19. oktoober 1998 kell 22:00

Kahjujuhtumist teata viivitamatult

Kindlustusvõtja on kohustatud viivitamatult teatama kahjujuhtumist pädevale ametkonnale (politsei, tuletõrje jm).

Viimased saavad sel juhul hakata tegutsema kahjude tekkepõhjuste likvideerimise ja edasise kahju vähendamise suunas.

Kahjust tuleb teatada ka kindlustusandjale, et viimane saaks alustada konkreetse juhtumi uurimist (kahjukäsitlust).

Politseile teatmist peab kindlustusvõtja esmajärjekorras tähtsaks siis, kui tegemist on murdvarguse, röövimise või/ja vandalismiga. Kui on tegemist tulekahjuga, tuleb kindlasti kohale kutsuda tuletõrje.

Kindlustusvõtja oluliseks kohustuseks on kahjujuhtumi järgselt kahju edasise suurenemise ärahoidmine.

Kahju edasise suurenemise ärahoidmise vajadus tekib juhul, kui on korterisse sisse murtud.

Kindlustusvõtja peab pärast politsei uurimistöö lõpetamist viivitamatult leidma võimaluse sissemurdmiskoha sulgemiseks (ukse remont, lukkude vahetus) või füüsilise valve organiseerimiseks vältimaks uut kahjujuhtumit.

Seda tuleb teha siiski kokkuleppel kindlustusandja ja politseiga, et ei tekiks olukord, kus hävitatakse poolelioleva juurdluse jaoks tarvilikud asitõendid.

Tulekahju puhul tuleb võimaluse korral kustutada ise tuld või piirata selle levikut tuletõrje saabumiseni ja päästa tulest vara.

Tulekahju kustutamise järgselt lasub kindlustusvõtjal kohustus valvata kindlustatud objekti, et vältida uuestisüttimist või teavitada sellest.

Enamik kindlustusandjad on nõus kindlustusvõtjale hüvitama kahju vähendamiseks tehtud kulutusi, näiteks tulekustusti väärtuse.

Kui on tegemist pädeva ametkonna sekkumist mittenõudva kahjuga, piisab kindlustusseltsi kahjukäsitlejatele teatamisest ja juhiste küsimisest ning kahju edasise suurenemise takistamisest.

Kindlustusvõtja on kohustatud esitama kindlustusandjale ja pädevale ametkonnale hävinud, kadunud või kahjustatud vara kohta allkirjastatud nimekirja.

See kindlustab kahjujuhtumieelse olukorra võimalikult täpse taastamise.

Kindlustusandjal tuleb lubada uurida kahju tekke põhjusi ja suurust, andes nõudmise korral kirjalikult asjasse puutuvat teavet ja tehes kättesaadavaks vajalikud tõendusmaterjalid.

Ülaltoodu on tavaline käitumisskeem olukorras, kus varaga on midagi juhtunud.

Kuna kindlustusselts võtab üle omaniku kohustuse vara taastamiseks kahjujuhtumi järgselt, on see fikseeritud varakindlustuslepingu osana.

Loomulikult võivad kindlustuslepingud mõnes osas erineda, põhimõtted on aga samad. Nende järgi talitades peaksid kindlustusvõtja ja ­andja saama üheselt aru heaperemeheliku omaniku käitumisest ning vältima nii võimalikke probleeme hüvitise maksmisel/saamisel.

- Teata kahjujuhtumist pädevale ametkonnale. Tulekahju korral on selleks tuletõrje, varguse korral politsei.

- Teata kahjujuhtumist kindlustusandjale.

- Hoia ära kahju edasine suurenemine. Tulekahju korral osale kustutamises, varguse või röövi korral sule lahtimurtud sissepääsud.

- Kahju edasise suurenemise vältimisel ära kogemata hävita juurdlusele vajalikke asitõendeid.

- Esita kindlustusele ja pädevale ametkonnale hävinud või kadunud vara nimekiri, millele kirjuta ka alla.

- Luba kindlustusandjal uurida kahju suurust ja selle tekkimise põhjusi.

Hetkel kuum