Katre Pilvinski • 26. jaanuar 2012 kell 12:36

Tallinn asus reklaamimaksu korda õigustama

Tallinna linnavalitsus saatis Äripäeva kaaneloo peale laiali pressiteate, kus õigustab uut reklaamimaksu korda, millega ettevõtjad rahul pole.

Tallinna Ettevõtlusameti reklaamimaksu osakonna juhataja Riina Koit tõdeb teates, et vastupidiselt täna ajalehes Äripäev ilmunud artiklile „Tallinn kehtestas reklaamimaksule absurdse korra“, on sellest aastast pealinnas jõustunud reklaamimaksu muudatuste eesmärk vähendada maksukogumise halduskoormust ning muuta reklaamimaksu deklareerimine maksukohustuslasele selgemaks ja lihtsamaks.

Järgneb linna pressiteate tekst:

Koit selgitab, et seni kehtinud reklaamimaksu deklareerimise protsessi suurimaks puuduseks oli just reguleerimata maksuperiood – isikul oli vaba valik koostada maksudeklaratsioon(e) ühest kalendripäevast kuni kalendriaastani erinevate reklaamikampaaniate lõikes. Vana korra järgi oli maksukohustuslasel kohustus nummerdada maksudeklaratsioone ja pidada numeratsiooni üle arvestust. „Maksukohustuslased sageli korrektset arvestust ei pidanud, vaid esitasid maksuhaldurile kalendriaasta jooksul maksudeklaratsioone korduvate numbritega. Korduvate numbritega maksudeklaratsioonid tekitasid nii deklaratsiooni esitajale kui maksuhaldurile täiendavat lisatööd ning suurendasid halduskoormust,“ ütles Koit.

„Seetõttu leidsime, et tuleb kaotada deklareerimise põhimõtetega kaasnenud kunstlik nõuete paljusus, mis koormas nii maksumaksjat kui -haldurit ning reklaamimaksu deklareerimiseks kehtestasime fikseeritud maksustamisperiood.“

„Pean kohatuks ka eelmainitud artiklis tsiteeritud maineka advokaadibüroo maksuõiguse advokaadi kommentaari, kus viidati ennustamisele ja tähetarga poole pöördumisele – iga äriühing peaks suutma valida endale sobiva maksustamisperioodi tulenevalt tema tegevuse spetsiifikast ja finantsseisundist ning olema võimeline kavandama oma majandustegevust vähemalt seitse kalendripäeva ette,“ ütles Koit. „Teatavasti tuleb suuremaks reklaamikampaaniaks tellida reklaamid, kujundada ja trükkida need, leida sobivad reklaamikandjad jne. Ette planeerimata reklaami eksponeerimine nädala lõpus, mille reklaamimaksu summa viiks äriühingu maksuvõlglaste nimekirja või millega kaasneksid intressid, mida maksuhaldur hakkaks sisse nõudma – ei ole reeglina kalendrinädalase maksuperioodi puhul võimalik maksusummade ja intressisummade väiksuse tõttu.“

Artiklis osundatud viide käibe-, tulu- või sotsiaalmaksu deklaratsioonide tagantjärele esitamisele on asjakohatu, kuna reklaamimaks ei ole oma olemuselt tavapärane maks, mille arvestamise ja tasumise õigsuse üle saaks teostada üldjärelevalvet kuu, poolaastat või aasta hiljem. „Reklaamimaksu objektiks on reklaam, mida eksponeeritakse, millest tingituna on  reklaamimaksu üle võimalik teostada järelevalvet üksnes reaalajas. Seega on oluline maksuandmete kättesaadavus maksuperioodi alguses,“ nentis Koit.

Reklaamimaksu määruse muudatuste kohta saadeti möödunud aasta 1. juunil ka info Eesti Välimeedia Ettevõtete Liidule. Liidu esindajad ei edastanud muudatusettepanekuid määruse eelnõule, samuti ei leitud, et uus deklaratsiooni ja maksu tasumise kord oleks ebaselge või koguni vaenulik.

Kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada oma haldusterritooriumil makse vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele ning reklaamimaksu kehtestamisel on Tallinna linn täitnud kõik seadusest tulenevad nõuded. 

Hetkel kuum