Silvia Kruusmaa • 12. oktoober 2011 kell 7:09

Tallinna Vee juht: oleme täitnud kõik kohustused

AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith ütles, et ettevõte on seni heas usus järginud erastamislepingut, mille tingimused seadis Tallinna linn, ja neil on raske soostuda väitega lepingu ebaseaduslikkusest 10 aastat pärast selle sõlmimist.

Konkurentsiamet nimetab AS Tallinna Vesi erastamislepingut õigusvastaseks ja kavatseb ühepoolselt kehtestada Tallinna veeteenusele ajutise hinna, kui Tallinna Vesi ei esita ise 14. novembriks taotlust hinna alandamiseks.

Konkurentsiameti poolt 10. oktoobril AS-ile Tallinna Vesi saadetud ettekirjutuses teavitatakse ettevõtet kohustusest esitada hinnataotlus kehtivate veeteenuse hindade alandamiseks hiljemalt 14. novembriks. Vastasel juhul plaanib konkurentsiamet ühepoolselt alandada kehtivaid veeteenuse hindasid 29% võrra. Hindade alandamise alusena viitab konkurentsiamet majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2010 määrusele, mis võimaldab kehtestada ajutise veeteenuse hinna. Tallinna Vesi ei nõustu konkurentsiameti sellise käsitlusega ja taotleb Eesti kohtutelt esialgse õiguskaitse kohaldamist nimetatud meetmete rakendamise takistamiseks.

Lisaks on konkurentsiamet nimetanud 10 aastat tagasi sõlmitud erastamislepingut õigusvastaseks. AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith ei ole lähenemisega päri: “Oleme 10 aasta vältel heas usus järginud erastamislepingut, mille tingimused seadis Tallinna linn, ja meil on raske soostuda väitega lepingu ebaseaduslikkusest 10 aastat pärast selle sõlmimist.”

„AS Tallinna Vesi on täitnud kõik 2001. aastal Tallinna Linnavalitsusega sõlmitud teenuslepingus sätestatud kohustused, tagades kvaliteetse joogivee ning vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamise ja järjepideva arendamise,” rõhutas Plenderleith. Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et erastamislepingu kohaselt pidi AS Tallinna Vesi tegema investeeringuid kvaliteedi tõstmisesse lepingu algusaastatel, tulu teenimise õigus investoritele pidi aga jääma lepingu hilisemasesse perioodi. Seetõttu, püüdes täna ühepoolselt erastamislepingust taganeda, soovib konkurentsiamet küll kasu saada kõikidest erastamisest tulenevatest hüvedest, ent samas võtta investoritelt võimaluse oma investeeringult teenida mõistlikku tulukust. Plenderleithi sõnul oleks tal hea meel näha ja mõista konkurentsiameti enda poolt koostatud analüüsi AS-i Tallinna Vesi tegevus- ja finantstulemustest alates ettevõtte erastamisest.

Juhatuse esimees toonitas, et ettevõte on korduvalt väljendanud valmisolekut parimate praktikatega kooskõlas oleva regulatsiooni üle läbi rääkida, austades ühtlasi erastamislepingu tingimusi – ettevõtte eesmärk on tagada Tallinna elanikele lepingu kestvuse jooksul jätkuvalt oma hinda väärt teenus. “Soovime kutsuda riiki üles lahendama tänased probleemid operatiivselt avatud läbirääkimiste teel, vältimaks tarbijatele ja maksumaksjatele kulukat kohtuteed ning Eesti maine kahjustumist rahvusvahelisel finantsturul,” lisas ta.

Plenderleith kinnitas, et kuniks kehtib erastamisleping, ei mõjuta tänane arutelu kuidagi tavatarbija jaoks pakutava teenuse kvaliteeti.

Hetkel kuum