Piret Reiljan • 24. oktoober 2016 kell 11:15

Autorollo tehti varatuks kogemata?

Autorollo haagis.  Foto: Raul Mee

Tallinna ringkonnakohtu ahjusoojast otsusest Autorollo asjas selgub, et kohtu hinnangul pole tõendatud, et Reformierakonna mõjukas liige Rain Rosimannus, eksminister ja praegune riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus või advokaat Siim Roode oleks Autorollole tahtlikult kahju teinud.

Nii on Autorollo afääri võtmesõnaks osutunud „tahtlikkus“. Kas sellest võib järeldada, et Autorollo tehti varatuks tahtmatult, kogemata? Et taheti head, aga juhtus midagi muud? Loe järgnevaid värske kohtuotsuse väljavõtteid ja otsusta ise. Pane seejuures tähele, et otsus pole jõustunud ja selle vaidlustamiseks riigikohtus on pooltel veel aega.

Kohus kostjatest Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus

"Üksnes sellest, et tõenäoliselt oli saavutatav tulemus (Autorollo varatuks muutmine) mingil viisil kasulik ka Rain Rosimannusele ja Keit Pentus-Rosimannusele, ei saa (Väino Pentuse – toim.) mõjutamist järeldada. Maakohtu põhjendustest nähtuvalt oli Rain Rosimannus andnud Väino Pentusele Autorollo kohta nõu, Väino Pentus usaldas teda ja tema pakutud advokaati. Eeltooduga võib küll põhjendada seda, et Rain Rosimannusel oli Väino Pentuse (ja seega ka Autorollo) üle oluline mõju, kuid sellest ei järeldu veel, et Rain Rosimannus seda mõju Äriseadustiku § 1671 lg-s 1 („oma mõju osaühingule ära kasutades juhatuse või nõukogu liiget või prokuristi osaühingu kahjuks tegutsema mõjutanud isik peab hüvitama osaühingule sellega tekitatud kahju“ – toim) sätestatud viisil tahtlikult ka ära kasutas."

"Äriühingu juhtorgani liiget saab seega mõjutada äriühingu kahjuks tegutsema vaid tahtlikult, kusjuures tahtluse peab tõendama hageja. Ringkonnakohus leiab, et hageja ei ole esile toonud selliseid asjaolusid ega esitanud tõendeid, millest nähtuks Rain Rosimannuse otsene tahtlus mõjutada Väino Pentust tegema OÜ-le Autorollo kahjulikke tehinguid, mis põhjustasid väidetavalt osaühingu muutumise varatuks. Äriseadustiku § 1671 lg 1mõttes ei piisa osaühingu mõjutajaks olemiseks üksnes sellest, et juhtorgani liige küsib väidetavalt mõjutajalt nõu või usaldab teda mingis küsimuses kui asjatundjat. Osaühingu mõjutamine kujutab endast nõu andmisega võrreldes intensiivsemat ja teistsuguse sisuga tegevust."

"Hageja on tuginenud ka sellele, et Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus olid Autorollo faktilised ühingujuhid. /.../ Hageja väitel tõendavad üksnes paar e-kirja kogu Autorollo juhtimise ülevõtmist Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse ning Siim Roode poolt.

Keit Pentus-Rosimannus teatas e-kirjades Maris Metsisele (Autorollo endine raamatupidaja - toim), et tema isa ja Autorollo juhatuse liige Väino Pentus on haiglas ega saa asju ajada, et Pentus-Rosimannus pidi Väino Pentuse tervise taastumiseni „asjaga tegelema“ ning et appi oli võetud jurist Siim Roode, kellele Pentus-Rosimannus palus saata Autorollo raamatupidamisandmeid. Ringkonnakohus nõustub Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse seisukohaga, mille kohaselt on hageja teinud nimetatud e-kirjade sõnakasutuse pinnalt selliseid põhjapanevaid järeldusi, nagu deklareerinuks Pentus-Rosimannus nimetatud e-kirjades Autorollo juhtimise täielikku ülevõtmist ja et Väino Pentus ei tegelenud üldse pärast tema haiglasse sattumist enam Autorollo asjadega.

Tõendamist ei ole leidnud, et Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus oleks ühtegi toimingut ise teinud, millega OÜ Autorollo muudeti väidetavalt varatuks. Selliseks teoks ei saa kindlasti pidada osaühingule advokaadi soovitamist ja huvi raamatupidamisandmete vastu. Muid asjaolusid ei ole hageja esile toonud ja ka asjas esitatud tõenditest midagi sellist ei nähtu. Kuivõrd asjas ei ole tõendamist leidnud, et Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus oleks tegutsenud faktilise ühingujuhina, siis pole võimalik nende tegevust kvalifitseerida ka käsundita asjaajamisena Võlaõigusseaduse § 1018 mõttes. Kuna käsundita asjaajajana tegutsemine ei anna faktilisele ühingujuhile juhatuse liikme seadusest tulenevat pädevust, siis ei saa faktilisele ühingujuhile omistada kohustuse rikkumisi, mida saab omistada ainult äriühingu juhatuse liikme pädevusega isikule."

Tallinna ringkonnakohus arutas Autorollo tsiviilvaidlust teist korda, kuna riigikohus tühistas nende varasema otsuse ja saatis osaliselt tagasi uueks arutamiseks. Möödunud aastal tegi ringkonnakohus samas asjas praegusega võrreldes hoopis teistsuguse otsuse, mis maksis Keit Pentus-Rosimannusele välisministri koha. Loe toonaseid ringkonnakohtu põhjendusi artiklist "Kohus: Roode oli allutatud Rosimannustele".

Kohus kostjatest Siim Roode ja temaga seotud olnud Njord Advokaadibüroo OÜ (endine MAQS)

"Ringkonnakohus nõustub Siim Roode ja Njord Advokaadibüroo OÜ seisukohaga, mille kohaselt võlausaldajatega läbirääkimine, osaühingu AutoHills tegevuse reaalne käivitumine ning suure hulga võlgnevuste tasumine kinnitavad Autorollo soovi oma tegevust jätkata ja leida lahendused tekkinud majanduslikele raskustele. Nimetatud asjaolud lükkavad ümber hageja väited, justkui oleks kostjate eesmärk olnud Autorollo tühjaks kantida ning võlausaldajate eest vara peita. Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda poolte ühisest tegelikust tahtest (Võlaõigusseaduse § 29 lõige 1) ning nii lepingu allkirjastanud äriühingu juhatuse liige Väino Pentus kui ka lepingut täitnud advokaat Siim Roode on oma ütlustega kinnitanud, et lepingu eesmärk oli leida võimalusi Autorollo tegevuse jätkamiseks ja võlgnevuste tasumiseks."

"Siim Roode ei  teinud toimingud, mis hagiavalduse kohaselt väidetavalt Autorollole kahju tekitasid ise, vaid need tehingud sõlmis Autorollo juhatuse liiga Väino Pentus. Kõik tehingud, mis viisid hageja poolt väidetud kahju tekkimiseni, on allkirjastatud Väino Pentuse poolt. Ka AutoHillsi asutamise konkreetsed tingimused (just need, mis väidetavalt kahju tekitasid ehk osaluse jaotus) leppisid (poolte ütluste põhjal – toim) kokku Väino Pentus ja Valjo Liivamägi. Nagu Väino Pentus tunnistajana kinnitas, olid tal kõigi tehingute puhul valida, kas ta teeb neid või mitte. Väino Pentuse otsus tehingud allkirjastada katkestab põhjusliku seose ahela ning välistab advokaadibüroo Njord vastutuse."

"Ringkonnakohus nõustub Njord Advokaadibüroo OÜ seisukohaga, mille kohaselt hageja ei ole tõendanud, et Njord Advokaadibüroo oleks tahtlikult head kommete vastaselt tegutsenud. Selleks, et hageja saaks tugineda tahtlikule heade kommete vastasele käitumisele vastutuse alusena, peab hageja tõendama, et kostjal oli algusest peale tahe Autorollot kahjustada. Hageja ei ole tõendanud, et Njord Advokaadibüroo oleks muutnud Autorollo varatuks. Njord Advokaadibüroo on korduvalt rõhutanud, et ta tegevuse eesmärk ei olnud Autorollo maksejõuetuks muutmine, vaid võimaluste leidmine Autorollo tegevuse jätkamiseks. Eeltoodust tulenevalt ei ole hageja poolt hagiavalduses esitatud asjaolude ja nende kinnitamiseks esitatud tõendite kohaselt tõendamist leidnud Siim Roode ja Njord Advokaadibüroo poolt tahtlikult heade kommete vastane tegevus, millega Autorollole kahju tekitati."

Hetkel kuum