30. mai 1999 kell 22:00

Ehitustel suureneb tööõnnetuste arv

Ehitustegevuse intensiivistumine viimastel aastatel on toonud kaasa tööõnnetuste arvu kasvu ehitusettevõtetes.

Surmajuhtumite arv on võrreldes 1996. aastaga suurenenud kaks korda ja raske tervisekahjustusega tööõnnetuste arv 1,8 korda.

Kõige ohtlikumad on tööd kõrguses.

Aastatel 1994--1998 on kukkumise tagajärjel saanud surma 34 ning raske kehavigastuse 551 töötajat (osa nendest õnnetustest on toimunud väljaspool ehitusi).

Seoses aktiivse ehitusperioodi algusega kevad- ja suvekuudel on ehitusettevõtjatel praegu õige aeg parandada ohutust ehitusplatsidel ning oma töötajate tööohutusalast ettevalmistust.

Aprillis sai AS EMV ehitusalaste projektide kavandamise ja juhtimise kvaliteedistandardi ISO 9001:1994.

Standardi üks osa on ASi EMV «Ehitusprotsessi käsiraamat», milles on konkreetselt dokumenteeritud ettevõtte ülesanded tööohutusalase tegevuse juhtimisel.

Kindla korra järgi (alates projekti algusnõupidamisest) toimub uute ehitusobjektide avamine ja ehitusplatside tööohutusalane kontroll, mis dokumenteeritakse.

Praegu puudub eeskiri, mis kehtestaks tööohutusalased nõuded ehitusplatsile. Olemas on sellekohane eelnõu, mille koostamisel on arvestatud Euroopa nõukogu sellealast direktiivi. Oma tegevuses juhindume juba eelnõu nõuetest.

Meil on õnnestunud suuremaid tööõnnetusi vältida. Oleme õppinud teiste vigadest, tööõnnetustest hoidumiseks on käivitumas rutiinsete toimingute süsteem. Sinna kuuluvad palgalise töökaitsespetsialisti kasutamine, instrueerimine enne töö algust igal objektil koos kõigi ohtude äranäitamisega, ametijuhendid objektidel jne.

Peamise töökaitsealase töö teeb objekti juht, pidevalt käib objektidel ka töökaitsespetsialist.

Meil on väga suur probleem liiklusega. Paneme küll liiklusmärgid üles, aga meie töötajad on pidevas ohus, sest autojuhid ei pea kiirusepiirangutest kinni. Töötaja on oma arvates ohutus tsoonis, märkide ja kaitselindiga piiratud, kuid sellegipoolest võib temaga õnnetus juhtuda.

Oleme riigi maanteeametiga arutanud nn lamavate politseinike kasutamist, et ajutiste teele asetatavate kõrgendustega sõidukite kiirust sildadel ja teistel ehitusobjektidel vähendada.

Ehitustele on väljastatud uue töökaitsealase seaduse rakenduslik eeskiri, mis määrab töötervishoiu ning tööohutuse miinimumnõuded ehitusplatsile.

Probleeme on töötajate töökaitsealase väljaõppega, sageli on see vaid formaalne allkirjade kogumine töötajatelt. Erilist tähelepanu tuleks pöörata väljaõppele ohtlikel töödel (nt katuse- ja tellingutööd).

Palju on vajakajäämisi ka tegelikus töökorralduses. Praegu on ehituse vallas see õiguslikult kahjuks väga halvasti reguleeritud. Ühel pool on eilne päev nõukogudeaegsete GOSTide ja SNIPidega, uusi õigusakte aga veel pole.

Seega tuleb lähtuda üldistest hinnangutest -- töökaitseseadus ütleb, et tööandja on kohustatud tagama töö ohutuse. Näiteks katusetööde puhul tuleb kindlaks määrata, kuidas peavad olema kinnitatud trapid või redelid, kuidas ja millist köit kasutada jne.

Ettevõtted püüavad tööohutusalaseid kulusid kokku hoida. Tellingud on sageli poolikud (pole täielikult laudisega kaetud) ja tulemuseks võib olla tellingust läbikukkumine. Üle-eelmisel nädalal panime poolikute tellingute pärast ühe ehituse paariks päevaks seisma.

Mõnes ehitusfirmas on tööohutusalane olukord siiski juba küllalt heale tasemele jõudnud, näiteks Merko Ehituses.

Hetkel kuum