alandamist.


9. TERVISHOID

9.1. Hoolitseme inimeste tervise eest – seisame Tallinna linna haiglate jätkusuutliku arengu eest.
9.2. Kompenseerime raviasutustele laste visiidi- ja voodipäevatasu.
9.3. Laiendame retseptiravimite kompenseerimist.
9.4. Nii käsimüügi- kui ka retseptiravimitel pakume toimeainepõhist teavet ka vene keeles.
9.5. Kompenseerime linna poolt lisaks Haigekassale hooldusraviteenust, ravi kättesaadavuse parandamiseks loome juurde 200 uut hooldusravikohta.
9.6. Laiendame Eestis ainulaadse häirenuputeenuse eakatele ja puuetega inimestele kõikidele abivajajatele.
9.7. Arendame telemeditsiini ja -hooldust.
9.8. Toetame hooldajatele puhkust võimaldavat intervallhooldust.
9.9. Tagame invatransporditeenuse tööl ja koolis käimiseks liikumispuudega inimestele.
9.10. Vaimse Tervise Keskuse juurdeehitusega laiendame psüühikahäiretega inimestele mõeldud toetatud elamise ja rehabilitatsiooni teenust. Koos riigiga rajame Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse.


10. KULTUURIPEALINN

10.1. Seame eesmärgiks Tallinna edukuse 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnana. Viime üritused igasse linnaossa ja kultuuripealinna võrgustiku kaudu võimalikult paljudesse Eesti linnadesse.
10.2. Avame Tallinna merele. Valmivad Kultuurikatel ja kultuurikilomeeter ning kesklinna rannapromenaad, mille kaudu taastame Tallinna kui kõigile meeldejääva merelinna ajaloolise maine. Mereäärsetest suurobjektidest rekonstrueerime Linnahalli.
10.3. Toetame jätkuvalt üle-eestilise tähtsusega kultuuri- ja teadusasutusi: Lauluväljakut, Linnateatrit, Loomaaeda ning Botaanikaaeda.
10.4. Jätkame tegevustoetuste projekti laulu- ja tantsupeoks valmistuvatele kooridele, orkestritele ja rahvatantsurühmadele.
10.5. Rikastame Tallinna tänavapilti ja ühistranspordivahendeid fragmentidega Eesti kirjanike ja kunstnike loomingust.
10.6. Jätkame traditsiooniks kujunenud kultuurisündmuste (Tallinna päev, Vanalinna päevad, taasiseseisvumispäev, PÖFF, Birgitta festival, „Slaavi Pärg“, Lillefestival, merepäevad jm) toetamist, mis kannavad ka 2011. aasta jaoks sõnumit, et Eesti on paljukultuuriline ja innovaatiline Euroopa riik.
10.7. Korraldame üks kord aastas Tallinna päeva mõnes teises Eesti linnas.
10.8. Jätkame programmi „Tallinn liigub“, mille raames toimub aastas üle 200 erineva spordiürituse.
10.9. Korraldame septembri ühel pühapäeval autovaba päeva Tallinna kesklinnas.
10.10. Toetame vähemusrahvuste kultuuriseltside, noorteühenduste ja teiste mittetulundusühingute projekte linna kultuurielu rikastamiseks.
10.11. Viime ellu kodurahuprogrammi tegevuskava, mille eesmärgiks on kujundada Tallinnast sõbralik, turvaline, euroopalikele väärtustele vastav linn, kus kõigil rahvustel on võrdväärsed võimalused end siin hästi tunda ja maksimaalselt teostada.
10.12. Jätkame kirikurenessansi programmi elluviimist, toetame Lasnamäele Vene õigeusu kiriku ehitamist.
10.13. Jätkame Tallinna Vene muuseumi rajamist, toetame Vene Kultuurikeskust.
10.14. Toetame avalike konkursside kaudu uute taieste ja monumentide loomist avalikku linnaruumi.
10.15. Tallinna ajaloo ja tänapäeva, linna olulisemate kultuuri- ja loodusobjektide ning linnaga seotud isikute kohta käiva teabe kättesaadavuse tagamiseks avame internetis peamistes Euroopa keeltes infoportaali.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
05. November 2009, 19:55
Otsi:

Ava täpsem otsing