Ave Lepik • 28. veebruar 2014 kell 9:03

Patendivolinikud: tubakadirektiiv rikub kaubamärgi õigust

Eesti Patendivolinike Selts leiab, et uus tubakatoodete direktiivi muudatusettepanek on tööstusomandile kahjustava mõjuga, rikkudes kaubamärkide kasutamist.

Euroopa Parlament võttis vastu tubakadirektiivi muudatused, mis pärast kinnitust jõustuvad ning rakendatakse ellu kahe aasta jooksul. Direktiiv reguleerib detailides küsimusi, mis lõpptulemusena mõjutab seda, kuidas kaubamärke toodete pakenditel kasutada saab ning seeläbi ka seda, kas tarbijad saavad jätkuvalt tugineda kaubamärgile kui tooteid eristavale tunnusele.

Kaubamärgi kasutamise piirangute osas saavutati patendivolinike seltsi hinnangul näilik kompromiss, kui hoiatuste suurust vähendati 75 protsendilt 65%-le ning puhtale pakendile üleminek jäeti liikmesriikide otsustada. 

"Nõuetes on näha selget ohtu intellektuaalse omandi õigustele ning ennekõike kaubamärgiomanike õiguste kahjustamisele," on patendivolinike seisukoht. "Taolised kaubamärkide kasutamise piirangud on ilmselgelt ebaproportsionaalne vaba kaubanduse ja konkurentsi riive, mis muudab selle küsimuse pigem intellektuaalomandi kui tervishoiu küsimuseks."

Kaubamärgid on tänapäevases globaalses majanduses oluliseks õiguseks ja vahendiks, tagamaks vabakaubanduse toimimist ja konkurentsi, selgitab selts oma pressiteates. "Kaubamärk on väga oluline tarbijale, aitamaks eristada erinevaid sarnaseid tooteid turul. Muudatused, millega piiratakse või lausa keelatakse kaubamärkide kasutust oma funktsioonis, omab märkimisväärset negatiivset mõju kaubamärkidest tulenevatele positiivsetele majanduslikele mõjudele. Kaubamärgid edendavad kaubandust, majanduslikku efektiivsust ja on oluliseks vahendiks konkurentsi toimimisel," selgitas Eesti Patendivolinike Seltsi juhatuse esimeesAlmar Sehver.

Sehveri sõnul on tegemist pretsedenditu sammuga tööstusomandi õiguste piiramisel, mis võib pikemas perspektiivis viia kaubamärkide kasutamise piirangute kehtestamisele ka muude toodete osas.

Eesti Patendivolinike Selts on mittetulundusühing, mis koondab valdava enamuse Eestis tegutsevatest patendivolinikest, kes nõustavad ja esindavad kutsetegevuse raames enamikku tööstusomandi õiguste omanikke.

Hetkel kuum